Postup : 2018/2853(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0444/2018

Předložené texty :

RC-B8-0444/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0383

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 384kWORD 58k
3.10.2018
PE624.122v01-00}
PE624.123v01-00}
PE624.124v01-00}
PE624.125v01-00}
PE624.126v01-00}
PE624.127v01-00}
PE624.128v01-00} RC1
 
B8-0444/2018}
B8-0445/2018}
B8-0446/2018}
B8-0447/2018}
B8-0448/2018}
B8-0449/2018}
B8-0450/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0444/2018 (ECR)

B8-0445/2018 (S&D)

B8-0446/2018 (PPE)

B8-0447/2018 (Verts/ALE)

B8-0448/2018 (EFDD)

B8-0449/2018 (ALDE)

B8-0450/2018 (GUE/NGL)


o situaci v Jemenu (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano za skupinu S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto za skupinu ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu za skupinu GUE/NGL
Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Jemenu  (2018/2853(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Jemenu, zejména na usnesení ze dne 25. února 2016(1) a 15. června 2017(2) o humanitární situaci v Jemenu a ze dne 9. července 2015(3) a 30. listopadu 2017(4) o situaci v Jemenu,

–  s ohledem na zprávu, kterou dne 28. srpna 2018 zveřejnila skupina předních mezinárodních a regionálních odborníků při Radě OSN pro lidská práva o lidskoprávní situaci v Jemenu, včetně porušování a zneužívání těchto práv od září 2014,

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky“) Federicy Mogheriniové a komisaře Christose Stylianidese ze dne 13. června 2018 o nejnovějším vývoji v okolí jemenského města Hudajdá a ze dne 4. srpna 2018 o leteckých útocích ve městě Hudajdá,

–  s ohledem na výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v Jemenu, která byla zveřejněna dne 24. září 2018,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 25. června 2018 týkající se Jemenu,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Rady bezpečnosti OSN ze dne 15. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního vyslance generálního tajemníka OSN pro Jemen ze dne 6. září 2018,

–  s ohledem na prohlášení výkonného ředitele Světového potravinového programu ze dne 19. září 2018,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN týkající se Jemenu, zejména na rezoluce 2216 (2015), 2201 (2015) a 2140 (2014),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že konflikt v Jemenu probíhá již čtvrtým rokem a více než 22 milionů osob potřebuje humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že více než 17 milionů osob trpí nedostatkem potravin, přičemž přes 8 milionů z nich trpí akutním nedostatkem potravin a hrozí jim hladovění; vzhledem k tomu, že současná fragmentace konfliktu je jasnou známkou narušení jednoty státu; vzhledem k tomu, že situace v Jemenu také představuje vážné riziko pro stabilitu v tomto regionu;

B.  vzhledem k tomu, že konflikt vypukl v roce 2015, kdy povstalci z řad Hútiů podporovaní Íránem sesadili mezinárodním společenstvím uznávaného prezidenta země, který do boje proti vzbouřencům a jejich spojencům následně zapojil mezinárodní koalici vedenou Saúdskou Arábií;

C.  vzhledem k tomu, že od listopadu 2017 zavedla koalice pod vedením Saúdské Arábie blokádu, která znemožňuje veškerý dovoz na území, které kontrolují hútíjští bojovníci, s výjimkou naléhavé humanitární pomoci a dodávek; vzhledem k tomu, že Jemen podle organizace OCHA obdržel od počátku blokády jen 21 % svých palivových potřeb a 68 % svého dovozu potravin; vzhledem k tomu, že hútíjští povstalci zablokovali v některých případech dodávky zásadního lékařského materiálu, potravin a humanitární pomoci městům, která kontroluje vláda;

D.  vzhledem k tomu, že v červnu letošního roku zahájila koalice vedená Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty ofenzivu s cílem dobýt město Hudajdá; vzhledem k tomu, že podle údajů organizace Save the Children (Zachraňte děti) si tato operace vyžádala stovky civilních obětí; vzhledem k tomu, že město Hudajdá je jemenským nejdůležitějším přístavem a je tranzitním bodem až pro 70 % nepostradatelné potravinové a humanitární pomoci pro tuto zemi; vzhledem k tomu, že podle OSN uprchlo od počátku června 2018 z provincie Hudajdá téměř 470 000 lidí; vzhledem k tomu, že další útoky na město Hudajdá by měly pro civilní obyvatele zničující dopady; vzhledem k tomu, že strany konfliktu jsou povinny umožnit a usnadnit rychlý a neomezený přístup humanitární pomoci, včetně léků, potravin a dalších produktů nezbytných pro přežití;

E.  vzhledem k tomu, že výsledkem jednání o příměří vedených novým zvláštním vyslancem OSN pro Jemen Martinem Griffithsem bylo dočasné zastavení ofenzivy; vzhledem k tomu, že ztroskotání posledního pokusu uspořádat mírové rozhovory v Ženevě vedlo dne 7. září 2018 k obnovení nepřátelských akcí; vzhledem k tomu, že od začátku ofenzivy se počet úmrtí civilistů zvýšil o 164 %; vzhledem k tomu, že i přes mezinárodní tlak na dosažení stabilního a inkluzivního politického řešení krize nedokázaly strany konfliktu a jejich regionální a mezinárodní podporovatelé, včetně Saúdské Arábie a Íránu, dosáhnout příměří nebo jakéhokoliv jiného druhu smíru a že boje a nahodilé bombové útoky nepolevují;

F.  vzhledem k tomu, že při leteckém útoku dne 9. srpna 2018, kdy koalice vedená Saúdskou Arábií zasáhla na trhu v severní provincii Saada školní autobus, přišlo o život mnoho lidí, včetně nejméně 40 dětí, z nichž většina byla ve věku do 10 let; vzhledem k tomu, že dne 24. srpna, dva týdny po tomto útoku, se koalice vedená Saúdskou Arábií dopustila dalšího útoku, při kterém bylo zabito 27 civilistů, převážně dětí, prchajících před násilnostmi v obléhaném městě Hudajdá na jihu země;

G.  vzhledem k tomu, že kampaň vedená Saúdskou Arábií a intenzivní letecké bombardování včetně nerozlišujících útoků v hustě osídlených oblastech ještě zhoršují humanitární dopady války; vzhledem k tomu, že válečné právo zakazuje úmyslné a nerozlišující útoky na civilisty a civilní cíle, jako jsou školy a nemocnice; vzhledem k tomu, že s ohledem na zjištění skupiny nezávislých předních mezinárodních a regionálních odborníků mohou tyto útoky představovat válečné zločiny a osoby, které je páchají, mohou být za tyto zločiny stíhány; vzhledem k tomu, že vyšetřování údajných válečných zločinů v Jemenu vedená koalicí Saúdské Arábie nebyla důvěryhodná a neposkytla civilním obětem odškodnění;  vzhledem k tomu, že od března 2015 bylo více než 2500 dětí zabito, více než 3500 dětí bylo zmrzačeno nebo zraněno a rostoucí počet dětí se stal obětí náboru do místních ozbrojených sil; vzhledem k tomu, že pokračujícími boji jsou obzvláště zasaženy ženy a děti; vzhledem k tomu, že podle organizace UNICEF nenavštěvují školu téměř dva miliony dětí, což ohrožuje budoucnost celé generace jemenských dětí, které mohou být v důsledku omezeného nebo neexistujícího přístupu ke vzdělání zranitelnější vůči odvodům do armády, sexuálnímu násilí a násilí páchanému na základě pohlaví;

I.  vzhledem k tomu, že vysoký komisař OSN pro lidská práva ve své zprávě ze srpna 2018 uvádí, že je „důvodné se domnívat“, že se válečných zločinů dopustily všechny strany konfliktu v Jemenu; vzhledem k tomu, že jsou obě strany konfliktu obviňovány z používání těžkých zbraní v zastavěných, hustě obydlených oblastech, včetně útoků na nemocnice a další nevojenské struktury;

J.  vzhledem k tomu, že válka vedla ke zničení infrastruktury a zhroucení jemenské ekonomiky a na mnoha místech znemožnila přístup k základním komoditám a nezávadné pitné vodě a zamezila poskytování veřejných a sanitárních služeb; vzhledem k tomu, že koncem roku 2016 v podstatě skončilo pravidelné vyplácení mezd až 1,4 milionu jemenských civilních státních zaměstnanců;

K.  vzhledem k tomu, že mezinárodním sdělovacím prostředkům a lidskoprávním organizacím není umožněno využívat lety OSN, což znemožňuje nezávislé zpravodajství o situaci v Jemenu a přispívá ke globálnímu opomíjení tohoto konfliktu;

L.  vzhledem k tomu, že od počátku konfliktu prudce vzrostl počet násilí páchaného na základě pohlaví; vzhledem k tomu, že již tak omezené možnosti řešení sexuálního a genderově motivovaného násilí v rámci systému trestního soudnictví zcela zanikly, takže se neprovádí žádná šetření v souvislosti s činy, jako jsou únosy a znásilňování žen nebo hrozby únosem či znásilněním s cílem vynutit si pod nátlakem peníze od jejich rodin a společenství;

M.  vzhledem k tomu, obránci lidských práv jsou vystaveni nepřetržitému obtěžování, vyhrožování a očerňujícím kampaním vedeným všemi stranami konfliktu; vzhledem k tomu, že obránkyně lidských práv, novinářky a aktivistky čelí specifické represi na základě svého pohlaví;

N.  vzhledem k tomu, že hútíjská de facto vláda vede systematickou kampaň pronásledování, svévolného a protiprávního zadržování a mučení obránců lidských práv, novinářů a osob z řad náboženských menšin a má na svědomí případy jejich násilného zmizení; vzhledem k tomu, že 24 Jemenců z řad menšiny Bahá'í, včetně jednoho dítěte, čelí obvinění ze spáchání trestných činů, za něž hrozí trest smrti, přičemž se nedopustili ničeho jiného než svého náboženského přesvědčení a pokojných aktivit;

O.  vzhledem k tomu, že hútíjští povstalci jsou obviňováni z toho, že při obléhání třetího největšího města Jemenu Taiz zahynul velký počet civilního obyvatelstva; vzhledem k tomu, že vedou opotřebovací válku proti civilnímu obyvatelstvu žijícímu v oblastech kontrolovaných vládou; vzhledem k tomu, že rovněž použili zakázané protipěchotní nášlapné miny a nabírali děti;

P.  vzhledem k tomu, že proti předsedovi skupiny nezávislých předních mezinárodních a regionálních odborníků Kamálovi Džandúbímu, který dne 28. srpna 2018 vydal zprávu o stavu lidských práv v Jemenu určenou Radě pro lidská práva, je vedena pomlouvačná kampaň, která má tuto skupinu zastrašit a zpochybnit její zjištění;

Q.  vzhledem k tomu, že Jemen podepsal Římský statut Mezinárodního trestního soudu, avšak dosud jej neratifikoval; vzhledem k tomu, že mnohá ustanovení Římského statutu, včetně ustanovení o válečných zločinech, odrážejí mezinárodní obyčejové právo;

R.  vzhledem k tomu, že Rusko v únoru 2018 vetovalo rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která upozorňovala na to, že Írán se do tohoto konfliktu vměšuje;

S.  vzhledem k tomu, že bylo zavedeno mezinárodní zbraňové embargo namířené proti hútíjským povstalcům (které podporuje Írán) a že podle 18. výroční zprávy EU o vývozu zbraní pokračují členské státy EU i po vyhrocení konfliktu ve schvalování dodávek zbraní do Saúdské Arábie, čímž porušují společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008 o kontrole vývozu zbraní; vzhledem k tomu, že některé členské státy EU v loňském roce částečně nebo úplně zastavily dodávky zbraní do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů; vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzval místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, aby zahájila iniciativu k uvalení zbrojního embarga EU na Saúdskou Arábii v souladu se společným postojem 2008/944/SZBP;

T.  vzhledem k tomu, že většina útoků, které v Jemenu provádí ozbrojené síly USA, jsou smrtelné útoky bezpilotních letounů; vzhledem k tomu, že rozhodnutí zařadit určité osoby na seznam cílů v rámci operací bezpilotních letounů je činěno často bez soudních rozhodnutí nebo příkazů; vzhledem k tomu, že útoky na určité osoby a jejich následné zabití mohou být za určitých okolností považovány za mimosoudní zabíjení;

U.  vzhledem k tomu, že válka v Jemenu otevřela prostor extremistickým skupinám, včetně al-Káidy na Arabském poloostrově (AQAP), k rozšiřování své sféry vlivu, což ohrožuje celý širší region; vzhledem k tomu, že stabilní a bezpečný Jemen s řádně fungující vládou má zásadní význam pro mezinárodní úsilí v boji proti extremismu a násilí nejen v širším regionu a také pro mír a stabilitu v samotném Jemenu;

V.  vzhledem k tomu, že stabilita v širším regionu je pro EU mimořádně důležitá; vzhledem k tomu, že EU je pevně odhodlána prosazovat komplexní a strategický přístup zahrnující veškeré příslušné regionální aktéry; vzhledem k tomu, že prioritou jak pro EU, tak pro celé mezinárodní společenství by mělo být nalezení politického řešení konfliktu v Jemenu pod záštitou mírové iniciativy OSN;

W.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále odhodlána pokračovat v poskytování životně důležité pomoci všem osobám v Jemenu, které ji potřebují; vzhledem k tomu, že EU zároveň sdílí obavy OSN a dalších dárců týkající se stále se zmenšujícího prostoru pro humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že EU od roku 2015 až do dnešního dne přispěla na humanitární pomoc Jemenu více než 233 miliony EUR;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje pokračující násilí v Jemenu a veškeré útoky namířené na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu; zdůrazňuje své znepokojení nad tímto konfliktem, který se postupně zhoršuje v jednu z nejvážnějších humanitárních, politických a hospodářských krizí současnosti; připomíná všem zúčastněným stranám a jejich regionálním a mezinárodním podporovatelům, že úmyslné útoky na civilní obyvatelstvo a civilní infrastrukturu, včetně nemocnic a zdravotnického personálu, vodovodních systémů, přístavů, letišť a tržišť, představují závažné porušování mezinárodního práva;

2.  vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v tomto konfliktu a nad utrpením osob zasažených boji a vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; znovu potvrzuje své odhodlání i nadále podporovat Jemen a jeho lid;

3.  vyzývá všechny strany zapojené do konfliktu, aby okamžitě ukončily boje; naléhavě vyzývá Saúdskou Arábii a další zúčastněné subjekty, aby ještě více uvolnily blokádu Jemenu; vyzývá všechny přímo i nepřímo zapojené státy a příslušné subjekty, včetně Íránu, aby vyvinuly maximální tlak na všechny zúčastněné strany s cílem přimět je k uklidnění situace a k okamžitému ukončení poskytování politické, vojenské a finanční podpory vojenským aktérům na místě, ať již přímo, nebo prostřednictvím zástupců;

4.  zdůrazňuje, že obnovit mír a zachovat jednotu, svrchovanost, nezávislost a územní celistvost Jemenu lze pouze vyjednáním politického a inkluzivního řešení konfliktu; vyzývá všechny mezinárodní i regionální aktéry, aby se konstruktivně zapojili do jednání se stranami v Jemenu s cílem umožnit deeskalaci konfliktu a vyjednání smíru;

5.  podporuje úsilí, které vyvíjí zvláštní vyslanec generálního tajemníka OSN pro Jemen Martin Griffiths s cílem obnovit politický proces v zemi; bere na vědomí jeho prohlášení v Radě bezpečnosti OSN ze dne 11. září 2018, že „navzdory tomu, že se jedna ze stran na konzultace v Ženevě minulý týden nedostavila a že tyto konzultace rozhodně neproběhly podle plánu, podařilo se i přesto obnovit politický proces za pevné podpory jemenského lidu a mezinárodního společenství“; vítá návštěvu pana Griffithse v San’á, která se uskutečnila dne 16. září 2018; požaduje, aby byl zvláštnímu vyslanci umožněn plný a neomezený přístup do všech oblastí na území Jemenu; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a všechny členské státy EU, aby poskytly panu Griffithsovi politickou podporu s cílem vyjednat inkluzivní smír;

6.  co nejdůrazněji odsuzuje veškeré teroristické útoky; je hluboce znepokojen zvýšenou přítomností zločineckých a teroristických skupin v Jemenu, včetně al-Káidy na Arabském poloostrově (AQAP) a ISIS/Dá'iš; žádá všechny strany konfliktu, aby proti těmto skupinám důrazně zakročily; odsuzuje přítomnost zahraničních bojovníků a požaduje, aby všichni tito bojovníci opustili Jemen;

7.  vyzývá všechny strany zapojené do konfliktu, aby umožnily okamžitý a úplný humanitární přístup do oblastí zasažených konfliktem, aby se pomoc dostala lidem, kteří ji potřebují; vyzývá Radu a Radu bezpečnosti OSN, aby v rámci provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2216 zjistila, kdo brání poskytování humanitární pomoci v Jemenu, a aby na dotyčné osoby uvalila cílené sankce;

8.  upozorňuje, že Rada bezpečnosti OSN zdůraznila svou podporu pro mechanismus OSN pro ověřování a inspekce (UNVIM) a že EU plně podporuje pokračování tohoto mechanismu a plné a neomezené provádění jeho mandátu;

9.  vyzývá všechny strany, aby okamžitě zanechaly veškerých útoků na svobodu projevu a aby propustily všechny novináře a obránce lidských práv zadržené pouze kvůli tomu, že uplatňovali svá lidská práva; vyzývá všechny strany, aby přestaly bránit v práci mezinárodním sdělovacím prostředkům a humanitárním pracovníkům působícím v oblasti konfliktu;

10.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby přijaly nezbytná opatření k zajištění účinného, nestranného a nezávislého vyšetření veškerých obvinění z porušení lidských práv a případů jejich zneužívání, jakož i obvinění z porušení mezinárodního humanitárního práva, a to v souladu s mezinárodními normami; je hluboce znepokojen zprávami o potlačování svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení, včetně diskriminace, nezákonného zadržování a použití násilí, a o porušování lidských práv, včetně sexuálního a jiného násilí na ženách, mužích, dívkách a chlapcích v rozporu s mezinárodními normami;

11.  vyzývá všechny strany konfliktu, aby skoncovaly s náborem či využíváním dětí jako vojáků a dalším hrubým porušováním jejich práv, k němuž došlo v rozporu s platným mezinárodním právem a normami; vyzývá všechny strany, aby propustily všechny děti, které již byly odvedeny, a aby spolupracovaly s OSN za účelem jejich rehabilitace a opětovného začlenění do jejich komunit; podporuje práci organizace UNICEF v Jemenu, která má klíčový význam;

12.  vyzývá zvláštní trestní soud na území ovládaném Hútíi v San´á, aby zprostil obžaloby a propustil Asmáa al-Umajsího, Saída ar-Ruwajšida a Ahmada Báwazíra, kteří se stali obětí násilného zmizení, byli mučeni a na základě zjevně nespravedlivého procesu odsouzeni k trestu smrti za údajnou pomoc nepřátelské zemi;

13.  vyzývá zvláštní trestní soud v San´á, aby neprodleně propustil všech 25 věřících z řad společenství Bahá'í, kteří jsou v současnosti zadržováni za pokojné vyznávání svého náboženství a kteří jsou obviněni z trestných činů, za něž jim hrozí trest smrti;

14.  připomíná všem stranám konfliktu, že podle mezinárodního práva zodpovídají za veškeré spáchané trestné činy; naléhavě vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření, která zajistí, aby byli údajní pachatelé pohnáni k odpovědnosti, především prostřednictvím stíhání jednotlivců, skupin a organizací podezřelých z těchto činů na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni nebo uplatněním zásady univerzální jurisdikce a vyšetřováním a stíháním údajných pachatelů nelidských zločinů v Jemenu;

15.  oceňuje práci skupiny nezávislých předních mezinárodních a regionálních odborníků OSN pro Jemen a vyjadřuje plnou solidaritu s jejím předsedou Kamálem Džandúbím; vítá výroční zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva o situaci v Jemenu ze dne 24. září 2018, v níž se Rada OSN pro lidská práva rozhodla prodloužit mandát skupiny předních mezinárodních a regionálních odborníků, který je na základě schválení Radou pro lidská práva obnovitelný, o jeden další rok, s cílem zařadit do něj i shromažďování důkazů o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných v Jemenu, aby bylo možné stíhat a potrestat pachatele těchto činů; vyzývá k postoupení situace v Jemenu Mezinárodnímu trestnímu soudu (MTS); naléhavě vyzývá Jemen, aby se připojil k Mezinárodnímu trestnímu soudu, což by umožnilo stíhání všech osob odpovědných za zločiny spáchané během konfliktu, pokud nedojde k postoupení Radou bezpečnosti OSN;

16.  vyzývá Evropskou unii a všechny členské státy, aby skupině předních mezinárodních a regionálních odborníků poskytovaly soudržnou, rychlou a účinnou podporu ve všech příslušných orgánech OSN, zejména v Radě pro lidská práva;

17.  naléhavě vyzývá Radu, místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku a členské státy, aby protestovaly proti mimosoudnímu zabíjení, a to i prostřednictvím bezpilotních letounů, stvrdily postoj EU na základě mezinárodního práva a zajistily, aby se členské státy nedopouštěly nezákonných smrtících operací, neumožňovaly je ani se na nich žádným jiným způsobem nepodílely; naléhavě vyzývá Radu, aby přijala společný postoj k používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi;

18.  vyzývá EU, aby na příštím zasedání Rady pro lidská práva iniciativně vznesla otázku členství států, v nichž je velice problematický stav dodržování lidských práv;

19.  naléhá na místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, ESVČ a členské státy, aby pokračovaly v dialogu se zeměmi v dotčeném regionu o lidských právech a základních svobodách; prohlašuje, že je připraven vést s orgány zemí v regionu konstruktivní a otevřený dialog o dodržování jejich mezinárodních závazků na poli lidských práv; vyzývá k výměně odborných znalostí o justičních a právních otázkách s cílem posílit ochranu práv jednotlivců v zemích tohoto regionu;

20.  vyzývá Radu, aby účinně prosazovala dodržování mezinárodního humanitárního práva, jak je stanoveno v příslušných obecných zásadách EU; připomíná, že je zejména nutné, aby všechny členské státy EU důsledně uplatňovaly pravidla stanovená ve společném postoji 2008/944/SZBP; v tomto ohledu připomíná usnesení Parlamentu o situaci v Jemenu ze dne 25. února 2016 a 30. listopadu 2017; naléhavě v této souvislosti vyzývá všechny členské státy EU, aby se zdržely prodeje zbraní a jakéhokoli vojenského vybavení Saúdské Arábii, Spojeným arabským emirátům a všem členům mezinárodní koalice, jakož i jemenské vládě a jiným stranám konfliktu;

21.  odsuzuje ničení jemenského kulturního dědictví při leteckých úderech koalice vedené Saúdskou Arábií, mj. historického centra města San’á a historického města Zabíd; lituje odpovědnosti koalice za toto ničení, upozorňuje na ni a zdůrazňuje, že i z takovýchto skutků se bude zodpovídat; žádá generálního tajemníka OSN, aby předložil otázku ochrany všech kulturních památek, které ohrožuje konflikt v Jemenu, Radě bezpečnosti, která by měla přijmout v této věci rezoluci;

22.  vítá program OSN pro humanitární pomoc Jemenu z roku 2018 a setkání na vysoké úrovni věnované humanitární krizi v Jemenu, které se konalo v roce 2018 a na němž se mezinárodní dárci zavázali k poskytnutí více než 2 miliard USD; hluboce však lituje skutečnosti, že pro Jemen stále ještě nebylo zabezpečeno dostatečné množství finančních prostředků; vítá, že je EU odhodlána pomoci lidem postiženým konfliktem v Jemenu a přislíbila poskytnout 107,5 milionu EUR; žádá všechny dárce, aby bezodkladně slíbené prostředky uvolnili; vítá skutečnost, že EU bude i nadále poskytovat Jemenu rozvojovou pomoc, přičemž bude upřednostňovat opatření zaměřená na stabilizaci země, a že bude ve stabilních oblastech spolupracovat s místními orgány s cílem posílit odolnost, napomáhat zajišťování základních služeb a podporovat udržitelné způsoby živobytí v místních komunitách;

23.  vyhrazuje si právo opětovně tuto otázku přezkoumat, dokud nebude dosaženo dohodnutého řešení; doporučuje, aby podvýbor Parlamentu pro lidská práva monitoroval vývoj v oblasti lidských práv v Jemenu a vypracoval zprávu o porušování lidských a občanských práv, k němuž v této zemi dochází;

24.pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Rady pro spolupráci v Zálivu, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států a vládě Jemenu.

 

 

(1)

Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142.

(2)

Úř. věst. C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0473.

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění