Postup : 2018/2869(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0481/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0481/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.12
CRE 25/10/2018 - 13.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0428

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 363kWORD 58k
23.10.2018
PE624.172v01-00}
PE624.173v01-00}
PE624.174v01-00} RC1
 
B8-0481/2018}
B8-0482/2018}
B8-0483/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0481/2018 (PPE)

B8‑0482/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)

B8‑0483/2018 (ALDE)


o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP))


Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE
Soraya Post, Tanja Fajon v mene skupiny S&D
Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL
Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o súčasných formách rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti z 9. mája 2017,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 71/179 z 19. decembra 2016 o boji proti glorifikácii nacizmu, neonacizmu a iným druhom praktík, ktoré prispievajú k podpore súčasných foriem rasizmu, rasovej diskriminácie, xenofóbie a súvisiacej neznášanlivosti,

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, najmä na článok 14 jeho protokolu č. 12,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie,

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na články 2, 3, 6 a 7 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluvy o EÚ“),

–  so zreteľom na smernicu Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000(1), ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (smernica o rasovej rovnosti),

–  so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25.októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií(4),

–  so zreteľom na zriadenie skupiny EÚ na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti v júni 2016,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady Európy z 30. septembra 2014 o boji proti prejavom neonacizmu a pravicového extrémizmu,

–  so zreteľom na kódex postupov EÚ pri dezinformáciách,

–  so zreteľom na kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ako je zakotvené v článku 2 Zmluvy o EÚ, sa Únia zakladá na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám; keďže tieto hodnoty sú spoločné všetkým členským štátom;

B.  keďže absencia rozhodných opatrení proti neofašistickým a neonacistickým skupinám umožnila súčasný nárast xenofóbneho hnutia v Európe;

C.  keďže otvorene neofašistické, neonacistické, rasistické a xenofóbne skupiny a politické strany podnecujú k nenávisti a násilnostiam v spoločnosti, pričom nám pripomínajú, čoho boli schopní v minulosti;

D.  keďže šírenie nenávistných prejavov na internete často vedie k nárastu násilia vrátane násilia neofašistických skupín;

E.  keďže neofašistické skupiny zobrali život tisícom ľudí všetkých druhov, ako sú utečenci a prisťahovalci, etnické a náboženské menšiny, LGBTQI osoby, obhajcovia ľudských práv, aktivisti, politici a členovia policajného zboru;

F.  keďže neofašistické skupiny používajú a zneužívajú naše demokratické nástroje na šírenie nenávisti a násilia;

G.  keďže podľa správy Europolu Sir Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, na podujatí, ktoré sa konalo 22. marca 2017 pri príležitosti výročia bruselských útokov v roku 2016, zdôraznil rastúcu hrozbu krajne pravicového násilného extrémizmu a uviedol, že nepozná jediný členský štát EÚ, ktorého by sa tento fenomén nejakým spôsobom netýkal. Konkrétne spomenul útoky v Nórsku v roku 2011, vraždu, ktorej obeťou sa stala poslankyňa britského parlamentu Jo Cox, ako aj útoky na azylové centrá a mešity v celej Európe, aby zdôraznil to, čo označuje za tzv. menej hlásenú hrozbu bezpečnosti; keďže neofašistické a neonacistické skupiny sa prejavujú rôznymi spôsobmi; keďže väčšina týchto skupín vylučuje zo spoločnosti určitých jednotlivcov alebo skupiny; keďže tieto organizácie často používajú vo vzťahu k menšinovým skupinám agresívny jazyk a snažia sa to zdôvodniť odvolávaním sa na zásadu slobody prejavu; keďže právo na slobodu prejavu nie je absolútne;

H.  keďže v článku 30 Všeobecnej deklarácie ľudských práv sa jasne uvádza, že nič v deklarácii „sa nesmie vykladať tak, aby oprávňovalo ktorýkoľvek štát, skupinu, alebo osobu vyvíjať činnosť alebo dopúšťať sa činov, ktoré by smerovali k potlačeniu niektorých z práv alebo slobôd“ v ňom uvedených;

I.  keďže Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie potvrdzuje, že jeho zmluvné strany odsudzujú všetku propagandu a všetky organizácie, ktoré sú založené na myšlienkach alebo teóriách nadradenosti jednej rasy alebo skupiny osôb niektorej farby alebo etnického pôvodu;

J.  keďže podpora fašizmu je vo viacerých členských štátoch podľa ich vnútroštátnych právnych predpisov zakázaná;

K.  keďže v správe Europolu TESAT 2018 sa uvádza, že v roku 2017 sa takmer zdvojnásobil počet osôb zatknutých za pravicové extrémistické priestupky;

L.  keďže 22. júla 2011 pri útokoch v Nórsku 77 osôb zahynulo a 151 utrpelo zranenia;

M.  keďže 16. júna 2016 bola Jo Cox, poslankyňa parlamentu Spojeného kráľovstva, brutálne zavraždená v Birstale v Spojenom kráľovstve;

N.  keďže podľa správy Europolu TESAT 2018 bolo v roku 2017(5) nahlásených päť zmarených, neúspešných alebo dokončených teroristických útokov, ktoré sa pripisujú krajne pravicovým osobám;

O.  keďže 21. septembra 2018 bola po protifašistickej demonštrácii v talianskom Bari napadnutá poslankyňa Európskeho parlamentu Eleonora Forenza a jej asistent Antonio Perillo;

P.  keďže francúzska spravodajská služba vyjadrila obavy v súvislosti so zvyšujúcim sa počtom členov vojenských síl a orgánov presadzovania práva, ktorí sa stali členmi krajne pravicových násilných skupín(6);

Q.  keďže Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI), ktorú zriadila Rada Európy, vyjadrila v správe z 15. mája 2018 znepokojenie nad nárastom pravicového extrémizmu a neofašizmu v Chorvátsku(7);

1.  dôrazne odsudzuje a zavrhuje teroristické útoky, vraždy, psychologické násilie, násilné fyzické útoky a pochody neofašistických a neonacistických organizácií, ktoré sa konali v rôznych členských štátoch EÚ;

2.  je hlboko znepokojený zvyšujúcou sa normalizáciou fašizmu, rasizmu, xenofóbie a iných foriem neznášanlivosti v Európskej únii a v niektorých členských štátoch a je pohoršený správami v niektorých členských štátoch o kolúzii politických predstaviteľov, politických strán a zložiek presadzovania práva s neofašistami a neonacistami;

3.  je obzvlášť znepokojený tým, že neofašistické násilie ovplyvňuje spoločnosť ako celok a zameriava sa na konkrétne menšiny, ako sú napríklad čierni Európania/osoby afrického pôvodu, Židia, moslimovia, Rómovia, štátni príslušníci tretích krajín, LGBTI osoby a osoby so zdravotným postihnutím;

4.  dôrazne odsudzuje všetok násilný útok neofašistických skupín proti politikom a členom politických strán, ako boli oznámené v niektorých členských štátoch, a najmä nedávny útok fašistickej skupiny zo strany Casapound proti europoslankyni Eleonore Forenzovej, jej asistentovi Antoniovi Perillovi a ďalším, ktorí sa zúčastnili na protifašistickej demonštrácii 21. septembra 2018 v Bari v Taliansku;

5.  je hlboko znepokojený beztrestnosťou, ktorá sa vzťahuje na pôsobenie nefašistických a neonacistických skupín v niektorých členských štátoch, a zdôrazňuje, že tento pocit beztrestnosti je jedným z dôvodov, ktoré vysvetľujú znepokojujúci nárast násilných činov niektorých krajne pravicových organizácií;

6.  uznáva znepokojujúci trend neofašistických a neonacistických skupín využívajúcich sociálne médiá a internet na organizáciu a formulovanie stratégie v celej Európskej únii;

7.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v niektorých členských štátoch sa verejnoprávne vysielanie stalo príkladom propagandy jedinej politickej strany, ktorá často vylučuje opozíciu a menšinové skupiny zo spoločnosti a dokonca podnecuje k násiliu;

8.  pripomína, že fašistická ideológia a neznášanlivosť sú vždy spojené s útokom na demokraciu ako takú;

9.  vyzýva členské štáty, aby kategoricky odsúdili trestné činy z nenávisti a potrestali trestné činy z nenávisti, prejavy nenávisti a hľadanie obetného baránka zo strany politikov a verejných činiteľov na všetkých úrovniach a vo všetkých druhoch médií, keďže priamo normalizujú a posilňujú nenávisť a násilie v spoločnosti;

10.  vyzýva členské štáty, aby prijali ďalšie opatrenia na predchádzanie, odsudzovanie a odvracanie nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti a na boj proti nim;

11.  vyzýva Komisiu, členské štáty a spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá, aby v spolupráci s príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni bojovali proti šíreniu rasizmu, fašizmu a xenofóbii;

12.  vyzýva členské štáty, aby vyšetrili a stíhali trestné činy z nenávisti a vymieňali si najlepšie postupy v oblasti identifikácie a vyšetrovania trestných činov z nenávisti vrátane tých, ktoré sú špecificky motivované rôznymi formami xenofóbie;

13.  vyzýva členské štáty, aby naplánovali a zabezpečili primeranú podporu obetiam rasistických alebo xenofóbnych trestných činov a trestných činov z nenávisti a ochranu všetkých svedkov pred páchateľmi;

14.  vyzýva členské štáty, aby v policajných zložkách zriadili jednotky boja proti trestným činom z nenávisti; vyzýva policajné zložky, aby zabezpečili, aby sa ich zamestnanci nezapájali do rasistického, xenofóbneho alebo diskriminačného konania, a aby sa každý takýchto akt vyšetril a aby boli zodpovedné osoby postavené pred súd;

15.  vyzýva Komisiu, aby vyzvala organizácie občianskej spoločnosti na monitorovanie a podávanie správ o nenávistných prejavoch a trestných činoch z nenávisti v členských štátoch;

16.  podporuje komunitné skupiny a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré bojujú proti fašizmu, rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti, oceňuje ich a žiada o ich ochranu;

17.  žiada konsolidované antidiskriminačné právne predpisy EÚ vrátane transpozície/implementácie existujúcich právnych predpisov a prijímania nových právnych predpisov vrátane smernice o rovnakom zaobchádzaní;

18.  pripomína, že rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva, ktorého lehota na implementáciu uplynula v novembri 2010, stanovuje právny základ pre ukladanie sankcií voči právnickým osobám, ktoré verejne nabádajú k násiliu alebo nenávisti voči niektorej menšine, akými je vylúčenie z nároku na verejné príspevky, zákaz obchodnej činnosti, uloženie súdneho dohľadu a vydanie príkazu na likvidáciu;

19.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby aktualizovala svoju správu z roku 2014 o vykonávaní uvedeného rámcového rozhodnutia Rady a začala konania o nesplnení povinnosti proti tým členským štátom, ktoré nedodržali ustanovenia uvedeného rozhodnutia;

20.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili súlad s ustanoveniami rámcového rozhodnutia Rady, bojovali proti organizáciám šíriacim nenávistné prejavy a násilie na verejných priestranstvách a na internete a aby zakázali neofašistické a neonacistické skupiny a akúkoľvek inú nadáciu alebo združenie, ktoré vyzdvihuje a glorifikuje nacizmus a fašizmus, rešpektujúc pritom vnútroštátne právne poriadky a právomoc;

21.  žiada plnú a včasnú spoluprácu medzi zložkami presadzovania práva, spravodajskými agentúrami, súdnictvom a organizáciami občianskej spoločnosti v rámci boja proti fašizmu, rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti;

22.  vyzýva členské štáty, aby dodržiavali odporúčania Rady Európy týkajúce sa boja proti prejavom neonacizmu a pravicového extrémizmu;

23.  žiada členské štáty, aby zabezpečili povinnú odbornú prípravu na pracovisku založenú na ľudských právach a zameranú na služby úradom presadzovania práva a úradníkom v súdnom systéme na všetkých úrovniach;

24.  vyzýva členské štáty, aby sa zamerali na prevenciu prostredníctvom vzdelávania, zvyšovania informovanosti a výmeny najlepších postupov;

25.  vyzýva členské štáty, národné športové federácie, najmä futbalové kluby, aby potláčali prejavy rasizmu, fašizmu a xenofóbie na štadiónoch a v športovej kultúre tým, že odsúdia a potrestajú zodpovedné osoby a budú podporovať pozitívne vzdelávacie činnosti zamerané na mladých futbalových fanúšikov v spolupráci so školami a príslušnými organizáciami občianskej spoločnosti;

26.  nabáda členské štáty, aby poskytli odbornú prípravu tým, ktorí pracujú vo verejnom vysielaní, a médiá, aby zvyšovali informovanosť o problémoch a diskriminácii, ktorým čelia obete neofašistických a neonacistických skupín;

27.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli vnútroštátne programy na vymanenie sa spod vplyvu extrémizmu, ktoré jednotlivcom pomôžu opustiť násilné neofašistické a neonacistické skupiny; zdôrazňuje, že takéto programy by mali ísť nad rámec individuálnych zásahov a mali by zahŕňať dlhodobú podporu pre ľudí, ktorí sa snažia nájsť prácu, presťahovať sa a vybudovať si nové a bezpečné sociálne siete;

28.  zdôrazňuje, že informovanosť o dejinách je jedným z predpokladov prevencie výskytu takýchto trestných činov v budúcnosti a zohráva dôležitú úlohu v oblasti vzdelávania mladších generácií;

29.  vyzýva členské štáty, aby odsúdili všetky formy odmietania holokaustu vrátane zľahčovania a minimalizácie trestných činov nacistov a ich kolaborantov a bojovali proti nim; poukazuje na to, že pravda o holokauste sa nesmie zľahčovať v rámci politickej alebo mediálnej diskusie;

30.  vyzýva na spoločnú kultúru pamiatky, ktorá zavrhuje fašistické zločiny minulosti; je hlboko znepokojený skutočnosťou, že mladšie generácie v Európe a inde sa cítia čoraz menej znepokojené históriou fašizmu, a preto hrozí, že sa stanú ľahostajnými voči novým hrozbám;

31.  nabáda členské štáty, aby prostredníctvom hlavného kultúrneho prúdu podporovali vzdelávanie o rozmanitosti našej spoločnosti a o našej spoločnej histórii, a to i o zverstvách druhej svetovej vojny, ako je holokaust a systematická niekoľkoročná dehumanizácia jeho obetí;

32.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácii Spojených národov.

(1)

Ú. v. EÚ L 180, 19.7.2000, s. 22.

(2)

Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 55.

(3)

Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s 57.

(4)

Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1.

(5)

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

(6)

https://www.mediapart.fr/journal/france/090418/forces-de-l-ordre-liees-l-ultra-droite-violente-la-dgsi-s-inquiete?onglet=full

(7)

https://rm.coe.int/fifth-report-on-croatia/16808b57be

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie