Procedūra : 2018/2968(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0568/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0568/2018

Debatai :

PV 13/12/2018 - 7.2
CRE 13/12/2018 - 7.2

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0526

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 454kWORD 54k
12.12.2018
PE631.590v01-00}
PE631.591v01-00}
PE631.598v01-00}
PE631.600v01-00}
PE631.601v01-00}
PE631.602v01-00}
PE631.603v01-00} RC1
 
B8-0568/2018}
B8-0569/2018}
B8-0576/2018}
B8-0578/2018}
B8-0579/2018}
B8-0580/2018}
B8-0581/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

B8-0568/2018 (Verts/ALE)

B8-0569/2018 (ECR)

B8-0576/2018 (EFDD)

B8-0578/2018 (GUE/NGL)

B8-0579/2018 (S&D)

B8-0580/2018 (ALDE)

B8-0581/2018 (PPE)


dėl Egipto, ypač dėl žmogaus teisių gynėjų padėties  (2018/2968(RSP))


Cristian Dan Preda, Barbara Matera, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Lorenzo Cesa, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Elmar Brok PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu
Monica Macovei, Pirkko Ruohonen-Lerner, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Charles Tannock, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu
Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu
Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu
Jordi Solé, Bodil Valero, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Egipto, ypač dėl žmogaus teisių gynėjų padėties  (2018/2968(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto, ypač į 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl mirties bausmės vykdymo Egipte(1), 2016 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl Egipto, visų pirma dėl Giulio Regeni atvejo(2), 2015 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl Ibrahimo Halawos, kuriam gresia mirties bausmė(3), ir 2015 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte(4),

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, kovos su kankinimu, saviraiškos laisvės ir žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugpjūčio mėn. ir 2014 m. vasario mėn. ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Egipto,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą, įsigaliojusį 2004 m. ir sustiprintą 2007 m. ES ir Egipto veiksmų planu, taip pat atsižvelgdamas į ES ir Egipto partnerystės 2017–2020 m. prioritetus, priimtus 2017 m. liepos 25 d., po 2017 m. ES ir Egipto asociacijos tarybos posėdžio paskelbtą bendrą pareiškimą, taip pat po 2018 m. sausio mėn. vykusio 5-ojo ES ir Egipto politinių klausimų, žmogaus teisių ir demokratijos pakomitečio posėdžio paskelbtą bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 spalio 10 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Moherini ir Europos Tarybos generalinio sekretoriaus bendrą deklaraciją Europos ir pasaulinės kovos su mirties bausme dienos proga, taip pat į 2018 m. lapkričio 2 d. EIVT atstovo spaudai pareiškimą dėl išpuolio prieš krikščionių koptų piligrimus Egipte,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 26 d. JT ekspertų, įskaitant specialųjį pranešėją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą Nilsą Melzerį, bendrą pareiškimą, kuriame Egipto valdžios institucijos primygtinai raginamos sustabdyti artimiausiu metu numatytus mirties bausmės vykdymus, 2018 m. gruodžio 4 d. JT specialiosios pranešėjos tinkamo būsto klausimais Leilani Farha ir JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais Michelio Forsto pareiškimą, taip pat 2018 m. rugsėjo 9 d. JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet pareiškimą, kuriuo smerkiamos masinės mirties bausmės, įvykdytos 75 asmenims;

–  atsižvelgdamas į Egipto Konstituciją, visų pirma jos 52 (dėl visų formų ir rūšių kankinimo uždraudimo), 73 (dėl susirinkimų laisvės) ir 93 (dėl privalomojo tarptautinės žmogaus teisių teisės pobūdžio) straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos protokolus Nr. 6 ir Nr. 13,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Afrikos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisinę pagalbą principus ir gaires, pagal kuriuos bet kokiomis aplinkybėmis draudžiama civilius teisti kariniuose teismuose,

–  atsižvelgdamas į naują ES strateginę programą ir veiksmų planą žmogaus teisių srityje, kuriais siekiama žmogaus teisių apsaugą ir stebėseną padaryti visų ES politikos sričių pagrindiniu aspektu,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir Arabų lygos žmogaus teisių chartiją, kurias visas Egiptas yra ratifikavęs,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurio viena iš šalių yra Egiptas, ypač į jo 14 ir 18 straipsnius ir antrą neprivalomą protokolą dėl mirties bausmės,

–  atsižvelgdamas į Italijos parlamento žemesniųjų rūmų, o būtent Deputatų Rūmų, sprendimą sustabdyti savo santykius su Egipto parlamentu dėl to, kad nesama pažangos tiriant italų studento Giulio Regeni mirtį,

–  atsižvelgdamas į sankcijų, kurias 2017 m. birželio mėn. Saudo Arabija, Egiptas, Bahreinas ir Jungtiniai Arabų Emyratai paskelbė Katarui, poveikį žmogaus teisėms nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis ir į Persijos įlankos krizės poveikio žmogaus teisėms ataskaitą, kurią 2017 m. gruodžio 17 d. paskelbė Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuras,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi Egipto vyriausybė suintensyvino represijas prieš pilietinės visuomenės organizacijas, žmogaus teisių gynėjus, taikius aktyvistus, teisininkus, tinklaraštininkus, žurnalistus, darbo teisių gynėjus ir profesinių sąjungų narius, be kita ko, kelis iš jų areštavo arba jie dingo, taip pat vis dažniau taiko kovos su terorizmu ir nepaprastosios padėties įstatymus; kadangi nuo 2018 m. spalio mėn. pabaigos ne mažiau kaip 40 žmogaus teisių srityje dirbančių asmenų, teisininkų ir politinių aktyvistų buvo areštuota, o kai kurie iš jų priverstinai dingo; kadangi moterys žmogaus teisių gynėjos ir aktyvistai, ginantys LGBTQI asmenų teises Egipte, ir toliau patiria įvairių formų valstybės valdomą priekabiavimą, visų pirma rengiant šmeižto kampanijas ir vykdant teisminį persekiojimą;

B.  kadangi žmogaus teisių srityje dirbantis teisininkas Ezzat Ghoneim, kuris vadovauja Egipto teisių ir laisvių koordinavimui (ECRF), nuo 2018 m. kovo mėn. patyrė ikiteisminį įkalinimą ir yra kaltinamas „žmogaus teisių terorizmu“; kadangi apie jo buvimo vietą nežinoma nuo tada, kai 2018 m. rugsėjo 4 d. teismas nusprendė jį išlaisvinti; kadangi žmogaus teisių srityje dirbantis teisininkas Ibrahim Metwally Hegazy, vienas iš Dingusių asmenų šeimų lygos įkūrėjų, patyrė prievartinį dingimą ir buvo kankinamas, o po to savavališkai jam skirtas prevencinis sulaikymas, taip pat jis ir toliau laikomas vienutėje; kadangi El Nadeem centras buvo prievarta uždarytas 2017 m.;

C.  kadangi žmogaus teisių gynėja Amal Fathy 2018 m. rugsėjo mėn. nuteista dvejus metus kalėti, apkaltinus ją „skleidžiant melagingas naujienas“ ir taip siekiant pakenkti Egipto valstybei, taip pat „nepadoriu elgesiu“ už tai, kad socialinėje žiniasklaidoje paskelbė vaizdo įrašą, kuriame kritikuoja tai, kad valdžia nekovoja su seksualiniu smurtu; kadangi A. Fathy skirtas ikiteisminis įkalinimas laukiant tyrimo dėl kitų kaltinimų, susijusių su nacionaliniu saugumu;

D.  kadangi Kataro pilietė Ola al-Qaradawi ir jos vyras Egipto pilietis Hosam Khalaf kalinami Egipte pasibaisėtinomis sąlygomis nuo 2017 m. birželio 30 d. nei vienam iš jų nepateikus jokių kaltinimų; kadangi 2018 m. birželio mėn. JT darbo grupė nesankcionuoto sulaikymo klausimais nustatė, kad jie patyrė žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, kurį galima laikyti kankinimu, paskelbė, kad jų kalinimas yra savavališkas, ir paragino Egipto vyriausybę juos išlaisvinti;

E.  kadangi 2016 m. vasario 2 d. rastas Giulio Regeni, dingusio Kaire sausio 25 d., kūnas su baisių kankinimų ir smurtinės mirties požymiais; kadangi Egipto institucijos vis dar neatskleidė tiesos apie jo mirtį ir nepatraukė atsakomybėn įvykdžiusių šį nusikaltimą; kadangi Egiptas dar kartą atmetė Italijos prokuratūros prašymą nustatyti tuos, kurie susiję su G. Regeni dingimu ir mirtimi;

F.  kadangi organizacija „Žurnalistai be sienų“ dokumentais patvirtino, kad ne mažiau kaip 38 žiniasklaidos darbuotojai šiuo metu kalinami Egipte dėl savo darbo, o jų kalinimas pagrįstas politiškai pagrįstais teisminiais kaltinimais ir daugybiniais deramo teismo proceso pažeidimais; kadangi persekiojami ir užsienio žiniasklaidos darbuotojai, o ne vienas tarptautinės žiniasklaidos priemonių korespondentas buvo deportuotas arba jam nebuvo leista atvykti į Egiptą; kadangi foto žurnalistas Mahmoud „Shawkan“ Abu Zeid nuteistas penkerių metų įkalinimo bausme per masinį teismo procesą už savo teisėtą profesinę veiklą ir vis dar atlieka šešių mėnesių papildomą įkalinimo bausmę už tai, kad nesumokėjo didelės baudos; kadangi Ismail al-Iskandarani, garsus žurnalistas ir vienas iš kelių asmenų, rašantis apie žmogaus teisių pažeidimus Sinajuje, sulaikytas 2015 m. lapkričio mėn. ir 2018 m. gegužės mėn. karo teismas nuteisė jį kalėti dešimt metų;

G.  kadangi 2018 m. liepos mėn. priimtas naujas žiniasklaidos įstatymas, kuriuo išplėsta žiniasklaidos apibrėžtis įtraukiant bet kokias socialinės žiniasklaidos paskyras, turinčias per 5 000 sekėjų, dėl ko šių paskyrų turėtojai tampa teisiškai patrauktini atsakomybėn už skelbiamas „melagingas naujienas“ arba bet kokią informaciją, kuri gali būti laikoma skatinimu pažeisti įstatymus; kadangi pagarba pilietinėms teisėms, įskaitant išraiškos laisvę ir žiniasklaidos laisvę, yra svarbiausia demokratinės visuomenės kūrimo dalis ir žurnalistai turėtų galėti laisvai vykdyti savo profesinę veiklą, nebijodami teisminio persekiojimo arba įkalinimo;

H.  kadangi keliose ES valstybėse narėse įsisteigusios bendrovės ir toliau eksportuoja sekimo technologijas į Egiptą ir taip sudaro palankias sąlygas vykdyti įsilaužimus ir platinti kenkimo programinę įrangą, taip pat vykdyti kitų rūšių išpuolius prieš žmogaus teisių gynėjus ir pilietinės visuomenės aktyvistus, besireiškiančius socialinėje žiniasklaidoje; kadangi tai lėmė išraiškos laisvės internete nuslopinimą;

I.  kadangi Egiptas kaip teisinę priedangą prieš NVO praėjusiais metais pradėjo taikyti įstatymą, pagal kurį valstybės saugumo tarnybos turi patvirtinti jų finansavimą (vidaus ir užsienio), o tai praktiškai reiškia jų uždraudimą; kadangi 2018 m. lapkričio 15 d. prezidentas A. F. Al-Sisi ragino persvarstyti NVO įstatymą ir pasiekti, kad jis būtų „harmoningesnis“, taip pat pavedė parlamentui persvarstyti minėtą įstatymą; kadangi numatyta, kad 2018 m. gruodžio 20 d. bus persvarstoma 16 kaltinamųjų, kaltinamų vadinamojoje užsienio finansavimo byloje Nr. 173/2011, byla, o kaltinamiesiems pateikti kaltinimai dėl tarptautinių organizacijų filialų sukūrimo ir jų valdymo be vyriausybės leidimo;

J.  kadangi Egipte tebegalioja nepaprastoji padėtis, kuri paskelbta nuo 2017 m. balandžio mėn. ir pratęsta trims mėnesiams nuo 2018 m. spalio 21 d.; kadangi, anot valstybinės žiniasklaidos, nepaprastoji padėtis taikoma siekiant įveikti „terorizmo ir jo finansavimo pavojus“; kadangi prezidentas ir veikiantieji jo vardu turi įgaliojimus perduoti civilius asmenis trijų mėnesių laikotarpiui Valstybės saugumo nepaprastosios padėties teismams; kadangi JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet kritikavo mėginimus suteikti imunitetą baudžiamojo persekiojimo atžvilgiu už nusikaltimus, kuriuos galimai padarė saugumo pajėgų nariai, o tai mažina Egipto žmonių tikėjimą vyriausybės gebėjimu užtikrinti teisingumą visiems;

K.  kadangi Egipto 2015 m. kovos su terorizmu įstatyme taikoma plati terorizmo apibrėžtis, kuri apima „viešosios tvarkos pažeidimus, grėsmės visuomenės saugai, interesams ar saugumui sukėlimą, trukdymą laikytis konstitucijos arba įstatymų nuostatų arba žalos nacionalinei vienybei, socialinei taikai arba nacionaliniam saugumui darymą“, ir dėl to taikūs disidentai, demokratiją propaguojantys aktyvistai ir žmogaus teisių gynėjai patiria pavojų būti apkaltinti terorizmu ir nuteisti mirties bausme;

L.  kadangi valdant prezidentui A. F. Al-Sisi teismai rekomendavo ne mažiau kaip 2 443 išankstinius mirties nuosprendžius, įskaitant ne mažiau kaip 12 tokių nuosprendžių vaikams, ir patvirtino ne mažiau kaip 1 451 mirties nuosprendį; kadangi ne mažiau kaip 926 patvirtinti mirties nuosprendžiai paskelbti per masinius teismo procesus, per kuriuos vienu metu buvo teisiami 15 ar daugiau asmenų; kadangi per tą patį laikotarpį Egiptas įvykdė ne mažiau kaip 144 egzekucijas; kadangi mirties nuosprendžiai, ypač per masinius teismo procesus, dažnai taikomi asmenims, besinaudojantiems savo pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę į susirinkimų laisvę;

M.  kadangi rugpjūčio mėn. Egipto teismas patvirtino nuosprendžius 739 asmenims dėl protestų, vykusių Rabaa aikštėje po 2013 m. valstybės perversmo; kadangi teismas patvirtino 75 mirties nuosprendžius ir dar 47 asmenims patvirtino įkalinimo iki gyvos galvos nuosprendžius; kadangi pranešta apie daug pažeidimų teismo proceso metu ir JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė apibūdino šį procesą kaip didelę teisingumo klaidą;

N.  kadangi lapkričio mėn. pabaigoje Egiptas paskelbė įsteigęs „Nuolatinę aukščiausiąją žmogaus teisių komisiją“, kuria, kaip skelbiama, siekiama „reaguoti į kaltinimus“, pateiktus dėl žmogaus teisių padėties Egipte, ir „suformuluoti vieningą Egipto viziją“; kadangi pagrindiniai šios komisijos nariai yra užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministrai, kariuomenės atstovai ir žvalgybos tarnybų atstovai;

O.  kadangi, nepaisant to, kad konstitucijoje koptų kultūra pripažįstama šalies „ramsčiu“, nuo 2011 m. auga smurtas ir diskriminacija koptų kilmės egiptiečių, sudarančių daugumą tarp devynių milijonų Egipto krikščionių, atžvilgiu; kadangi krikščionys koptai, sudarantys apie 10 proc. Egipto gyventojų, kurių dauguma yra musulmonai, patiria didžiausią religinį smurtą; kadangi 2018 m. lapkričio 2 d. per išpuolį, kurį įvykdė islamo kovotojai, užpuolę krikščionių koptų piligrimų autobusą Minjoje, žuvo septyni asmenys ir 19 buvo sužeisti, ir tai parodė saugumo problemas, kurias patiria Egiptas;

P.  kadangi 2018 m. gruodžio 20 d. įvyks ES ir Egipto asociacijos tarybos posėdis; kadangi Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio misiją į Egiptą numatyta surengti prieš Asociacijos tarybos posėdį; kadangi Egiptas oficialiai nepakvietė šios delegacijos;

Q.  kadangi Egipte po 2011 m. revoliucijos įvyko keletas sudėtingų pokyčių, o tarptautinė bendruomenė remia šią šalį sprendžiant jos ekonomines, politines ir saugumo problemas; kadangi Egipte, ypač Sinajaus pusiasalyje, kur teroristų grupuotės surengė išpuolius prieš saugumo pajėgas, esama didelių saugumo problemų; kadangi Egipte įvykdyta keletas didelių teroristinių išpuolių;

R.  kadangi 2017 m. liepos mėn. priimti naujieji 2017–2020 m. ES ir Egipto partnerystės prioritetai grindžiami bendru įsipareigojimu užtikrinti visuotines vertybes: demokratiją, teisinės valstybės principą ir pagarbą žmogaus teisėms; kadangi šiais prioritetais apibrėžiama atnaujinta politinės partnerystės ir glaudesnio bendradarbiavimo sistema saugumo, teismų reformos ir kovos su terorizmu srityse, paremta tinkama pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms; kadangi Egipto ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo Politinių, žmogaus teisių ir demokratijos klausimų pakomitetis 2018 m. sausio 10 ir 11 d. Kaire surengė savo penktąjį posėdį, kuriame buvo svarstomas bendradarbiavimas žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės srityje; kadangi 6-asis Egipto ir ES asociacijos komiteto posėdis įvyko 2018 m. lapkričio 8 d.

S.  kadangi ES yra svarbiausia Egipto ekonominė partnerė ir jo pagrindinis užsienio investicijų šaltinis; kadangi ES dvišalė parama Egiptui pagal 2017–2020 m. Europos kaimynystės priemonę siekia 500 mln. EUR; kadangi 2013 m. rugpjūčio 21 d. Užsienio reikalų taryba pavedė Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei persvarstyti ES paramą Egiptui; kadangi Taryba nusprendė, jog ES bendradarbiavimas su Egiptu bus iš naujo koreguojamas atsižvelgiant į pokyčius šalyje;

T.  kadangi per 2018 m. prezidento rinkimų procesą buvo panaikinti taikios politinės opozicijos būdai ir Egipto rinkėjams buvo masiškai atimta teisė dalyvauti politiniame gyvenime;

U.  kadangi 2013 m. rugpjūčio 21 d. Užsienio reikalų tarybos išvadose teigiama, kad valstybės narės taip pat susitarė laikinai sustabdyti Egiptui suteiktų eksporto licencijų, išduotų įrangai, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, galiojimą ir iš naujo įvertinti įrangai, kuriai taikoma Bendroji pozicija 2008/944/BUSP, išduotas licencijas bei peržiūrėti savo paramą Egiptui saugumo srityje; kadangi šias išvadas 2014 m. vasario mėn. Užsienio reikalų taryba patvirtino dar kartą; kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė 2015 m. spalio 27 d. atsakyme raštu patvirtino, kad šios išvados yra politinis įsipareigojimas neteikti Egiptui jokios karinės paramos;

1.  griežtai smerkia Egipte nuolat taikomus pagrindinių demokratinių teisių, visų pirma saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime, asociacijų ir susirinkimų laisvės, politinio pliuralizmo ir teisinės valstybės principo apribojimus; ragina nutraukti visus smurto aktus, kurstymą, neapykantą kurstančias kalbas, priekabiavimą, bauginimą, priverstinius dingimus ir cenzūrą, kuriuos Egipte prieš žmogaus teisių gynėjus, teisininkus, protestuotojus, žurnalistus, tinklaraštininkus, profesinių sąjungų narius, studentus, moterų teisių aktyvistus, LGBTI asmenis, pilietinės visuomenės organizacijas, politinius oponentus ir mažumas (įskaitant nubus), naudoja valstybės institucijos, saugumo pajėgos bei tarnybos ir kitos grupės; smerkia pernelyg didelio smurto prieš protestuotojus naudojimą; ragina atlikti nepriklausomą ir skaidrų visų žmogaus teisių pažeidimų ir už jų vykdymą atsakingų asmenų tyrimą;

2.  ragina Egipto vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti žmogaus teisių gynėjus Ahmadą Amashą, Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, Ezzatą Ghoneimą, Hodą Abdelmoneim, Ibrahimą Metwally Hegazy ir Azzouzą Mahgoubą, taip pat žiniasklaidos darbuotojus Mahmoudą „Shawkan“ Abu Zeidą, Hishamą Gaafarą, Mohammedą „Oxygen“ Ibraimą, Ismailą Iskandarani, Adelį Sabri, Ahmedą Tareką Ibrahimą Ziadą, Alaa Abdelfattahą, Shady Abu Zaidą, Mostafą al-Aasarą, Hassaną al-Bannaandą bei Moatazą Wadnaną ir visus kitus asmenis, kurie, pažeidžiant Egipto konstituciją ir tarptautinius įsipareigojimus, sulaikyti vien dėl to, kad taikiai naudojosi savo saviraiškos laisve; laukdamas, kol jie bus paleisti, ragina Egiptą suteikti jiems visas galimybes susitikti su savo šeimomis, pasirinktais advokatais ir suteikti tinkamą medicininę priežiūrą, taip pat atlikti patikimus bet kokių įtarimų dėl netinkamo elgesio ar kankinimų tyrimus; ragina ES visapusiškai kontroliuoti eksportą į Egiptą, kai jis susijęs su prekėmis, kurias galima panaudoti kankinimui arba mirties bausmės vykdymui;

3.  primena Egipto vyriausybei, kad ilgalaikė Egipto ir jo žmonių gerovė yra neatskiriama nuo visuotinių žmogaus teisių apsaugos ir demokratinių bei skaidrių institucijų, kurios dalyvauja saugant pagrindines piliečių teises, sukūrimo ir įtvirtinimo; todėl ragina Egipto valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti tarptautinių konvencijų, prie kurių prisijungė Egiptas, principus;

4.  ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti visus atliekamus nepagrįstus baudžiamuosius tyrimus dėl NVO, įskaitant vadinamąjį užsienio finansavimo atvejį, ir atšaukti drakonišką NVO įstatymą; ragina šį įstatymą pakeisti nauja teisine sistema, kuri būtų parengta iš tikrųjų konsultuojantis su pilietinės visuomenės organizacijomis pagal Egipto nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus, kad būtų apsaugota asociacijų laisvė;

5.  reiškia gilų susirūpinimą dėl masinių teismo procesų Egipto teismuose ir didelio jų skiriamų mirties bausmių skaičiaus bei ilgos laisvės atėmimo trukmės; ragina Egipto teismines institucijas nebetaikyti mirties bausmės asmenims, įskaitant asmenis, kurie tariamo nusikaltimo metu buvo jaunesni nei 18 metų amžiaus, ir laikytis bei paisyti Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto, kurio šalis yra Egiptas, ypač jo 14 straipsnio dėl teisės į teisingą ir greitą bylos nagrinėjimą remiantis aiškiais kaltinimais, užtikrinant, kad būtų gerbiamos atsakovų teisės;

6.  pakartoja savo raginimą Egiptui pasirašyti ir ratifikuoti Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrąjį fakultatyvinį protokolą mirties bausmei panaikinti ir JT tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo; ragina Egipto vyriausybę nusiųsti atvirą kvietimą atitinkamiems JT specialiesiems pranešėjams ir pakviesti juos apsilankyti šalyje;

7.  ragina Egipto parlamentą persvarstyti Egipto baudžiamąjį kodeksą, baudžiamojo proceso kodeksą, kovos su terorizmu teisės aktus ir karo tarnybos kodeksą; ragina Egipto valdžios institucijas nustoti teisti civilius asmenis kariniuose teismuose;

8.  reiškia didelį susirūpinimą dėl represalijų prieš asmenis, kurie bendradarbiauja arba siekia bendradarbiauti su tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis arba JT žmogaus teisių organais, pvz., pastaruoju metu su Jungtinių Tautų specialiuoju pranešėju tinkamo būsto klausimais; primena Egipto valdžios institucijoms apie Egipto, kaip JT nario, įsipareigojimus susilaikyti nuo tokių veiksmų;

9.  smerkia nuolatinį mažumų grupių persekiojimą Egipte; pakartoja savo įsipareigojimą gerbti sąžinės ir religijos laisvę Egipte ir ragina skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, įskaitant JT nepriklausomą tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti koptų krikščionių padėtį Egipte; ragina Egiptą persvarstyti savo šventvagystės įstatymus ir užtikrinti, kad religinės mažumos būtų nuo jų apsaugotos;

10.  primygtinai ragina Egipto vyriausybę nutraukti visas po 2017 m. birželio mėn. nustatytas diskriminacines priemones, taikomas Kataro piliečiams, ypač atsižvelgiant į Olos al-Qarawi ir jos vyro Hosamo Khalafo atvejį;

11.  remia daugumos Egipto gyventojų siekį sukurti laisvą, stabilią, klestinčią, įtraukią ir demokratinę valstybę, paisančią savo nacionalinių ir tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje; primena, kad šiuo metu, kai Egiptas siekia sustiprinti demokratiją ir teisinę valstybę, svarbu gerbti taikų nuomonės reiškimą ir kritiką;

12.  reiškia nuoširdžiausią užuojautą terorizmo aukų šeimoms; reiškia solidarumą su Egipto gyventojais ir dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą kovoti su radikalių ideologijų ir teroristinių grupuočių plitimu;

13.  primygtinai ragina Egipto vyriausybę užtikrinti, kad visos operacijos Sinajaus pusiasalyje būtų vykdomos laikantis tarptautinių žmogaus teisių standartų, nuodugniai ištirti visus pažeidimus, nedelsiant leisti nepriklausomiems stebėtojams ir žurnalistams atvykti į Šiaurės Sinajų, patenkinti pagrindinius gyventojų poreikius ir suteikti nepriklausomoms pagalbos organizacijoms galimybę teikti pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia;

14.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę teikti pirmenybę žmogaus teisių gynėjų padėčiai Egipte ir pasmerkti nerimą keliančią žmogaus teisių padėtį šalyje, įskaitant mirties bausmės taikymą; primygtinai ragina EIVT reaguoti į pastarojo meto įvykius Egipte ir pasinaudoti visomis turimomis poveikio priemonėmis, kad būtų daromas spaudimas Egiptui gerinti jo žmogaus teisių padėtį ir sustabdyti planuojamą mirties bausmių vykdymą, raginti nedelsiant paleisti įkalintus asmenis ir skatinti Egipto valdžios institucijas laikytis savo įsipareigojimų paisyti tarptautinių normų ir teisės aktų;

15.  pabrėžia, jog svarbu, kad ES toliau bendradarbiautų su Egiptu kaip svarbiu kaimynu ir partneriu; todėl primygtinai ragina Egiptą laikytis pagal 2017 m. liepos 27 d. priimtus ES ir Egipto partnerystės prioritetus prisiimto įsipareigojimo skatinti demokratiją, pagrindines laisves ir žmogaus teises, kaip numatyta šalies konstitucijoje ir tarptautiniuose standartuose; pabrėžia, kad partnerystės prioritetai buvo nustatyti kartu su Egiptu 2017 m., nepaisant nuolatinio regreso žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės srityje; primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę bei valstybes nares užtikrinti, kad tolesnis bendradarbiavimas su Egiptu būtų vykdomas su sąlyga, kad paisoma žmogaus teisių, ir integruoti žmogaus teisių klausimus į visus dialogus su Egipto valdžios institucijomis, ypač atsižvelgiant į tris nustatytus prioritetus; pakartoja, kad žmogaus teisėms neturėtų pakenkti migracijos valdymas ar kovos su terorizmu veiksmai;

16.  primena Egipto valdžios institucijoms, kad ES bendradarbiavimas su Egiptu turėtų būti grindžiamas paskatomis, laikantis Europos kaimynystės politikos principo „parama pagal pažangą“, ir jis turėtų priklausyti nuo pažangos reformuojant demokratines institucijas, užtikrinant teisinės valstybės principą ir žmogaus teises;

17.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę bei valstybes nares išlaikyti tvirtą ir vieningą nuomonę dėl ES pozicijos žmogaus teisių klausimais 2018 m. gruodžio 20 d. vyksiančiame ES ir Egipto asociacijos tarybos posėdyje, taip pat visuose žmogaus teisių forumuose ir dvišaliuose bei daugiašaliuose susitikimuose ir aiškiai nurodyti pasekmes, kurias Egipto vyriausybė patirtų, jei nepakeistų savo represinės krypties, pvz., kad bus taikomos tikslinės sankcijos asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus; ragina ES kitame JT žmogaus teisių tarybos posėdyje paskelbti tvirtą pareiškimą, taip pat atsižvelgiant į rekomendacijas dėl 2019 m. JT visuotinio periodinio vertinimo;

18.  dar kartą reiškia pasipiktinimą dėl Italijos tyrėjo Giulio Regeni kankinimo ir nužudymo; pabrėžia, jog ir toliau darys spaudimą, kad ES institucijos bendradarbiautų su savo partneriais Egipte tol, kol šioje byloje bus atskleista tiesa, o nusikaltėliai bus patraukti atsakomybėn; primena Egipto valdžios institucijoms jų atsakomybę už Giulio Regeni bylą tiriančios Italijos ir Egipto teisininkų grupės saugumą;

19.  pakartoja savo raginimą valstybėms narėms sustabdyti stebėjimo technologijų ir saugumo įrangos eksportą į Egiptą, nes šis eksportas gali palengvinti išpuolius prieš žmogaus teisių gynėjus ir pilietinės visuomenės aktyvistus, be kita ko, socialinėje žiniasklaidoje;

20.  labai apgailestauja dėl Egipto valdžios institucijų parodyto nenoro surengti Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio vizitą Kaire; tikisi, kad ES atstovai atkreips dėmesį į Egipto valdžios institucijų nuolatinį atsisakymą leisti surengti šį vizitą;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Egipto vyriausybei ir parlamentui.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0035.

(2)

OL C 50, 2018 2 9, p. 42.

(3)

OL C 399, 2017 11 24, p. 130.

(4)

OL C 300, 2016 8 18, p. 34.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 13 d.Teisinis pranešimas