Postup : 2018/2870(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0493/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0493/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.19

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0435

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 358kWORD 55k
24.10.2018
PE624.188v01-00}
PE624.189v01-00}
PE624.190v01-00}
PE624.191v01-00}
PE624.192v01-00} RC1
 
B8-0493/2018}
B8-0494/2018}
B8-0495/2018}
B8-0496/2018}
B8-0497/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0493/2018 (PPE)

B8-0494/2018 (Verts/ALE)

B8-0495/2018 (S&D)

B8-0496/2018 (ECR)

B8-0497/2018 (ALDE)


o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku a Ukrajine,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť ESVČ z 15. mája 2018 o čiastočnom otvorení Kerčského mosta,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o námornom práve, Zmluvu o nešírení jadrových zbraní a Chartu OSN,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/1085 z 30. júla 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny(1), a ktorým sa do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014, dopĺňa šesť subjektov zapojených do výstavby Kerčského mosta,

–  so zreteľom na dohodu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou o spolupráci pri využívaní Azovského mora a Kerčského prielivu z roku 2003, budapeštianske memorandum o bezpečnostných zárukách z 5. decembra 1994 a balík opatrení na vykonávanie dohôd z Minska z 12. februára 2015,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácii v Azovskom mori je venovaná dvojstranná dohoda Ukrajiny a Ruska z roku 2003, ktorou sa tieto územia vymedzujú ako vnútrozemské vody dvoch štátov a ktorá obidve strany oprávňuje kontrolovať podozrivé plavidlá; keďže tak dohoda z roku 2003, ako aj Dohovor OSN o námornom práve ustanovujú slobodu plavby;

B.  keďže konštrukcia Kerčského mosta a plynovodu a pokládka podmorských káblov smerujúcich na nezákonne anektovaný Krymský polostrov bez súhlasu Ukrajiny predstavujú ďalšie porušenie zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny zo strany Ruskej federácie;

C.  keďže Kerčský most obmedzuje veľkosť lodí, ktoré sa môžu dostať do ukrajinských prístavov v Azovskom mori, na výšku menej ako 33 metrov nad hladinou vody a dĺžku menej ako 160 metrov, čo plavidlám triedy Panamax, ktoré pred výstavbou mosta predstavovali viac ako 20 % celkovej lodnej dopravy, znemožňuje vstup do Azovského mora; keďže kontroly pred otvorením mosta ponad Kerčský prieliv na jar tohto roku boli náhodné, neobťažovali a nerušili voľný pohyb plavidiel a nákladu;

D.  keďže Rusko často hrubým spôsobom blokuje a kontroluje lode, ktoré sa cez Kerčský prieliv plavia do alebo z ukrajinských prístavov; keďže tieto postupy spôsobujú až týždňové omeškania, znižovanie tokov nákladu a citeľné finančné straty domácemu ukrajinskému hospodárstvu a obchodníkom, ktorých plavidlá tomuto režimu podliehajú; keďže podľa ukrajinských vládnych zdrojov sa tomuto prehnanému postupu muselo do konca septembra 2018 podrobiť viac ako 200 plavidiel vrátane viac ako 120 lodí evidovaných v EÚ, pričom lode pod ruskou vlajkou boli z takýchto kontrol vyňaté;

E.  keďže tieto mestá a širší región sa už teraz potýkajú s negatívnymi hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami spôsobeným anexiou Krymu a Ruskom podporovaným súčasným konfliktom na východe Ukrajiny; keďže tento nový postup Ruska už má výrazne negatívny vplyv na domáce hospodárstvo a viedol k prudkému zníženiu obratu nákladu v ukrajinských prístavoch;

F.  keďže výstavba tohto masívneho mosta má negatívny vplyv na životné prostredie, pretože v jej dôsledku sa znížila hladina mora v prielive, čo ovplyvňuje prúdenie vody medzi Azovským a Čiernym morom;

G.  keďže Ukrajina sa v septembri 2018 rozhodla zrušiť zmluvu o priateľstve, spolupráci a partnerstve podpísanú v roku 1997 medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou a v Azovskom mori vytvoriť námornú základňu, čím sa ešte viac zvýši jej vojenská prítomnosť prevelením ďalších zložiek námorných síl a pobrežného delostrelectva do uvedenej pobrežnej oblasti;

1.  vyslovuje poľutovanie nad aktivitami Ruskej federácie v Azovskom mori, nakoľko sú porušením medzinárodného námorného práva a medzinárodných záväzkov Ruska; odsudzuje nadmerné zastavovanie a kontroly obchodných plavidiel tak ukrajinských, ako aj pod vlajkou tretích štátov, vrátane lodí pod vlajkou jednotlivých členských štátov EÚ; zdôrazňuje, že hoci náhodné kontroly plavidiel by sa nemali zneužívať ani vykonávať z politických dôvodov s cieľom ďalej destabilizovať bezpečnosť, celistvosť a spoločenskú a hospodársku situáciu na Ukrajine; vyzýva Radu a PK/VP, aby požadovali, aby Ruská federácia okamžite ukončila intenzívne diskriminačné kontroly plavidiel a aby v prípade potreby zvážili vhodné protiopatrenia;

2.  vyjadruje veľmi vážne znepokojenie nad vysoko nestabilnou bezpečnostnou situáciou v Azovskom mori, ktorá by ľahko mohla vyústiť do otvoreného konfliktu; je vážne znepokojený pokračujúcou militarizáciou regiónu Azovského a Čierneho mora, najmä nezákonne okupovaného a anektovaného Krymu, vrátane vývoja spôsobilostí A2/AD zo strany Ruskej federácie, ku ktorým patria aj nové protilietadlové systémy S-400, a presunu vojenských a hliadkových plavidiel z Kaspického mora; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Azovské more sa stalo novou námornou dimenziou agresívnych krokov Ruska proti Ukrajine;

3.  odsudzuje výstavbu mosta ponad Kerčský prieliv, ktorý spája nezákonne anektovaný Krymský polostrov s kontinentálnym Ruskom, a porušovanie práva plavby v teritoriálnych vodách Ukrajiny; poukazuje na to, že Rusko je viazané medzinárodným námorným právom a dohodou o dvojstrannej spolupráci s Ukrajinou, podľa ktorej nemá brániť ani prekážať plavbe v Kerčskom prielive a Azovskom mori;

4.  opätovne vyjadruje svoju podporu nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny, opätovne potvrdzuje zvrchovanosť Ukrajiny na Krymskom polostrove a v časti Azovského mora a absolútne právo Ukrajiny na plný prístup k Azovskému moru tak, ako je to zakotvené v Dohovore OSN o námornom práve;

5.  vyjadruje poľutovanie nad nezákonnou ťažbou ropy a plynu Ruskou federáciou na území Ukrajiny; zdôrazňuje možné nebezpečenstvo, že Rusko sa po tom, ako dosiahne svoj cieľ, ktorým je premena Azovského mora na vnútrozemské jazero Ruskej federácie, zmocní jestvujúcich ukrajinských ložísk ropy a zemného plynu v Azovskom mori;

6.  zdôrazňuje, že Rusko tento spôsob narušovania pobrežných vôd európskych krajín alebo blokovania námornej dopravy už použilo v Baltskom mori, najmä voči pobaltským štátom a Poľsku (Gdaňský záliv);

7.  vyzýva PK/VP na pozornejšie sledovanie vývoja bezpečnostnej situácie v Azovskom mori vzhľadom na jeho narastajúci potenciál konfliktu v bezprostrednej blízkosti Európy, čo môže mať širšie bezpečnostné dôsledky priamo pre EÚ a jej členské štáty; v tejto súvislosti sa domnieva, že by bolo veľmi užitočné ustanoviť osobitného vyslanca EÚ pre Krym a región Donbasu, ktorého pôsobnosť by zahŕňala aj Azovské more;

8.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), aby prijala potrebné kroky s cieľom navrhnúť, aby mandát osobitnej monitorovacej misie OBSE na Ukrajine, ktorý platí pre celé územie Ukrajiny vrátane námorných oblastí, zahŕňal aj novú oblasť napätia v Azovskom mori, a zdôrazňuje, že misia by mala byť buď vybavená potrebnými prostriedkami na vykonávanie svojej monitorovacej úlohy v námorných oblastiach alebo by sa pre tento recipient mala ustanoviť samostatná medzinárodná monitorovacia misia;

9.  zdôrazňuje, že Kerčský most bol postavený nezákonne a víta rozhodnutie Rady uložiť reštriktívne opatrenia šiestim podnikom, ktoré sa výstavby mosta zúčastnili; naliehavo vyzýva PK/VP, aby spolu s členskými štátmi EÚ na pôde Rady vyjasnili, že cielené sankcie voči Rusku sa posilnia, ak dôjde k ďalšiemu vyostreniu konfliktu v Azovskom mori;

10.  opätovne zdôrazňuje svoje znepokojenie nad účasťou európskych podnikov na výstavbe Kerčského mosta, ktoré takto vedome či nevedome oslabili sankčný režim EÚ; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila a overila uplatňovanie platných reštriktívnych opatrení EÚ, a členské štáty, aby poskytli informácie o akomkoľvek vnútroštátnom colnom alebo trestno-právnom vyšetrovaní prípadov ich potenciálneho porušenia;

11.  podporuje snahu ukrajinskej strany vo všetkých diplomatických krokoch, ktoré podniká, a právnych postupoch stanovených medzinárodným právom a príslušnými dohovormi vrátane prebiehajúceho rozhodcovského konania podľa Dohovoru OSN o námornom práve s cieľom čeliť nepriateľskému postupu Ruska v Azovskom mori;

12.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby predložili úplné posúdenie hospodárskych škôd spôsobených faktickou blokádou a aby zvážili možné spôsoby podpory pre dopravcov a prístavy, ktoré sú negatívne postihnuté, najmä posilnením angažovanosti EÚ v Mariupole a Berďansku, zvýšením odolnosti spoločnosti a podporou hospodárskeho rozvoja týchto miest a širšieho juhovýchodného regiónu Ukrajiny;

13.  je znepokojený nepriaznivým environmentálnym vplyvom Kerčského mosta, ktorý by mohol ovplyvniť záujmy všetkých krajín v Čiernomorskej panve; vyzýva Ukrajinu, Komisiu a členské štáty, aby monitorovali situáciu na pobreží Čierneho mora, vymieňali si relevantné informácie a identifikovali prípadné potreby nápravy;

14.  vyjadruje sústrasť a účasť rodinám obetí hromadnej vraždy zo 17. októbra 2018 na strednej škole v Kerči, kde zahynulo 20 osôb a desiatky ich utrpeli zranenia;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe OBSE, generálnemu tajomníkovi NATO, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny, prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie a členským štátom EÚ.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ L 194, 31.7.2018, s. 147.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne oznámenie