Menetlus : 2018/2847(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0388/2018

Esitatud tekstid :

RC-B8-0388/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0350

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 261kWORD 45k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:

B8-0388/2018 (ECR)

B8-0390/2018 (ALDE)

B8-0391/2018 (Verts/ALE)

B8-0392/2018 (S&D)

B8-0393/2018 (GUE/NGL)

B8-0394/2018 (PPE)


Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Theodoros Zagorakis fraktsiooni PPE nimel
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel
Ruža Tomašić, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel
Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel
Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 174,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta (COM(2017)0772),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Pariisi kokkulepet, mis võeti vastu otsusega 1/CP.21 ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgul (COP21), ning Kyoto protokolli osaliste koosolekuna toimiva konventsiooniosaliste konverentsi 11. istungjärku (CMP11), mis toimus Prantsusmaal Pariisis 30. novembrist 11. detsembrini 2015. aastal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et Kreekas Atika piirkonnas asuvas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengutes hukkus traagiliselt 99 inimest ja sajad said vigastada;

B.  arvestades, et põlengutes hävisid kodud, millest tuli evakueerida sadu inimesi, rängalt sai kahjustada kohalik ja piirkondlik taristu ning keskkond, millel on omakorda mõju põllumajandusele, samuti mõjutasid need majandustegevust, sealhulgas turismi- ja majutussektorit;

C.  arvestades, et äärmusliku põua ja metsatulekahjude sagedus, raskusaste ja keerukus on kasvanud ja need mõjutavad kogu Euroopat, ning arvestades, et kuigi kliimamuutused aitavad nendele nähtustele kaasa, on need teataval määral siiski ettenägematud ja vältimatud;

D.  arvestades, et 2018. aasta suvel palusid Kreeka, Rootsi ja Läti põlengute tõttu ELilt toetust liidu kodanikukaitse mehhanismi kaudu;

1.  avaldab siirast kaastunnet Atika piirkonnas toimunud põlengutes hukkunute perekondadele;

2.  tunneb kaasa kõigile elanikele, kelle elu Atika piirkonnas toimunud põlengud mõjutasid;

3.  tunnustab tuletõrjujate, rannikuvalve, vabatahtlike ja kõigi teiste pühendumust, kes metsatulekahjude kustutamisel ja kaaskodanike päästmisel oma eluga riskisid;

4.  rõhutab liidu kodanikukaitse mehhanismi tähtsust lennukite, sõidukite, meditsiinipersonali ja tuletõrjujate kaasamisel kõikjalt Euroopa Liidust;

5.  tuletab meelde, et loodusõnnetuse toimumise järel saab elutähtsa taristu taastamiseks ja puhastustöödeks kasutada mitmesuguseid ELi vahendeid, näiteks Euroopa Liidu Solidaarsusfondi;

6.  toonitab, kui oluline on ELi ühtekuuluvusvahenditest põlengute ennetamiseks ja hädaolukordadele reageerimiseeks antav toetus, ning kutsub liikmesriike üles neid rahalisi vahendeid täiel määral kasutama ja teavitama üldsust metsatulekahjude ohtudest;

7.  rõhutab, et vaja on rohkem teadusuuringuid riskihindamismehhanismide, ennetamise ja varajase avastamise süsteemide ning muude vahendite kohta, mille abil võidelda selliste nähtuste vastu, ning tõhusamat kogemuste ja parimate tavade jagamist piirkondade ja liikmesriikide vahel;

8.  rõhutab, et Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni 1. augustil 2018 avaldatud dokument(2) tõendab, et Euroopa 2018. aasta kuumalaine on seotud kliimamuutustega; nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid kehtestaksid eesmärgid ja rakendaksid kliimapoliitikat, millega täidetakse Pariisis sõlmitud COP21 kokkuleppe alusel võetud kohustused;

9.  toonitab, et metsatulekahjudes kannatada saanud piirkondades on vaja ära hoida üleujutusi, et vältida edasisi katastroofe;

10.  kutsub komisjoni üles võtma praeguste ELi meetmete, sealhulgas ELi metsastrateegia ja kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi strateegia hindamisel arvesse metsatulekahjude ohtu ja ökosüsteemipõhist metsamajandamist ja maastikuhooldust ning puuduste avastamise korral neid strateegiaid kohandama;

11.  nõuab, et nõukogu ja komisjon viiksid Euroopa Parlamendiga liidu uue kodanikukaitse mehhanismi ja rescEU loomise üle peetavad institutsioonidevahelised läbirääkimised lõpule 2018. aasta lõpuks;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele ja liikmesriikide valitsustele ning põlengutes kannatada saanud alade piirkondlikele ametiasutustele.

 

(1)

EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Viimane päevakajastamine: 12. september 2018Õigusalane teave