Процедура : 2018/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0388/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0388/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0350

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 492kWORD 52k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо следните предложения за резолюция:

B8‑0388/2018 (ECR)

B8‑0390/2018 (ALDE)

B8‑0391/2018 (Verts/ALE)

B8‑0392/2018 (S&D)

B8‑0393/2018 (GUE/NGL)

B8‑0394/2018 (PPE)


относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))


Мария Спираки, Ламберт ван Нистелрой, Елизабета Гардини, Манолис Кефалоянис, Георгиос Кирцос, Елисавет Воземберг-Вриониди, Теодорос Загоракис, от името на групата PPE
Никос Андрулакис, Ева Каили, Милтиадис Киркос, Йоргос Граматикакис, Димитрис Пападакис, Констанце Ангела Крел, Мириам Дали от името на групата S&D
Ружа Томашич, Нотис Мариас от името на групата ECR
Матейс ван Милтенбьорг от името на групата ALDE
София Сакорафа, Николаос Хундис, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, Меря Кюльонен, Мариза Матиаш, Мария Лидия Сенра Родригес, Люк Минг Фланаган, Мартина Михелс, Габриеле Цимер от името на групата GUE/NGL
Давор Шкърлец от името на групата Verts/ALE
Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато от името на групата EFDD
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Парижкото споразумение, приети чрез Решение 1/CP.21 и 21-вата конференция на страните по РКООНИК (COP21), както и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през юли 2018 г. при пожарите в Мати, област Атика в Гърция трагично загинаха 99 души и стотици бяха ранени;

Б.  като има предвид, че въпросните пожари унищожиха домове, като стотици хора трябваше да бъдат евакуирани, сериозно засегнаха местната и регионалната инфраструктура и околната среда, като оказаха въздействие върху селското стопанство и засегнаха стопански дейности, включително туризма и настаняването;

В.  като има предвид, че се увеличи честотата, сериозността и сложността на ситуациите на екстремна суша и горски пожари, и че те оказват въздействие навсякъде в Европа, и като има предвид, че тези ситуации, които се изострят поради изменението на климата, в известна степен са както непредвидими, така и неизбежни;

Г.  като има предвид, че през лятото на 2018 г. в резултат на пожари Гърция, Швеция и Латвия поискаха подкрепа от ЕС чрез Механизма на Съюза за гражданска защита;

1.  изразява искрените си съболезнования на семействата на лицата, загубили живота си при пожарите в област Атика;

2.  изразява съболезнованията си на всички жители, засегнати от пожарите в област Атика;

3.  отдава почит на жертвоготовността на пожарникарите, граничната охрана, доброволците и други лица, рискували живота си, за да гасят горските пожари и спасяват граждани;

4.  подчертава ролята на Механизма на Съюза за гражданска защита за предоставяне на самолети, превозни средства, медицински персонал и противопожарни служби в рамките на Европейския съюз;

5.  припомня, че след природно бедствие могат да се използват различни фондове на ЕС, като фонд „Солидарност“, за възстановяване на жизненоважната инфраструктура и за операции по разчистване;

6.  потвърждава значението на подкрепата по линия на Кохезионния фонд на ЕС за превенция и предоставяне на отговор при извънредни ситуации и призовава държавите членки да използват пълноценно посоченото финансиране и да информират обществеността относно рисковете от горски пожари;

7.  подчертава необходимостта от повече научни изследвания на механизмите за оценка на риска, превенцията и системите за ранно установяване, както и на други средства за борба срещу посочените явления, както и за подобряване на обмена на опит и най-добри практики между регионите и държавите членки;

8.  подчертава, че публикуван на 1 август 2018 г. от Световната метеорологична организация документ(2) предоставя доказателство, че горещата вълна в Европа през 2018 г. е свързана с изменението на климата; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да определят цели и да прилагат политики в областта на изменението на климата, чрез които ще бъдат изпълнени ангажиментите, поети в съответствие със Споразумението от Париж/COP21;

9.  подчертава необходимостта от осигуряване на превенция на наводненията в районите, засегнати от горски пожари, с цел избягване на нови бедствия;

10.  призовава Комисията да вземе предвид опасността от горски пожари и основано на екосистемите управление на горите и земите, когато оценява действащите в ЕС мерки, като стратегията на ЕС за горите и стратегията на ЕС за приспособяване към изменението на климата, и да адаптира въпросните стратегии, в случай че установи наличието на пропуски;

11.  призовава Съвета и Комисията да приключат междуинституционалните преговори с Парламента относно новия Механизъм на Съюза за гражданска защита и създаването на rescEU до края на 2018 г.;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите, на правителствата на държавите членки и на регионалните органи в районите, засегнати от пожарите.

(1)

ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Последно осъвременяване: 12 септември 2018 г.Правна информация