Διαδικασία : 2018/2926(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0528/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0528/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2018 - 5.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0460

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 520kWORD 53k
14.11.2018
PE624.237v01-00}
PE624.241v01-00}
PE631.527v01-00} RC1
 
B8-0528/2018}
B8-0532/2018}
B8-0543/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8-0528/2018 (PPE)

B8-0532/2018 (ECR)

B8-0543/2018 (ALDE)


σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (2018/2926(RSP))


Esteban González Pons, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Francisco José Millán Mon, Antonio López-Istúriz White, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Λευτέρης Χριστοφόρου, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Inese Vaidere, Andrey Kovatchev, Jiří Pospíšil, Elmar Brok εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marek Jurek, Monica Macovei, Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Javier Nart, María Teresa Giménez Barbat εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα (2018/2926(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κούβα, και ιδίως εκείνα της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την Κούβα(1), της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της κουβανικής κυβέρνησης(2), της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την Κούβα(3), της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τους κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κούβα(4), και της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου, και τη σχετική έγκριση του Κοινοβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη την εκλογή του Miguel Díaz-Canel ως νέου Προέδρου από τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Κούβας στις 19 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα πορίσματα που εξέδωσε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών στις 17 Μαρτίου 2017 για τις βίαιες εξαφανίσεις στην Κούβα,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 59/2018 της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση όσον αφορά τον Ariel Ruiz Urquiola, ο οποίος θεωρείται κρατούμενος για λόγους συνείδησης από τη Διεθνή Αμνηστία, που εγκρίθηκε κατά την 82η σύνοδό της από τις 20 έως τις 24 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις παγκόσμιες περιοδικές ανασκοπήσεις (UPR) για την Κούβα, του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες διεξήχθησαν τον Μάιο του 2013 και τον Μάιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το 2017 σχετικά με την Κούβα, καθώς και τη δήλωση στην οποία προέβη στις 27 Ιουλίου 2018 η Erika Guevara-Rosas, Διευθύντρια της Διεθνούς Αμνηστίας για την Αμερική, σχετικά με τις 100 ημέρες της νέας κουβανικής διοίκησης,

–  έχοντας υπόψη τις μηνιαίες δηλώσεις της Κουβανικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εθνική Συμφιλίωση (CCHRNC),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και άλλες διεθνείς συνθήκες και πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Κούβας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία η Κούβα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται στους πολιτικούς διαλόγους της ΕΕ, καθώς και στις συμφωνίες συνεργασίας και εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις της με την Κούβα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιουλίου 2017 το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) ΕΕ-Κούβας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΠΔΣ διατυπώνει με σαφήνεια τις σοβαρές ανησυχίες της σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και περιλαμβάνει ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με επικεφαλής τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκίνησε το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Οκτωβρίου 2018 τα συμβαλλόμενα μέρη στον τέταρτο διάλογο ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέτασαν, μεταξύ άλλων, το θέμα της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των πρόσφατων εκλογικών διαδικασιών, καθώς και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης και τη δυνατότητα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων τομέων της κοινωνίας των πολιτών να ασκούν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν στον δημόσιο βίο ελεύθερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σαφές για το Κοινοβούλιο εάν η εν λόγω συνάντηση κατέληξε σε οιαδήποτε συμπεράσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν επιτευχθεί απτά αποτελέσματα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα, παρά την καθιέρωση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επανεκλογή της Κούβας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2017-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άμεσο και εντατικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και την αντιπολίτευση, χωρίς οιουσδήποτε περιορισμούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κουβανική κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να αναγνωρίσει την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως νόμιμη δραστηριότητα και αρνείται να δώσει νόμιμη υπόσταση στις τοπικές ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2019 πρόκειται να διεξαχθεί συνταγματικό δημοψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία θέσπισης του νέου Συντάγματος δεν προβλέπει τις δέουσες διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα διατηρήσει τον ισχυρό ρόλο του στην κοινωνία, χωρίς πολυκομματικό σύστημα, βασικές ελευθερίες και πολιτικά και αστικά δικαιώματα, με αποτέλεσμα να ενισχύει την κεντρική κρατική ιδιοκτησία και την ελεγχόμενη οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μονοκομματικό πολιτικό σύστημα κηρύσσεται «αμετάκλητο» στο άρθρο 3 και ότι το άρθρο 224 ορίζει ότι απαγορεύεται για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές να αλλάξουν τη μη αναστρεψιμότητα του σοσιαλισμού, καθώς και το σημερινό πολιτικό και κοινωνικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και άλλες εξαιρετικά ανησυχητικές διατάξεις στο σχέδιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κούβα διώκονται, κρατούνται αυθαίρετα και παραμένουν στη φυλακή ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ειρηνικοί αντιφρονούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τεκμηριώνουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την CCHRNC, τον Οκτώβριο του 2018 πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 202 αυθαίρετες βραχυχρόνιες συλλήψεις, για αναμφισβήτητα πολιτικούς λόγους, ειρηνικών αντιφρονούντων και ανεξάρτητων ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που ασκούσαν τα βασικά τους δικαιώματα της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του πολιτικού συνεταιρίζεσθαι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα εν λόγω πρόσωπα είναι ο Δρ. Eduardo Cardet, εθνικός συντονιστής του Χριστιανικού Απελευθερωτικού Κινήματος (MCL), ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών επειδή ασκούσε ειρηνικά το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2016 συνελήφθη κατά την επιστροφή του στο σπίτι του από ένα ταξίδι στο Μαϊάμι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δρ. Cardet, ο οποίος θεωρείται κρατούμενος για λόγους συνείδησης, κρατείται επί του παρόντος στη φυλακή της Κούβας στο Holguín, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, χωρίς πρόσβαση σε οικογενειακές επισκέψεις ή τηλεφωνικές κλήσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Tomás Núñez Magdariaga, μέλος της ανεπίσημης αντιπολιτευτικής πολιτικής ομάδας «Πατριωτική Ένωσης της Κούβας» (Unión Patriótica de Cuba, UNPACU), έκανε επί 62 ημέρες απεργία πείνας και αποφυλακίστηκε στις 15 Οκτωβρίου 2018 χάρη στη διεθνή πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Magdariaga κρίθηκε ένοχος επειδή φέρεται ότι απείλησε κρατικό υπάλληλο, ο οποίος τελικά ομολογούσε ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν χαλκευμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωσή του είναι ένα ακόμη σαφές παράδειγμα των προσπαθειών φίμωσης κάθε αντίθετης άποψης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2018 οι «Κυρίες με τα Λευκά» ήταν και πάλι τα κύρια θύματα της πολιτικής καταπίεσης και ορισμένα μέλη του Ενωμένου Αντιολοκληρωτικού Φόρουμ (FANTU) υπέστησαν καταστολή σε διάφορες επαρχίες της χώρας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι κρατούμενοι στην Κούβα πρέπει να έχουν εγγυημένη ανθρώπινη μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κουβανική κυβέρνηση αρνείται την πρόσβαση ανεξάρτητων ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις φυλακές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανοί πολίτες δεν επωφελούνται από τις δέουσες διαδικαστικές εγγυήσεις, όπως το δικαίωμα σε δίκαιες και δημόσιες ακροάσεις από αρμόδιο και αμερόληπτο δικαστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι που απολύονται από όρους συχνά υπόκεινται σε συνεχείς παρενοχλήσεις από τις αρχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση έχει δηλώσει σαφώς ότι οι Κουβανοί που είναι θύματα αυθαίρετων κρατήσεων έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση από την κυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει επιστροφή, αποζημίωση, αποκατάσταση, ικανοποίηση και εγγυήσεις μη επανάληψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ενδείξεις μεγαλύτερου σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας στην Κούβα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές εξακολουθούν συγχρόνως να είναι πολύ περιοριστικές όσον αφορά την κατασκευή ή την ανακατασκευή χριστιανικών εκκλησιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκλησία έχει σταδιακά αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος παράγοντας της κοινωνίας των πολιτών και ο βασικός μη κρατικός κοινωνικός πάροχος στην Κούβα, αλλά ότι οι δραστηριότητές της παραμένουν υπό τον αυστηρό έλεγχο των αρχών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσφιξη των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με την Κούβα, από την πλευρά της ΕΕ, αποβλέπει στο να συμβάλει στην προώθηση πολιτικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα σύμφωνα με τις προσδοκίες όλων των πολιτών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και εμπορική ελευθέρωση θα πρέπει να επιτρέψει στη χώρα να προχωρήσει σταδιακά προς την κατεύθυνση των ελεύθερων κοινωνικών χώρων, της συνύπαρξης, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, στοιχεία τα οποία εκτιμά και ζητεί ο λαός της Κούβας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης σε κουβανούς ακτιβιστές τρεις φορές: στον Oswaldo Payá το 2002, στις «Κυρίες με τα Λευκά» το 2005 και στον Guillermo Fariñas το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, οι κάτοχοι του βραβείου Ζαχάρωφ να εμποδίζονται να εξέλθουν από τη χώρα και να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένως να αποστείλει επίσημες αντιπροσωπείες στην Κούβα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές αρνήθηκαν κάθε φορά την πρόσβαση στη χώρα, ακόμη και μετά τη σύναψη της ΣΠΔΣ·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την αυθαίρετη κράτηση, τη δίωξη και την παρενόχληση, καθώς και τις επιθέσεις κατά ειρηνικών αντιφρονούντων, ανεξάρτητων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής αντιπολίτευσης στην Κούβα· ζητεί τον άμεσο τερματισμό των πράξεων αυτών και την άμεση ελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του Eduardo Cardet, και όσων κρατούνται αυθαίρετα αποκλειστικά και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

2.  παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ, την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της στην Κούβα να σέβονται απόλυτα τις βασικές αρχές και πολιτικές τους σε σχέση με την Κούβα και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την απελευθέρωση των προαναφερθέντων ατόμων, να διασφαλίσουν τον άμεσο τερματισμό της παρενόχλησης των πολιτικών αντιπάλων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να συνδράμουν και να προστατεύουν τους τελευταίους·

3.  καλεί τις κουβανικές αρχές να βελτιώσουν τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων και να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητων κουβανικών οργανώσεων στις φυλακές της χώρας· υπογραμμίζει ότι η φυλάκιση Κουβανών αντιφρονούντων για τα ιδεώδη και την ειρηνική πολιτική δράση τους αντιβαίνει στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την εγκριθείσα ΣΠΔΣ, η κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία δεν έχει βελτιωθεί· ζητεί την εκπλήρωση των δεσμευτικών υποχρεώσεων που ορίζονται στην ΣΠΔΣ μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας, ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· τονίζει ότι η επιτυχία της εν λόγω συμφωνίας εξαρτάται από την εφαρμογή της και τη συμμόρφωση με αυτή·

5.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ συμπεριλαμβάνει διάταξη για την αναστολή της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να εποπτεύει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κούβα κατά την εφαρμογή της ΣΠΔΣ και ότι θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο· καλεί την ΥΕ/ΑΠ Federica Mogherini να ενημερώσει λεπτομερώς το Κοινοβούλιο στην ολομέλεια σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό την εκπλήρωση της προαναφερθείσας απαίτησης·

6.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Κούβας να επαναπροσδιορίσει την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα ευθυγραμμίζοντάς την με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιτρέψει την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των παραγόντων της αντιπολίτευσης στην πολιτική και κοινωνική ζωή, χωρίς να επιβάλλει οιουσδήποτε περιορισμούς· καλεί την Κούβα να επιβεβαιώσει την πρόθεσή της να «διατηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κυρώνοντας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, καθώς και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα·

7.  υπενθυμίζει στις κουβανικές αρχές ότι η ελευθερία της μετακίνησης και του συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι η ελευθερία αυτή καλύπτει τους ακτιβιστές και τα μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης·

8.  καταδικάζει έντονα την έκδοση του διατάγματος 349, το οποίο υπονομεύει το δικαίωμα στην καλλιτεχνική ελευθερία στην Κούβα· καλεί τις κουβανικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα νομοθετικά μέτρα για την απόσυρση του διατάγματος 349 πριν από την έναρξη ισχύος του τον Δεκέμβριο του 2018· τονίζει ότι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης είναι βασικό στοιχείο για έναν βιώσιμο και δραστήριο πολιτιστικό τομέα, που μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να αναπτύξει τις πολιτιστικές βιομηχανίες και να αναζωογονήσει την πολιτιστική κληρονομιά·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Κούβας να σταματήσει την επιβολή λογοκρισίας στο διαδίκτυο και την παρεμπόδιση των διαδικτυακών τόπων με μοναδικό σκοπό τον περιορισμό της πολιτικής κριτικής και της πρόσβασης στις πληροφορίες·

10.  στηρίζει πλήρως τα πορίσματα που εξέδωσε στις 17 Μαρτίου 2017 η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τις βίαιες εξαφανίσεις στην Κούβα, τα οποία προτρέπουν την Κούβα να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εγγυηθεί την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού της συστήματος και να συστήσει έναν ανεξάρτητο εθνικό οργανισμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού·

11.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία σχετικά με το νέο σχέδιο Συντάγματος και το δημοψήφισμα που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2019· τονίζει ότι η όλη διαδικασία στερείται στοιχείων όπως ο μη αποκλεισμός, η ανοχή και ο σεβασμός των βασικών ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να εγγυηθούν μια δημοκρατική συνταγματική διαδικασία· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την αποφασιστικότητά του να ενθαρρύνει μια διαδικασία μετάβασης προς μια πλουραλιστική δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων χωρίς αποκλεισμούς, όπως αναφέρεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κουβανικού πληθυσμού, σύμφωνα με τις προσδοκίες του κουβανικού λαού· καλεί τις αρμόδιες αρχές της Κούβας να συμπεριλάβουν την πρόβλεψη για ελεύθερες και πλουραλιστικές εκλογές στο νέο Σύνταγμα·

12.  προτρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να συνδράμουν στην οικονομική και πολιτική μετάβαση της Κούβας προς ένα πλήρως δημοκρατικό καθεστώς, το οποίο θα σέβεται τα βασικά δικαιώματα όλων των πολιτών του· στηρίζει τη χρήση διαφόρων μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), προκειμένου να ενισχυθεί ο διάλογος της ΕΕ με την κουβανική κοινωνία των πολιτών και με όσους υποστηρίζουν μια ειρηνική μετάβαση στη χώρα·

13.  καλεί τις κουβανικές αρχές να καταργήσουν τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα· ζητεί την αναστολή της θανατικής ποινής έως ότου εγκριθεί επίσημα αυτή η νομική αλλαγή· ζητεί την επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι σχετικές δίκες τηρούσαν τα διεθνή πρότυπα και ότι δεν θα υπάρξει ούτε μία εκτέλεση στο μέλλον·

14.  καλεί την κουβανική κυβέρνηση να επιτρέψει στις εκκλησίες να ασκούν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας στην κουβανική κοινωνία· ζητεί την πλήρη διασφάλιση της ελευθερίας της θρησκείας και της συνείδησης·

15.  καλεί την ΑΕ/ΥΕ Federica Mogherini να αναγνωρίσει την ύπαρξη πολιτικής αντιπολίτευσης έναντι της κουβανικής κυβέρνησης και να υποστηρίξει την ένταξή της στον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας· υπενθυμίζει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ότι η κοινωνία των πολιτών και όσοι βραβεύονται με το Βραβείο Ζαχάρωφ αποτελούν βασικούς παράγοντες για τον εκδημοκρατισμό της Κούβας και ότι η φωνή τους πρέπει να ακούγεται και να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων· υπό αυτή την έννοια, καλεί όλους τους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ να διατυπώνουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους με τις κουβανικές αρχές και να συναντούν τους βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ όποτε επισκέπτονται την Κούβα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εσωτερική και εξωτερική συνοχή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

16.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την άρνηση των κουβανικών αρχών να επιτρέψουν στις επιτροπές, αντιπροσωπείες και ορισμένες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισκεφθούν την Κούβα, παρά την έγκριση του Κοινοβουλίου για την ΣΠΔΣ· καλεί τις αρχές να επιτρέψουν αμέσως την είσοδο στη χώρα, περιλαμβανομένης της δυνατότητας επίσκεψης της νήσου κατά τη διεξαγωγή του συνταγματικού δημοψηφίσματος, που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Φεβρουαρίου 2019·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Κούβας, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

 

(1)

ΕΕ C 201 E της 18.8.2005, σ. 83.

(2)

ΕΕ C 288 E της 24.11.2006, σ. 81.

(3)

ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 377.

(4)

ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 82.

(5)

ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 99.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου