Postup : 2018/2863(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0460/2018

Předložené texty :

RC-B8-0460/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.2
PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.3

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0377

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 365kWORD 50k
3.10.2018
PE624.138v01-00}
PE624.139v01-00}
PE624.141v01-00}
PE624.143v01-00}
PE624.142v01-00}
PE624.146v01-00} RC1
 
B8-0460/2018}
B8-0461/2018}
B8-0463/2018}
B8-0465/2018}
B8-0464/2018}
B8-0468/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0460/2018 (Verts/ALE)

B8-0461/2018 (ECR)

B8-0463/2018 (EFDD)

B8-0465/2018 (ALDE)

B8-0464/2018 (S&D)

B8-0468/2018 (PPE)


o masovém svévolném zadržování Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (2018/2863(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jo Leinen za skupinu S&D
Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Bas Belder za skupinu ECR
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o masovém svévolném zadržování Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (2018/2863(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Číně, zejména na usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o Číně: práva menšin a uplatňování trestu smrti(1), ze dne 10. března 2011 o situaci a kulturním dědictví v Kašgaru (Ujgurská autonomní oblast Sin-ťiang)(2), ze dne 6. července 2017 o případech nositelů Nobelovy ceny Liou Siao-pa a Li Ming-ča(3), ze dne 15. prosince 2016 o případu tibetské budhistické akademie Larung Gar a případu Ilhama Tohtiho(4) a ze dne 12. září 2018 o stavu vztahů mezi EU a Čínou(5),

–  s ohledem na článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání, a na článek 4, který chrání práva národnostních menšin;

–  s ohledem na strategické partnerství EU a Číny zahájené v roce 2003 a na společné sdělení Evropské komise a ESVČ Evropskému parlamentu a Radě ze dne 22. června 2016 s názvem „Prvky pro novou strategii EU vůči Číně“ (JOIN(2016)0030),

–  s ohledem na 36. kolo dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, které se uskutečnilo a ve dnech 9.–10. července 2018 v Pekingu,

–  s ohledem na vyjádření vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové k 39. zasedání Rady OSN pro lidská práva dne 10. září 2018, v němž vyjádřila hluboké politování nad „reedukačními tábory“ a požádala čínskou vládu, aby umožnila činnost nezávislých vyšetřovatelů,

–  s ohledem na nedávný dopis s obecnými tvrzeními, který v květnu 2018 zaslala čínské vládě pracovní skupina OSN pro případy násilného nebo nedobrovolného zmizení, v němž vyjádřila obavy týkající se neustálého zhoršování situace a zvyšování počtu svévolně zadržovaných Ujgurů,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ze dne 16. prosince 1966,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu by mělo zůstat těžištěm dlouhodobého partnerství mezi EU a Čínou, a to v souladu se závazkem EU hájit tytéž hodnoty v rámci své vnější činnosti a v souladu se zájmem zastávat tytéž hodnoty při svém vlastním rozvoji a mezinárodní spolupráci, který vyjádřila Čína;

B.  vzhledem k tomu, že se stav lidských práv v Číně od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci dále zhoršil a že vláda zároveň zvyšuje svůj nátlak na nenásilný disent, svobodu projevu, svobodu vyznání a právní stát;

C.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti Sin-ťiang, která je domovem pro přibližně 11 milionů Ujgurů a etnických Kazachů, se v posledních letech rychle zhoršuje, protože absolutní kontrola nad oblastí Sin-ťiang se stala nejvyšší prioritou, přičemž další problémy způsobující pravidelné teroristické útoky Ujgurů, k nimž dochází v oblasti Sin-ťiang nebo které údajně souvisí s touto oblastí;

D.  vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro odstranění rasové diskriminace citoval odhady, že v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (XUAR) mohou být zadržovány desítky tisíc až jeden milion Ujgurů, aniž by byli obviněni či postaveni před soud, a to pod záminkou boje proti terorizmu a náboženskému extremizmu; vzhledem k tomu, že by to představovalo největší masové věznění obyvatelstva patřícího k etnické menšině v dnešním světě;

E.  vzhledem k tomu, že Výkonná komise Kongresu USA pro Čínu rovněž uvedla, že existují spolehlivé informace o tom, že Ujgurové, Kazaši a další, především muslimské etnické menšiny v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang se stali obětmi svévolného zadržování, mučení, závažných omezení náboženských praktik a kultur, jakož i digitálního systému dohledu, který je tak všudepřítomný, že monitoruje každý aspekt běžného života – prostřednictvím kamer na rozpoznávání tváře, zařízení na sledování mobilních telefonů, sběru vzorků DNA a výrazné a rušivé přítomnosti příslušníků policie;

F.  vzhledem k tomu, že zadržované osoby jsou údajně vězněny v nevyhovujících podmínkách, přičemž jsou podrobovány politické indoktrinaci včetně povinných kurzů patriotizmu, a nutí je vzdát se své etnické a náboženské identity; vzhledem k tomu, že se nedávno objevily zprávy o úmrtí ve vazbě, a to včetně sebevražd;

G.  vzhledem k tomu, že údajně tisíce dětí oddělily od jejich rodičů, které svévolně zadržují v internačních táborech, a tyto děti umísťují v přeplněných sirotčincích, a to i tehdy, kdy pouze jeden z jejich rodičů je zadržován v táboře;

H.  vzhledem k tomu, že během slyšení na zasedání OSN dne 13. srpna 2018 v Ženevě čínská delegace popřela obvinění učiněná odborníky OSN, že zadržuje ujgurské muslimy v reedukačních táborech v západním regionu Sin-ťiang; vzhledem k tomu, že existují rozsáhlé důkazy o výstavbě a modernizaci těchto zařízení;

I.  vzhledem k tomu, že některým zahraničním novinářům bylo bráněno v informování o citlivých otázkách jako jsou lidská práva Ujgurů, včetně případů, kdy bylo novinářům odmítnuto obnovení jejich akreditace tisku;

J.  vzhledem k tomu, že nikde na světě není populace monitorována tak přísně jako v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang; vzhledem k tomu, že vláda této provincie najala další desítky tisíc bezpečnostního personálu;

K.  vzhledem k tomu, že „platforma integrovaných společných operací“ rovněž ukládá další údaje o populaci, včetně zvyků spotřebitelů, jejich bankovní činnosti, zdravotního stavu a DNA profilu každého jednotlivého obyvatele Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang; vzhledem k tomu, že muslimové v tomto regionu musejí mít na svých mobilních telefonech instalovánu aplikaci špionážního software („spyware“) a pokud tak neučiní, porušují tím zákon;

L.  vzhledem k tomu, že svědectví z první ruky a důvěryhodný akademický výzkum naznačují, že zde existuje úmyslné zaměřování se na Ujgury, kteří mají spojení s osobami žijícími v zahraničí a s osobami s náboženským vyznáním;

M.  vzhledem k tomu, že na Ujgury v zahraničí je vytvářen nátlak, aby se vraceli zpět do Číny, a to často za podpory hostitelských států; vzhledem k tomu, že čínské ambasády v zahraničí odmítají obnovovat mnoha Ujgurům jejich pasy, což vede k nejistotě co se týče zaměstnání a studia;

N.  vzhledem k tomu, že čínská vláda pravidelně odmítá žádosti pracovní skupiny OSN pro případy násilného nebo nedobrovolného zmizení a Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva a dalších držitelů mandátů zvláštních postupů OSN o vyslání nezávislých vyšetřovatelů do oblasti Sin-ťiang;

O.  vzhledem k tomu, že ujgurský profesor ekonomie Ilham Tohti byl dne 23. září 2014 odsouzen k trestu doživotního vězení na základě obvinění z údajného separatismu, zatčen byl již v lednu téhož roku; vzhledem k tomu, že bylo vzato do vazby rovněž sedm jeho bývalých studentů a všem byly za údajnou spolupráci s panem Tohtim uloženy tresty odnětí svobody od tří do osmi let; vzhledem k tomu, že Ilham Tohti vždy zavrhoval separatistické snahy a násilí a usiloval o usmíření na základě respektování kultury Ujgurů;

1.  je hluboce znepokojen tím, že různé menšiny, zejména Ujguři a Kazaši, čelí stále represivnějšímu režimu, kdy jsou novými opatřeními omezovány ústavní záruky jejich práva na svobodu kulturních projevů a náboženského vyznání, slova a projevu a pokojného shromažďování a sdružování; žádá orgány, aby dodržovaly tyto základní svobody;

2.  vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě ukončila hromadné svévolné zadržování členů ujgurské a kazašské komunity, uzavřela všechny tábory a zajišťovací zařízení a neprodleně a bezpodmínečně propustila zadržované osoby; je hluboce znepokojen četnými tvrzeními o tom, že v táborech panují špatné podmínky a dochází v nich k mučení a úmrtím; připomíná čínským orgánům, že převýchovná zařízení nemají oporu v zákoně;

3.  je znepokojen zprávami o tom, že v internačních táborech zemřeli Muhammad Sálih Hádžim,
Abdulnehed Mahsúm, Ajhán Memetová a další, kdy se ve všech případech jedná o starší Ujgury, akademiky a vůdce komunit;

4.  je hluboce znepokojen tím, že stát provádí opatření s cílem zajistit „komplexní dohled“ nad regionem prostřednictvím instalování čínské obdoby systému elektronického sledování „Skynet“ v hlavních městských oblastech, instalací sledování pomocí GPS do motorových vozidel, používání scannerů umožňujících rozpoznávání tváří na kontrolních stanovištích a na železničních nádražích a čerpacích stanicích a prostřednictvím činnosti sin-ťiangské policie v oblasti shromažďování vzorků krve s cílem dále rozšiřovat čínskou databázi DNA;

5.  zdůrazňuje, že vládní dohled a povinný hromadný sběr údajů o občanech se primárně zaměřuje a dopadá na Ujgury, Kazachy a další etnické menšiny, což představuje porušení zákazu diskriminace podle mezinárodního práva;

6.  naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby rodinám, kterých se to týká, sdělila veškeré informace o osobách násilně zmizelých v oblasti Sin-ťiangu, včetně jejich jmen, místa pobytu a stavu, v němž se nacházejí;

7.  je hluboce znepokojen čínským protiteroristickým zákonem z roku 2015 a nařízením o deradikalizaci, které používají příliš širokou definici teroristického činu; vyzývá proto Čínu, aby jednoznačně rozlišovala mezi pokojným vyjádřením nesouhlasu a násilným extremismem;

8.  opakovaně vyzývá čínskou vládu, aby okamžitě a bezpodmínečně propustila ujgurského učence Ilháma Tohtiho a všechny ostatní osoby zadržované pouze proto, že pokojně uplatňovali své právo na svobodu projevu, a aby – až do jejich propuštění – zajistila, že budou mít pravidelný a neomezený přístup ke své rodině a k obhájcům, které si sami zvolí; dále vyzývá, aby byli propuštěni Eli Mamut, Hailaite Nijází, Memetjan Abdulla, Abduhalíl Zunún a Abdukarím Abduwelí, jak požadovala EU během 36. kola dialogu mezi EU a Čínou o lidských právech, které se konalo ve dnech 9.–10. července 2018 v Pekingu;

9.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby bedlivě sledovaly měnící se situaci v oblasti lidských práv v Sin-ťiangu, včetně sílícího vládního útlaku Ujgurů, Kazachů a dalších etnických menšin a aby směrem k nejvyšší úrovni čínské vlády vyslaly jasný vzkaz, aby ukončila absurdní porušování lidských práv;

10.  vyzývá čínské orgány, aby novinářům a mezinárodním pozorovatelům umožnily svobodný, ničím neomezený přístup do oblasti Sin-ťiang;

11.  zdůrazňuje, že je nutné, aby EU a její členské státy v souladu se závazkem hovořit silným, jasným a jednotným hlasem, pokud jde o jejich přístup k Číně, nadnesly při jednání s čínskými orgány – včetně úrovně vedoucích představitelů – otázku porušování lidských práv v Sin-ťiangu, a to i v rámci každoročního dialogu o lidských právech a nadcházejícího euroasijského summitu;

12.  vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně zpráv o tom, že Ujguři jsou pronásledováni čínskými orgány i v zahraničí, kdy jsou nuceni k tomu, aby donášeli na jiné Ujgury, vrátili se do Sin-ťiangu nebo o situaci v této oblasti mlčeli, v některých případech tím, že jsou zadržováni jejich rodinní příslušníci;

13.  vítá rozhodnutí Německa a Švédska pozastavit navracení všech etnických Ujgurů, Kazachů či jiných turkických muslimů do Číny kvůli riziku jejich svévolného zadržování, mučení či jiného špatného zacházení, kterému by v této zemi čelili, a vyzývá všechny ostatní členské státy, aby Německo a Švédsko následovaly a uspíšily žádosti o azyl turkických muslimů, kterým hrozí, že budou nuceně navráceni do Číny; dále vyzývá členské státy EU, aby v příslušných případech uplatnily své vnitrostátní právo a prošetřily zastrašování diaspor turkických muslimů v Evropě ze strany čínské vlády;

14.  připomíná Číně její závazky v oblasti lidských práv, které jí vznikly podpisem široké škály smluv v oblasti lidských práv, a proto opakuje, že se očekává, že Čína bude tyto závazky plnit;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.

 

 

(1)

Úř. věst. C 285E, 21.10.2010, s. 80.

(2)

Úř. věst. C 199 E, 7.7.2012, s. 185.

(3)

Úř. věst C 334, 19.9.2018, s. 137.

(4)

Úř. věst. C 238, 6.7.2018, s. 108.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0343.

Poslední aktualizace: 3. října 2018Právní upozornění