Procedure : 2018/2925(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0526/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0526/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/11/2018 - 5.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0459

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 284kWORD 56k
14.11.2018
PE624.235v01-00}
PE624.236v01-00}
PE624.238v01-00}
PE624.239v01-00}
PE624.240v01-00}
PE631.524v01-00} RC1
 
B8-0526/2018}
B8-0527/2018}
B8-0529/2018}
B8-0530/2018}
B8-0531/2018}
B8-0540/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4

til erstatning af følgende beslutningsforslag:

B8‑0526/2018 (ECR)

B8‑0527/2018 (Verts/ALE)

B8‑0529/2018 (EFDD)

B8‑0530/2018 (S&D)

B8‑0531/2018 (ALDE)

B8‑0540/2018 (PPE)


om Vietnam, navnlig de politiske fangers situation (2018/2925(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere for PPE-Gruppen
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena for S&D-Gruppen
Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei for ECR-Gruppen
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali for ALDE-Gruppen
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Vietnam, navnlig de politiske fangers situation (2018/2925(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig af 14. december 2017 om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa(1), og af 9. juni 2016 om Vietnam(2), navnlig hvad angår ytringsfriheden,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, der blev undertegnet den 27. juni 2012,

–  der henviser til den 7. menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam af 1. december 2017,

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for EU-Udenrigstjenesten af 9. februar 2018 om dommene over menneskerettighedsforkæmpere i Vietnam og af 5. april 2018 om dommene over menneskerettighedsaktivister i Vietnam,

–  der henviser til den lokale EU-erklæring af 20. august 2018 om den seneste domsfældelse af Le Dinh Luong,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til erklæringerne fra FN's eksperter af 23. februar 2018, der opfordrer til løsladelse af aktivister, der sidder fængslet for at protestere mod et giftigt udslip, og af 12. april 2018, der opfordrer til forandring efter fængslingen af menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR), som Vietnam tiltrådte i 1982,

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands beslutning af 26. februar 2016 i sag 1409/2014/MHZ om Europa-Kommissionens manglende gennemførelse af en forudgående konsekvensanalyse vedrørende menneskerettigheder i forbindelse med frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at det anslås, at 160 aktivister ifølge den vietnamesiske Political Prisoner Database, der er samlet af The 88 Project, afsoner fængselsdomme i Vietnam, og at omkring 16 aktivister tilbageholdes i varetægtsfængsling;

B.  der henviser til, at de vietnamesiske myndigheder fortsætter med at fængsle, tilbageholde, chikanere og intimidere menneskerettighedsforkæmpere, journalister, bloggere, menneskerettighedsadvokater og civilsamfundsaktivister i landet; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere har stået over for lange fængselsstraffe for deres menneskerettighedsarbejde og for udøvelsen af deres grundlæggende ret til ytringsfrihed, enten online eller offline, hvilket er i strid med landets folkeretlige forpligtelser;

C.  der henviser til, at politiske aktivister og menneskerettighedsforkæmpere udsættes for barske vilkår under frihedsberøvelse, herunder nægtelse af adgang til lægehjælp, juridisk rådgivning og familiekontakt;

D.  der henviser til, at religions- og trosfriheden undertrykkes i Vietnam, og at den katolske kirke og ikke-anerkendte religioner såsom Vietnams Forenede Buddhistiske Trossamfund, adskillige protestantiske kirker og andre, herunder den etno-religiøse Montagnard-minoritet, fortsat lider under hårdhændet religiøst motiveret forfølgelse;

E.  der henviser til, at Hoang Duc Binh blev idømt 14 års fængsel for at blogge om protesterne i forbindelse med Formosa-katastrofen; der henviser til, at Nguyen Nam Phong blev idømt to års fængsel for angiveligt at nægte at adlyde ordrer fra offentlige embedsmænd under kørslen til en protest; der henviser til, at deres indsats har været afgørende for at øge bevidstheden og placere ansvaret i forbindelse med udslippet fra Formosa-stålværket;

F.  der henviser til, at medlemmer af broderskabet for demokrati i april 2018 blev idømt fængselsstraffe på mellem syv og 15 år som led i en omfattende håndhævelse af de nationale sikkerhedsbestemmelser i straffeloven; der henviser til, at Nguyen Trung Truc, som er et andet medlem af denne gruppe, i september 2018 blev idømt en fængselsstraf på 12 år for forsøg på statskup;

G.  der henviser til, at Le Dinh Luong, en menneskerettighedsforkæmper, som fredeligt har slået til lyd for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne, den 16. august 2018 blev idømt 20 års fængsel og fem års husarrest i henhold til de nationale sikkerhedsbestemmelser i straffeloven; der henviser til, at repræsentanter for EU-delegationen og EU-medlemsstaternes ambassader ikke fik lov til at observere retssagen; der henviser til, at der findes mange andre sager om menneskerettighedsforkæmpere og andre samvittighedsfanger, der lider samme skæbne;

H.  der henviser til, at en gruppe FN-eksperter, den særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere, formanden for arbejdsgruppen om vilkårlig tilbageholdelse og den særlige rapportør om fremme og beskyttelse af retten til menings- og ytringsfrihed den 12. april 2018 opfordrede Vietnam til ikke at slå ned på civilsamfundet eller undertrykke meningsforskelle;

I.  der henviser til, at den vietnamesiske straffelov indeholder repressive bestemmelser, der misbruges til at bringe menneskerettighedsaktivister, dissidenter, advokater, fagforeninger, religiøse grupper og ikke-statslige organisationer, navnlig dem, der udtrykker kritiske synspunkter om Vietnams regering til tavshed, eller til anholdelse, tilbageholdelse, straf eller indskrænkning af dem;

J.  der henviser til, at den vietnamesiske regering fortsat forbyder drift af uafhængige eller privatejede medier og fører streng kontrol med radio- og tv-stationer samt trykte publikationer; der henviser til, at nationalforsamlingen i april 2016 vedtog en medielov, der kraftigt begrænser pressefriheden i Vietnam;

K.  der henviser til, at Vietnams Nationalforsamling den 12. juni 2018 vedtog en lov om cybersikkerhed med henblik på at stramme op på online-kontrollerne, hvilket kræver, at udbyderne sletter stillinger, der anses for at være en "trussel" mod den nationale sikkerhed; der henviser til, at denne lov indfører strenge restriktioner for ytringsfriheden på internettet og i høj grad har til formål at true retten til privatlivets fred;

L.  der henviser til, at Vietnams første lov om tro og religion trådte i kraft den 1. januar 2018 og tvang alle religiøse grupper i landet til at lade sig registrere hos myndighederne og informere dem om deres aktiviteter; der henviser til, at myndighederne kan afvise eller hindre ansøgninger om registrering og forbyde religiøse aktiviteter, som de vilkårligt anser for at være i strid med "nationale interesser", "den offentlig orden" eller "national enhed"; der henviser til, at regeringen med denne lov har institutionaliseret sin indblanding i religiøse anliggender og statsligt tilsyn med religiøse grupper;

M.  der henviser til, at Vietnam ligger nr. 175 ud af 180 på Journalister Uden Grænsers pressefrihedsindeks for 2018;

N.  der henviser til, at der fortsat anvendes dødsstraf i Vietnam, men at antallet af henrettelser er ukendt, eftersom de vietnamesiske myndigheder klassificerer dødsstrafsstatistikker som en statshemmelighed; der henviser til, at Vietnam i januar 2018 reducerede antallet af forbrydelser, der straffes med døden, fra 22 til 18;

O.  der henviser til, at Vietnam endnu ikke har ratificeret de grundlæggende ILO-konventioner, nemlig konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde og konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig;

P.  der henviser til, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Vietnam er en vigtig mulighed for en igangværende omfattende drøftelse af spørgsmål af interesse for EU, herunder fuld respekt for de grundlæggende rettigheder til ytringsfrihed, foreningsfrihed og retten til at deltage i fredelige forsamlinger; der henviser til, at forholdet mellem Den Europæiske Union og Vietnam grundlæggende skal baseres på respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet og på overholdelse af internationale standarder i denne henseende;

Q.  der henviser til, at der er en klar forbindelse mellem partnerskabs- og samarbejdsaftalen (PSA) og frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, hvorved begge parter forpligtede sig til at opfylde deres forpligtelser på menneskerettighedsområdet;

1.  fordømmer de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Vietnam, herunder domsafsigelse, politisk intimidering, overvågning, chikane, overfald og uretfærdige retssager mod politiske aktivister, journalister, bloggere, dissidenter og menneskerettighedsforkæmpere for at udøve deres ytringsfrihed enten online eller offline, hvilket er i klar strid med Vietnams internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet;

2.  opfordrer de vietnamesiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade alle menneskerettighedsforkæmpere og samvittighedsfanger, der er tilbageholdt eller dømt for blot at udøve deres ret til ytringsfrihed, herunder Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc og Le Dinh Luong, og til at frafalde alle anklager mod dem;

3.  gentager sin opfordring til de vietnamesiske myndigheder om at ophæve alle restriktioner på og al chikane mod menneskerettighedsforkæmpere og til under alle omstændigheder at sikre, at de er i stand til at udføre deres legitime aktiviteter på menneskerettighedsområdet uden frygt for repressalier og uden nogen restriktioner, herunder juridisk chikane; opfordrer Vietnams regering til at fjerne alle begrænsninger af religionsfriheden og sætte en stopper for chikanen af religiøse samfund;

4.  insisterer på, at den vietnamesiske regering skal sikre, at behandlingen af alle tilbageholdte er i overensstemmelse med internationale standarder; understreger, at retten til at få adgang til advokater, sundhedspersonale og familiemedlemmer er en vigtig garanti mod tortur og mishandling og af afgørende betydning for retten til en retfærdig rettergang;

5.  fordømmer misbruget af repressive lovbestemmelser, der begrænser grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder; opfordrer Vietnams myndigheder til at ophæve, revidere eller ændre alle repressive love, navnlig landets straffelov, dets lovgivning om cybersikkerhed og loven om tro og religion, og til at sikre, at al lovgivning er i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder og -forpligtelser, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Vietnam er part i; opfordrer regeringen til at bringe lovgivning om offentlige forsamlinger og demonstration i overensstemmelse med retten til forsamlings- og foreningsfrihed;

6.  opfordrer Vietnam til at undertegne og ratificere alle relevante menneskerettighedstraktater fra De Forenede Nationer og Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol samt ILO's konvention nr. 87, nr. 98 og nr. 105;

7.  opfordrer Vietnam til at fremsende en stående invitation til alle Menneskerettighedsrådets mandatindehavere vedrørende særlige procedurer, navnlig den særlige rapportør om menings- og ytringsfrihed og den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere;

8.  opfordrer Vietnams myndigheder til at anerkende uafhængige fagforeninger;

9.  opfordrer EU til at overvåge og samarbejde med myndighederne og alle relevante interessenter for at forbedre menneskerettighedssituationen i Vietnam;

10.  gentager sin modstand mod dødsstraf under alle omstændigheder; opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse; opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at tage alle dødsdomme op til fornyet overvejelse for at sikre, at disse retssager overholder internationale standarder;

11.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til aktivt at støtte civilsamfundsgrupper og enkeltpersoner, der forsvarer menneskerettighederne i Vietnam, bl.a. ved at opfordre til løsladelse af menneskerettighedsforkæmpere og samvittighedsfanger under al kontakt med vietnamesiske myndigheder; opfordrer indtrængende EU's delegation i Hanoi til at yde passende støtte til fængslede menneskerettighedsforkæmpere og samvittighedsfanger, herunder ved at arrangere fængselsbesøg, overvåge retssager og yde juridisk bistand;

12.  opfordrer EU's medlemsstater til at intensivere deres bestræbelser på at presse på for konkrete forbedringer af menneskerettighedssituationen i Vietnam, herunder i forbindelse med den kommende universelle regelmæssige gennemgang af Vietnam i FN's Menneskerettighedsråd;

13.  gentager sin opfordring til EU-dækkende forbud mod eksport, salg, opdatering og vedligeholdelse af enhver form for sikkerhedsudstyr, der anvendes eller kan anvendes til intern undertrykkelse, herunder teknologi til internetovervågning, til stater med bekymrende menneskerettighedsforhold;

14.  glæder sig over det styrkede partnerskab og menneskerettighedsdialogen mellem EU og Vietnam og minder om betydningen af dialogen som et vigtigt instrument, der bør anvendes på en effektiv måde til at hjælpe og tilskynde Vietnam til at gennemføre de nødvendige reformer; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at overvåge fremskridtene under dialogen gennem indførelse af benchmarks og overvågningsmekanismer;

15.  opfordrer den vietnamesiske regering og EU til som vigtige partnere at forpligte sig til at forbedre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i landet, da det er en hjørnesten i de bilaterale forbindelser mellem Vietnam og Unionen, navnlig med henblik på ratificeringen af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og med henblik på partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, generalsekretæren i Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN), regeringen og nationalforsamlingen i Vietnam, De Forenede Nationers højkommissær for menneskerettigheder og De Forenede Nationers generalsekretær.

 

(1)

EUT L 369 af 11.10.2018, s. 73.

(2)

EUT L 86 af 6.3.2018, s. 122.

Seneste opdatering: 14. november 2018Juridisk meddelelse