Procedura : 2018/2863(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0460/2018

Teksty złożone :

RC-B8-0460/2018

Debaty :

PV 04/10/2018 - 5.2
PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.3

Głosowanie :

PV 04/10/2018 - 7.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0377

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 436kWORD 48k
3.10.2018
PE624.138v01-00}
PE624.139v01-00}
PE624.141v01-00}
PE624.143v01-00}
PE624.142v01-00}
PE624.146v01-00} RC1
 
B8-0460/2018}
B8-0461/2018}
B8-0463/2018}
B8-0465/2018}
B8-0464/2018}
B8-0468/2018} RC1

złożony zgodnie z art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu

zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:

B8-0460/2018 (Verts/ALE)

B8-0461/2018 (ECR)

B8-0463/2018 (EFDD)

B8-0465/2018 (ALDE)

B8-0464/2018 (S&D)

B8-0468/2018 (PPE)


w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (2018/2863(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere w imieniu grupy PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jo Leinen w imieniu grupy S&D
Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Bas Belder w imieniu grupy ECR
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE
Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie masowych arbitralnych zatrzymań Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (2018/2863(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Chinach, szczególnie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie Chin: prawa mniejszości a stosowanie kary śmierci(1), z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie sytuacji i dziedzictwa kulturowego w Kaszgarze (Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur w Chinach)(2), z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie laureata Nagrody Nobla Liu Xiaobo oraz Lee Ming-che(3), z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie tybetańskiej akademii buddyjskiej Larung Gar i Ilhama Tohtiego(4), a także z dnia 12 września 2018 r. w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami(5),

–  uwzględniając art. 36 konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej gwarantujący wszystkim obywatelom prawo do wolności wyznania oraz jej art. 4, w którym zapisano prawa „narodowości mniejszościowych”,

–  uwzględniając zapoczątkowane w 2003 r. partnerstwo strategiczne UE-Chiny, a także wspólny komunikat Komisji i ESDZ z dnia 22 czerwca 2016 r. skierowany do Parlamentu i Rady pt. „Elementy nowej strategii UE wobec Chin” (JOIN(2016)0030),

–  uwzględniając 36. rundę dialogu UE-Chiny dotyczącego praw człowieka, która odbyła się w Pekinie w dniach 9–10 lipca 2018 r.,

–  uwzględniając uwagi zawarte w przemówieniu wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet wygłoszonym na 39. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w dniu 10 września 2018 r., w których to uwagach wyraziła głębokie zaniepokojenie istnieniem „obozów reedukacji” i zwróciła się do rządu Chin o dopuszczenie niezależnych śledczych,

–  uwzględniając niedawne pismo, wystosowane do rządu Chin w maju 2018 r. przez grupę roboczą ONZ ds. przymusowych lub wymuszonych zaginięć, podnoszące ogólny zarzut w związku z nieustannym pogarszaniem się sytuacji i wzrostem liczby arbitralnie zatrzymywanych Ujgurów,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r.,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że propagowanie oraz poszanowanie powszechnych praw człowieka, demokracji i praworządności powinno być nadal centralnym elementem długofalowych stosunków między UE a Chinami, zgodnie z zobowiązaniem UE do obrony tych wartości w jej działaniach zewnętrznych oraz z wyrażonym przez Chiny zainteresowaniem przestrzeganiem ich we własnym rozwoju i we współpracy międzynarodowej;

B.  mając na uwadze, że od czasu objęcia władzy przez prezydenta Xi Jinpinga sytuacja w zakresie praw człowieka w Chinach uległa dalszemu pogorszeniu, a wrogość rządu wobec pokojowych protestów, wolności wypowiedzi i wolności wyznania oraz zasad praworządności się nasila;

C.  mając na uwadze, że w ostatnich latach sytuacja w regionie Sinciang, który zamieszkuje ok. 11 mln Ujgurów i etnicznych Kazachów, gwałtownie się pogorszyła, ponieważ całkowita kontrola nad tym regionem została podniesiona do rangi priorytetu, a dodatkowe wyzwanie stanowią powtarzające się ataki terrorystyczne dokonywane przez Ujgurów w tym regionie lub rzekomo z nim związane;

D.  mając na uwadze, że Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej przytoczył szacunki, zgodnie z którymi w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur „dziesiątki tysięcy, a nawet milion Ujgurów” może być przetrzymywanych bez postawienia zarzutów czy wytoczenia procesu pod pretekstem walki z terroryzmem i ekstremizmem religijnym; mając na uwadze, że stanowiłoby to największe w dzisiejszych czasach masowe uwięzienie mniejszości etnicznej;

E.  mając na uwadze, że Komisja Wykonawcza ds. Chin Kongresu USA potwierdziła również istnienie rzetelnych informacji, zgodnie z którymi wobec Ujgurów, Kazachów i innych głównie muzułmańskich mniejszości etnicznych w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur stosuje się arbitralne zatrzymania, tortury, jawne ograniczenia praktyk religijnych i kultury oraz system nadzoru cyfrowego tak wszechobecny, że monitorowany jest każdy aspekt życia codziennego – za pośrednictwem kamer do rozpoznawania twarzy, skanerów telefonów komórkowych, gromadzenia DNA oraz szeroko zakrojonej i natrętnej obecności policji;

F.  mając na uwadze, że według doniesień więźniowie są przetrzymywani w złych warunkach, poddaje się ich indoktrynacji politycznej, włącznie z obowiązkowymi kursami patriotyzmu, i zmusza do wyrzekania się własnej tożsamości etnicznej i religijnej; mając na uwadze niedawne doniesienia o przypadkach zgonów w areszcie, w tym samobójstw;

G.  mając na uwadze, że według doniesień tysiące dzieci oddzielono od rodziców arbitralnie zatrzymanych w obozach dla internowanych i że dzieci te przebywają w przepełnionych sierocińcach, nawet jeśli tylko jeden z rodziców jest przetrzymywany w obozie;

H.  mając na uwadze, że podczas przesłuchania ONZ w dniu 13 sierpnia 2018 r. w Genewie delegacja chińska zaprzeczyła oskarżeniom ekspertów ONZ, jakoby etniczni ujgurscy muzułmanie byli przetrzymywani w obozach „reedukacji” w zachodniej części regionu Sinciang; mając na uwadze, że istnieją obszerne dowody potwierdzające budowę i powiększanie tych obiektów;

I.  mając na uwadze, że zmusza się zagranicznych dziennikarzy do rezygnacji z informowania o takich newralgicznych kwestiach jak prawa człowieka Ujgurów i wykorzystywanie obozów dla internowanych, w tym w niektórych przypadkach odmawiając odnowienia legitymacji prasowej;

J.  mając na uwadze, że nigdzie na świecie ludność nie jest tak ściśle monitorowana jak w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur; mając na uwadze, że rząd lokalny zwerbował dziesiątki tysięcy dodatkowych pracowników bezpieczeństwa;

K.  mając na uwadze, że gromadzi się dane za pośrednictwem „zintegrowanej platformy wspólnych operacji”, gdzie przechowuje się również inne dane dotyczące ludności, włącznie z nawykami konsumenckimi, operacjami bankowymi, stanem zdrowia i profilem DNA każdego mieszkańca Sinciangu; mając na uwadze, że od muzułmanów w regionie wymaga się instalowania na telefonach komórkowych aplikacji szpiegującej, a niezastosowanie się do tego jest przestępstwem;

L.  mając na uwadze, że świadectwa z pierwszej ręki i wiarygodne badania akademickie wskazują na celowe atakowanie Ujgurów mających powiązania z osobami przebywającymi za granicą oraz otwarcie wierzących;

M.  mając na uwadze, że Ujgurzy przebywający za granicą są zmuszani do powrotu do Chin, często przy wsparciu państw przyjmujących; mając na uwadze, że ambasady chińskie odmówiły wielu Ujgurom odnowienia paszportów, co wpływa negatywnie na warunki pracy i studiowania;

N.  mając na uwadze, że rząd Chin stale odrzuca wnioski o wysłanie niezależnych śledczych do Sinciangu składane przez grupę roboczą ds. przymusowych lub wymuszonych zaginięć, wysoką komisarz ONZ ds. praw człowieka oraz inne osoby upoważnione w ramach procedur specjalnych ONZ;

O.  mając na uwadze, że zatrzymanego w styczniu 2014 r. ujgurskiego profesora ekonomii Ilhama Tohtiego skazano w dniu 23 września tego samego roku na karę dożywotniego więzienia pod zarzutem rzekomego wspierania separatyzmu; mając na uwadze, że siedmiu jego byłych studentów także zatrzymano i skazano na kary więzienia od trzech do ośmiu lat za rzekomą współpracę z prof. Tohtim; mając na uwadze, że Ilham Tohti zawsze potępiał separatyzm i przemoc oraz dążył do pojednania opartego na poszanowaniu kultury ujgurskiej;

1.  jest głęboko zaniepokojony coraz bardziej represyjną polityką narzucaną różnym mniejszościom, w szczególności Ujgurom i Kazachom, gdyż nakłada się coraz więcej ograniczeń na gwarancje konstytucyjne zapewniające im prawo do swobodnej ekspresji kulturowej oraz wolność religii, słowa i wypowiedzi, pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się; domaga się, aby władze respektowały te podstawowe swobody;

2.  wzywa rząd chiński, aby natychmiast zaprzestał masowego arbitralnego przetrzymywania członków mniejszości ujgurskiej i kazachskiej, do zamknięcia wszystkich obozów i ośrodków detencyjnych oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia przetrzymywanych osób; jest głęboko zaniepokojony licznymi zarzutami dotyczącymi złych warunków, tortur i zgonów w obozach; przypomina władzom chińskim, że ośrodki reedukacyjne nie mają podstaw prawnych;

3.  jest zaniepokojony doniesieniami, że w obozach internowania zmarli Muhammad Salih Hadżim, Abdulnehed Mehsum, Ayhan Memet i inni – wszyscy będący starszymi Ujgurami, pracownikami naukowymi i przywódcami społecznymi;

4.  wyraża głębokie zaniepokojenie wdrażaniem przez państwo środków mających zapewnić „kompleksowy nadzór” nad regionem, takich jak instalowanie chińskiego systemu elektronicznego nadzoru „Skynet” na obszarach dużych metropolii, instalowanie lokalizatorów GPS w pojazdach silnikowych, stosowanie skanerów do rozpoznawania twarzy na przejściach granicznych, dworcach kolejowych i stacjach benzynowych oraz pobieranie krwi przez policję prowincji Sinciang w celu powiększenia chińskiej bazy danych DNA;

5.  podkreśla, że kontrola rządowa i obowiązkowe masowe gromadzenie danych obywateli jest przede wszystkim wymierzone w Ujgurów, Kazachów i inne mniejszości etniczne oraz dotyka tychże grup, co stanowi złamanie zakazu dyskryminacji na mocy prawa międzynarodowego;

6.  wzywa rząd chiński do udostępnienia zainteresowanym rodzinom wszystkich szczegółów dotyczących ofiar przymusowego zaginięcia w Sinciangu, w tym ich nazwisk, miejsca pobytu i obecnego stanu;

7.  jest głęboko zaniepokojony chińską ustawą antyterrorystyczną (2015 r.) oraz rozporządzeniem w sprawie deradykalizacji, które zawierają zbyt szeroką definicję tego, co stanowi akt terrorystyczny; wzywa zatem Chiny do wyraźnego rozróżnienia między pokojowym sprzeciwem a brutalnym ekstremizmem;

8.  ponawia apel do rządu chińskiego o natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie ujgurskiego intelektualisty Ilhama Tohtiego i wszystkich innych osób przetrzymywanych wyłącznie z powodu pokojowego korzystania z wolności wypowiedzi, a do czasu ich uwolnienia wzywa Chiny, aby zapewniły im regularny i nieograniczony dostęp do rodzin i prawników, których sami wybiorą; wzywa ponadto do uwolnienia Eliego Mamuta, Hailaitego Niyaziego, Memetjana Abdulli, Abduhelila Zununa i Abdukerima Abduweli, czego UE domagała się podczas 36. rundy dialogu UE-Chiny dotyczącego praw człowieka, która odbyła się w dniach 9–10 lipca 2018 r. w Pekinie;

9.  apeluje do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) oraz państw członkowskich o intensywne monitorowanie zmian zachodzących w dziedzinie praw człowieka w Sinciangu, w tym nasilonych represji rządu wobec Ujgurów, Kazachów i innych mniejszości etnicznych, a także o wysłanie zdecydowanego sygnału do najwyższego szczebla chińskiego rządu, aby położyć kres groteskowym naruszeniom praw człowieka;

10.  wzywa władze chińskie, aby umożliwiły dziennikarzom i obserwatorom międzynarodowym swobodny i nieograniczony dostęp do prowincji Sinciang;

11.  przypomina o znaczeniu, jakie dla UE i państw członkowskich ma poruszenie kwestii łamania praw człowieka w Sinciangu w rozmowach z władzami chińskimi, w tym na szczeblu przywódców, zgodnie z zobowiązaniem UE do mówienia silnym, jasnym i jednolitym głosem na temat jej podejścia do tego kraju, w tym podczas dorocznego dialogu dotyczącego praw człowieka oraz zbliżającego się szczytu Euro-Azja;

12.  wyraża głębokie zaniepokojenie doniesieniami o prześladowaniach Ujgurów za granicą przez władze chińskie, których celem jest przymuszenie ich do działania w charakterze informatorów przeciwko innym Ujgurom, powrotu do Sinciangu lub milczenia na temat sytuacji w tej prowincji – nieraz poprzez przetrzymywanie członków ich rodzin;

13.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Niemiec i Szwecji o zawieszeniu powrotu wszystkich etnicznych Ujgurów, Kazachów lub innych tureckich muzułmanów do Chin z uwagi na ryzyko arbitralnego przetrzymywania, tortur lub innych form znęcania się, którym mogliby zostać poddani w tym kraju, i wzywa wszystkie pozostałe państwa członkowskie, aby uczyniły to samo i przyspieszyły rozpatrywanie wniosków azylowych ze strony turkijskich muzułmanów, którym grozi przymusowy powrót do Chin; ponadto wzywa państwa członkowskie UE, aby stosownie do przypadku powoływały się na prawo krajowe w celu zbadania przypadków zastraszania przez rząd chiński muzułmańskich diaspor turkijskich w Europie;

14.  przypomina Chinom o ich zobowiązaniach w zakresie praw człowieka po podpisaniu szeregu międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka i w związku z tym przypomina, że od Chin oczekuje się dotrzymania tych zobowiązań;

15.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej.

 

(1)

Dz.U. C 285E z 21.10.2010, s. 80.

(2)

Dz.U. C 199E z 7.7.2012, s. 185.

(3)

Dz.U. C 334 z 19.9.2018, s. 137.

(4)

Dz.U. C 238 z 6.7.2018, s. 108.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0343.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna