Menettely : 2018/2847(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0388/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0388/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0350

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 265kWORD 51k
12.9.2018
PE624.097v01-00}
PE624.099v01-00}
PE624.100v01-00}
PE624.101v01-00}
PE624.102v01-00}
PE624.103v01-00} RC1
 
B8-0388/2018}
B8-0390/2018}
B8-0391/2018}
B8-0392/2018}
B8-0393/2018}
B8-0394/2018} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

B8‑0388/2018 (ECR)

B8‑0390/2018 (ALDE)

B8‑0391/2018 (Verts/ALE)

B8‑0392/2018 (S&D)

B8‑0393/2018 (GUE/NGL)

B8‑0394/2018 (PPE)


maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))


Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Theodoros Zagorakis PPE-ryhmän puolesta
Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta
Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta
Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta
Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta
Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato EFDD-ryhmän puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174 artiklan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2017)0772),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11. marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002(1),

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) ja Pariisin sopimuksen, joka hyväksyttiin UNFCCC:n osapuolten 21. kokouksessa (COP 21) päätöksellä 1/CP.21, sekä Pariisissa Ranskassa 30. marraskuuta–11. joulukuuta 2015 pidetyn Kioton pöytäkirjan osapuolten kokouksena toimivan osapuolten 11. konferenssin (CMP11),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että heinäkuun 2018 maastopaloissa Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa kuoli traagisesti 99 ja loukkaantui kymmeniä ihmisiä;

B.  ottaa huomioon, että nämä palot tuhosivat koteja, jolloin useita satoja ihmisiä jouduttiin evakuoimaan, vahingoittivat tuhoisasti paikallista ja alueellista infrastruktuuria ja luontoa sekä vaikuttivat siten maatalouteen ja muuhun taloudelliseen toimintaan, mukaan lukien matkailu- ja majoitusala;

C.  ottaa huomioon, että äärimmäiseen kuivuuteen liittyviä tilanteita ja metsäpaloja on yhä useammin, ne ovat rajumpia ja pulmallisempia ja vaikuttavat kaikkialle Eurooppaan, ja toteaa, että samalla kun ilmastonmuutos on pahentanut tällaisia tilanteita, niitä on osittain mahdoton ennakoida ja ehkäistä;

D.  ottaa huomioon, että Kreikka, Ruotsi ja Latvia pyysivät EU:lta tukea unionin pelastuspalvelumekanismin kautta kesällä 2018 maastopalojen takia;

1.  ilmaisee vilpittömän osanottonsa perheille, joiden omaisia menehtyi Attikan alueen maastopaloissa;

2.  ilmaisee myötätuntonsa kaikille asukkaille, jotka ovat joutuneet kärsimään Attikan alueen maastopaloista;

3.  osoittaa kunnioitustaan niille palomiehille, rannikkovartioston henkilöstölle, vapaaehtoisille ja muille ihmisille, jotka vaaransivat henkensä sammuttaessaan maastopaloja ja pelastaessaan kanssaihmisiään;

4.  korostaa unionin pelastuspalvelumekanismin roolia lentokoneiden, ajoneuvojen, lääkintähenkilöstön ja palomiesten hälyttämisessä apuun eri puolilta EU:ta;

5.  muistuttaa, että elintärkeän infrastruktuurin palauttamisessa ja raivaustoimissa voidaan luonnonkatastrofin jälkeen hyödyntää EU:n eri rahastoja, kuten EU:n solidaarisuusrahastoa;

6.  toistaa, että EU:n koheesiorahastosta maastopalojen ennaltaehkäisyyn ja hätäaputoimiin antama tuki on tärkeää, ja kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään täysimääräisesti tätä rahoitusta ja tiedottamaan yleisölle metsäpalojen riskistä;

7.  korostaa, että tarvitaan lisää tieteellistä tutkimusta riskinarviointimekanismeista sekä ennaltaehkäisy- ja varhaisvaroitusjärjestelmistä ja näiden ilmiöiden muista torjuntakeinoista ja että alueiden ja jäsenvaltioiden on jaettava tietoa kokemuksistaan ja parhaista käytännöistä;

8.  painottaa, että Maailman ilmatieteellisen järjestön 1. elokuuta 2018 julkistama asiakirja(2) osoittaa, että vuoden 2018 helleaalto Euroopassa liittyy ilmastonmuutokseen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita asettamaan sellaiset tavoitteet ja toteuttamaan sellaista ilmastopolitiikkaa, että Pariisin COP21-sopimuksen mukaiset sitoumukset täytetään;

9.  korostaa, että on varmistettava tulvien ennaltaehkäisy metsäpaloista kärsineillä alueilla, jotta estettäisiin lisätuhoja;

10.  kehottaa komissiota ottamaan huomioon metsäpalojen riskin ja ekosysteemiin perustuvan metsän- ja maisemanhoidon, kun arvioidaan EU:n nykyisiä toimenpiteitä, kuten EU:n metsästrategiaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevaa EU:n strategiaa, ja mukauttamaan niitä, mikäli niissä havaitaan puutteita;

11.  kehottaa neuvostoa ja komissiota saattamaan parlamentin kanssa päätökseen toimielinten neuvottelut uudesta unionin pelastuspalvelumekanismista sekä rescEU:n perustamisesta vuoden 2018 loppuun mennessä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, alueiden komitealle, jäsenvaltioiden hallituksille sekä paloalueiden alueviranomaisille.

 

(1)

EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Päivitetty viimeksi: 12. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus