Postup : 2018/2847(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0388/2018

Předložené texty :

RC-B8-0388/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0350

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 344kWORD 51k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0388/2018 (ECR)

B8-0390/2018 (ALDE)

B8-0391/2018 (Verts/ALE)

B8-0392/2018 (S&D)

B8-0393/2018 (GUE/NGL)

B8-0394/2018 (PPE)


o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis za skupinu PPE
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli za skupinu S&D
Ruža Tomašić, Notis Marias za skupinu ECR
Matthijs van Miltenburg za skupinu ALDE
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL
Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato za skupinu EFDD
POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013 EU o mechanismu civilní ochrany Unie, předložený Komisí (COM(2017)0772),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) a na Pařížskou dohodu přijatou rozhodnutím 1/CP.21 na 21. konferenci smluvních stran (COP21) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a na 11. schůzi konference smluvních stran konanou ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2015 v Paříži, která byla zároveň setkáním smluvních stran Kjótského protokolu (CMP11),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že požáry, které v červenci 2018 zasáhly řecké město Mati v regionu Attika, si vyžádaly 99 obětí a stovky zraněných;

B.  vzhledem k tomu, že tyto požáry zničily domy, takže stovky osob musely být evakuovány, vážně poškodily místní a regionální infrastrukturu a životní prostředí a dolehly na zemědělství a ekonomiku, včetně cestovního ruchu a pohostinství;

C.  vzhledem k tomu, že celá Evropa stále častěji zažívá období extrémního sucha a ničivější a rozsáhlejší lesní požáry, a vzhledem k tomu, že tyto jevy jsou zhoršovány změnou klimatu a do jisté míry jsou nepředvídatelné a nevyhnutelné;

D.  vzhledem k tomu, že v létě 2018 požádaly Řecko, Švédsko a Lotyšsko v důsledku požárů o podporu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie;

1.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám, jejichž blízcí přišli o život při požárech v Attice;

2.  hluboce soucítí se všemi obyvateli Attiky, kteří byli postiženi lesními požáry;

3.  vyjadřuje hluboké uznání obětavosti hasičů, pobřežních hlídek, dobrovolníků a všech lidí, kteří riskovali svůj život, aby uhasili požáry a zachránili své spoluobčany;

4.  upozorňuje na to, že mechanismus civilní ochrany Unie přispěl k mobilizaci letadel, vozidel, zdravotnického personálu a hasičů z celé Evropské unie;

5.  připomíná, že na rekonstrukci klíčové infrastruktury a sanační práce po přírodní katastrofě lze využít různé evropské fondy, například Fond solidarity EU;

6.  znovu připomíná význam podpory, která je z Fondu soudržnosti EU poskytována na prevenci požárů a řešení nouzových situací, a vyzývá členské státy, aby tyto prostředky plně využívaly a aby informovaly veřejnost o rizicích spojených s lesními požáry;

7.  zdůrazňuje, že je třeba, aby se vědecký výzkum více věnoval mechanismům posuzování rizik, systémům prevence a včasného odhalování hrozeb a dalším prostředkům boje s těmito fenomény a aby regiony a členské státy lépe sdílely své zkušenosti a osvědčené postupy;

8.  zdůrazňuje, že Světová meteorologická organizace ve svém dokumentu zveřejněném dne 1. srpna 2018(2) poskytuje důkazy o tom, že vlna veder, která Evropu zasáhla v roce 2018, souvisí se změnou klimatu; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily příslušné cíle a prováděly politiky v oblasti klimatu, jež umožní splnit závazky přijaté v Pařížské dohodě COP 21;

9.  zdůrazňuje, že v oblastech zasažených lesními požáry je třeba zajistit ochranu před záplavami, a zabránit tak dalším katastrofám;

10.  vyzývá Komisi, aby při posuzování stávajících opatření EU, např. strategie v oblasti lesnictví a strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, přihlížela k riziku vypuknutí lesních požárů a k lesnímu hospodářství a péči o krajinu na ekosystémovém základě a aby tyto strategie upravila, pokud odhalí jakékoli nedostatky;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby ukončily interinstitucionální jednání s Parlamentem o novém mechanismu civilní ochrany Unie a do konce roku 2018 vytvořily systém rescEU;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, vládám členských států a regionálním orgánům oblastí postižených požáry.

 

 

(1)

Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Poslední aktualizace: 12. září 2018Právní upozornění