Postup : 2019/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0053/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0053/2019

Rozpravy :

PV 17/01/2019 - 8.2
CRE 17/01/2019 - 8.2

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.2

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0034

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 165kWORD 59k
16.1.2019
PE631.649v01-00}
PE631.650v01-00}
PE631.651v01-00}
PE631.653v01-00}
PE631.656v01-00}
PE631.658v01-00} RC1
 
B8-0053/2019}
B8-0054/2019}
B8-0055/2019}
B8-0057/2019}
B8-0060/2019}
B8-0062/2019} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0053/2019 (ECR)

B8‑0054/2019 (GUE/NGL)

B8‑0055/2019 (Verts/ALE)

B8‑0057/2019 (ALDE)

B8‑0060/2019 (S&D)

B8‑0062/2019 (PPE)


o Sudáne (2019/2512(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Pavel Svoboda, Eduard Kukan, Milan Zver, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Elisabetta Gardini, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Bogusław Sonik, Luděk Niedermayer, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Ivo Belet, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev, Stanislav Polčák, Laima Liucija Andrikienė, Deirdre Clune, Francis Zammit Dimech, László Tőkés, Jiří Pospíšil, Anna Záborská v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Marie‑Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL
Margrete Auken, Bodil Valero, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o Sudáne (2019/2512(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sudáne vrátane uznesení z 31. mája 2018(1), 15. marca 2018(2), zo 16. novembra 2017(3) a 6. októbra 2016(4),

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého zmluvnou stranou je od roku 1986 aj Sudánska republika,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia obhajcovi ľudských práv Sálihovi Mahmúdovi Usmánovi v roku 2007,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na závery Rady o Sudáne z 19. novembra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie trojky (USA, Nórsko a Spojené kráľovstvo) a Kanady z 8. januára 2019 o reakcii na pokračujúce protesty v Sudáne,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 24. decembra 2018 a 11. januára 2019 o prebiehajúcich protestoch v Sudáne,

–  so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov,

–  so zreteľom na ústavu Sudánu z roku 2005,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou, ktorú sudánska vláda podpísala v roku 2005,

–  so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj,

–  so zreteľom na interaktívny dialóg o situácii v oblasti ľudských práv v Sudáne, ktorý usporiadala Rada pre ľudské práva 11. decembra 2018,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku,

A.  keďže sudánska vláda v polovici decembra oznámila ukončenie dotácií na základný tovar v reakcii na prudký rast inflácie; keďže inflácia v krajine v súčasnosti predstavuje približne 122 %, čo je druhá najvyššia miera inflácie vo svete(5);

B.  keďže od 19. decembra 2018 prebiehajú v celom Sudáne pouličné demonštrácie na protest proti zvýšeniu cien, škrtom dotácií na základný tovar a nedostatku palív; keďže tieto protesty sa z miest a dedín rozšírili do hlavného mesta Chartúm;

C.  keďže demonštrácie narástli a do ulíc vyšli desaťtisíce ľudí, ktoré odzrkadľujú široké vrstvy sudánskej spoločnosti protestujúce proti autoritárskemu režimu a ktoré vyzývali prezidenta Umara al-Bašíra, ktorý je pri moci už 29 rokov, aby odstúpil;

D.  keďže z vlády odišlo 22 politických strán, ktoré tak vyjadrili solidaritu s demonštrantmi; keďže protesty podporujú niektorí bývalí stúpenci prezidenta a členovia jeho vládnucej strany, považovaní za vážnu výzvu pre prezidenta al-Bašíra, ktorý sa snaží zmeniť článok 57 ústavy tak, aby získal doživotný mandát;

E.  keďže 22 opozičných politických strán a skupín 1. januára 2019 požiadalo prezidenta al-Bašíra, aby presunul moc na takzvanú zvrchovanú radu a dočasnú vládu, ktorá by stanovila „vhodný“ dátum demokratických volieb; keďže nové prezidentské voľby v Sudáne sú naplánované na rok 2020; keďže podľa sudánskej ústavy nesmie prezident al-Bašír po uplynutí súčasného funkčného obdobia opätovne kandidovať; keďže niektorí zákonodarcovia v Sudáne oznámili ochotu zmeniť ústavu a predĺžiť funkčné obdobie prezidenta, čo by prezidentovi al-Bašírovi umožnilo uchádzať sa o znovuzvolenie v roku 2020;

F.  keďže sudánske orgány nasadili národné bezpečnostné sily, políciu a polovojenské jednotky, ktoré na rozptýlenie neozbrojených demonštrantov použili neprimeranú silu v podobe obuškov, ostrej munície, gumových projektilov a slzného plynu;

G.  keďže prezident al-Bašír je jediná úradujúca hlava štátu stíhaná za zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a genocídu spáchané počas etnických čistiek v Dárfúre, pričom Medzinárodný trestný súd (MTS) naňho 4. marca 2009 a 12. júla 2010 vydal dva zatykače; keďže napriek tomu, že Sudán nie je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu, rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN 1593 (2005) požaduje, aby spolupracoval s MTS; keďže prezident al-Bašír napriek uvedenému zatykaču naďalej beztrestne páchal ďalšie zločiny a pokračoval v bombových útokoch voči civilistom od Dárfúru až po sudánske štáty Modrý Níl a Južný Kordofán;

H.  keďže podľa medzinárodných organizácií pre ľudské práva dosiahol počet úmrtí do 1. januára 2019 číslo 45; keďže sudánska vláda uvádza len 24 úmrtí; keďže počas protivládnej demonštrácie v Sudáne 9. januára 2019 boli zabití ďalší traja demonštranti; keďže v ten istý deň sa v Chartúme konalo vôbec prvé zhromaždenie na podporu prezidenta al-Bašíra;

I.  keďže podľa sudánskej vlády zatkla polícia počas troch týždňov protestov 816 osôb, ale podľa občianskej spoločnosti je ich skutočný počet oveľa vyšší; keďže zatknutých bolo aj niekoľko členov fakulty Chartúmskej univerzity po tom, ako sa pripojili k protestujúcim; keďže viacerí opoziční lídri, novinári, obhajcovia ľudských práv, univerzitní profesori a študenti vrátane tých, ktorí utrpeli vážne zranenia, sú naďalej zadržiavaní bez možnosti návštevy rodiny, právnikov alebo lekárov;

J.  keďže 8. januára 2019 bol vo svojej advokátskej kancelárii zatknutý sudánsky právnik pôsobiaci v oblasti ľudských práv a laureát Sacharovovej ceny za rok 2007 Sálih Mahmúd Usmán; keďže príslušné orgány potvrdili, že je vo väzbe, ale nezverejnili, na akom mieste; keďže rodina S. M. Usmána má v súvislosti s jeho zadržiavaním vážne obavy pre jeho vysoký krvný tlak a cukrovku, ktoré si vyžadujú lekársky dohľad;

K.  keďže vlna zatýkania sa týka mnohých obhajcov ľudských práv a viacerých členov opozície;

L.  keďže bývalý viceprezident Alí Utmán Táhá 8. januára 2019 upozornil odporcov vlády, že krajinu budú brániť „brigády“ milície;

M.  keďže slobodné, nezávislé a nestranné médiá sú jedným zo základných kameňov demokratickej spoločnosti; keďže vláda zablokovala prístup k stránkam sociálnych médií a viaceré noviny upustili od tlače po tom, ako sudánska národná spravodajská a bezpečnostná služba (NISS) vydala obmedzenia týkajúce sa zverejňovania informácií týkajúcich sa protestov; keďže rozsiahle používanie virtuálnych privátnych sietí umožnilo ľuďom zdieľať fotografie a videá zranených alebo zabitých protestujúcich; keďže Sudán je v svetovom rebríčku slobody tlače organizácie Reporters Without Borders (Reportéri bez hraníc) za rok 2018 na 174. mieste zo 180 krajín; keďže 13. januára 2019 vyzvalo Združenie sudánskych odborníkov (Association of Sudanese Professionals), ktoré združuje okrem iného lekárov, profesorov a inžinierov, pri príležitosti „týždňa vzbury“ na protesty v hlavnom meste Chartúm i ďalších mestách, napríklad Madani (východ), Kosti (juh) a Dongola (sever); keďže po prvýkrát padla výzva aj na protesty v mestách Nyala a Al-Fášir v konfliktnej oblasti Dárfúr;

N.  keďže podľa obhajcov ľudských práv boli ľudia pochádzajúci z oblasti Dárfúr osobitne prenasledovaní a zatýkaní po celej krajine, dokonca aj keď sa nezúčastnili na demonštráciách;

O.  keďže Sudán zatiaľ neratifikoval ďalšie kľúčové zmluvy o univerzálnych ľudských právach vrátane Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu a Dohovoru o odstránení diskriminácie žien;

P.  keďže trojka, pozostávajúca z USA, Nórska a Spojeného kráľovstva a podporovaná Kanadou, verejne odsúdila brutálne potlačenie demonštrácií v Sudáne;

Q.  keďže EÚ udržiava so sudánskou vládou kontakty na vysokej úrovni vrátane návštev komisárov v Sudáne;

R.  keďže Sudán je podľa zoznamu World Watch List za rok 2018, ktorý vypracovala organizácia Open Doors International, štvrtou najhoršou krajinu, v ktorej možno byť kresťanom; keďže situácia ostatných náboženských menšín alebo neveriacich je rovnako tak zložitá;

1.  dôrazne odsudzuje nadmerné použitie sily zo strany NISS počas prebiehajúcich ľudových protestov a pokračujúce represie zo strany orgánov v Sudáne, ktoré sa naďalej zameriavajú na aktivistov a obhajcov ľudských práv, ako aj právnikov, učiteľov, študentov a lekárov;

2.  vyzýva sudánsku vládu, aby zastavila smrtiace používanie sily, svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie pokojných demonštrantov a aby zabránila ďalšiemu krviprelievaniu a používaniu mučenia; zdôrazňuje, že všetky orgány presadzovania práva a bezpečnostné orgány by mali konať pod jej priamym dohľadom a v súlade s ústavnými a medzinárodnými záväzkami Sudánu;

3.  vyjadruje sústrasť obetiam násilia, na počiatku ktorých boli prvé ľudové protesty, ako aj ich rodinám;

4.  vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie laureáta Sacharovovej ceny Sáliha Mahmúda Usmána a naliehavo žiada sudánske orgány, aby mu zaručili urgentnú lekársku starostlivosť a neobmedzený prístup k jeho právnikovi a rodine;

5.  žiada sudánsku vládu, aby rešpektovala právo ľudí na vyjadrenie znepokojenia a všetkým obhajcom ľudských práv v Sudáne umožnila vykonávať legitímnu činnosť v oblasti ochrany ľudských práv bez akéhokoľvek obmedzenia alebo odvetných opatrení;

6.  obzvlášť vyjadruje znepokojenie v súvislosti s osudom 32 univerzitných študentov pôvodom z Dárfúru, ktorých 23. decembra 2018 zatkli sudánske orgány, ktorí boli predvedení pred médiá, údajne obvinení z absolvovania výcviku v Izraeli a obvinení z prebiehajúcich protestov;

7.  žiada, aby sudánska vláda okamžite a bezpodmienečne prepustila všetkých obhajcov ľudských práv, novinárov, vedúcich politických predstaviteľov opozície a ďalších protestujúcich, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní bez obvinenia alebo súdneho konania, a aby umožnili osobám, ktoré čelia súdnemu konaniu, plný prístup k právnemu zastúpeniu; vyzýva sudánsku vládu, aby oznámila, kde sa nachádzajú;

8.  žiada sudánsku vládu, aby urýchlene vyšetrila všetky obvinenia z mučenia, zlého zaobchádzania, svojvoľného zadržiavania a nadmerného používania sily voči osobám, ktoré zadržiava polícia a NISS, vrátane odopretia potrebnej lekárskej starostlivosti a aby voči zodpovedným osobám vyvodila zodpovednosť v rámci spravodlivých súdnych konaní s cieľom zverejniť výsledky a postaviť zodpovedné osoby pred súd v súlade s medzinárodnými normami;

9.  domnieva sa, že slobodné, nezávislé a nestranné médiá predstavujú jeden zo základných kameňov demokratickej spoločnosti, v ktorej otvorená diskusia zohráva kľúčovú úlohu; vyzýva EÚ, aby prostredníctvom svojich vonkajších politík a nástrojov zintenzívnila úsilie o presadzovanie slobody prejavu, a to aj v Sudáne;

10.  požaduje okamžité ukončenie obmedzení prístupu na internet a slobody prejavu prostredníctvom cenzúry novín a naliehavo vyzýva Sudán, aby uskutočnil reformy s cieľom zaručiť slobodu prejavu v súlade s jeho ústavnými povinnosťami a medzinárodnými záväzkami vrátane Dohody z Cotonou, ktorá bola prvýkrát zmenená 25. júna 2005 v Luxemburgu;

11.  vyjadruje hlboký nesúhlas so štátom podporovaným prenasledovaním kresťanov, ďalších náboženských skupín a neveriacich, ako aj so zatváraním a s búraním kostolov; opakuje, že sloboda náboženského vyznania, svedomia alebo viery je univerzálnym ľudským právom, ktoré treba chrániť všade a v prípade každého;

12.  zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať volebný kalendár, ale so znepokojením konštatuje, že sa začal proces zmeny sudánskej ústavy, ktorý by prezidentovi al-Bašírovi umožnil opäť sa uchádzať o prezidentský úrad;

13.  opakuje svoju žiadosť, aby prezident al-Bašír dodržiaval medzinárodné právo v súlade s dohovormi a so zmluvami, ktorých je jeho vláda zmluvnou stranou; ďalej podporuje úlohu MTS pri stíhaní prezidenta pre obvinenia z vojnových zločinov, zo zločinov proti ľudskosti a z genocídy;

14.  pripomína vyhlásenie komisára Stylianidesa z 31. mája 2018 v Európskom parlamente, v ktorom uviedol, že EÚ bude naďalej využívať rôzne prostriedky, ktoré má k dispozícii, na presadzovanie a ochranu ľudských práv žien a dievčat v Sudáne, a to aj zlepšovaním ich prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k službám zdravotnej starostlivosti a zvyšovaním informovanosti komunít o ich právach, najmä s cieľom obmedziť škodlivé praktiky, ako je mrzačenie ženských pohlavných orgánov;

15.  naliehavo vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) a členské štáty, aby zabezpečili, aby „riadenie migrácie“ a opatrenia na boj proti terorizmu neoslabovali podporu ľudských práv; vyjadruje znepokojenie nad tým, že režim využíva spoluprácu medzi EÚ s jej jednotlivými členskými štátmi a Sudánom v oblasti migrácie ako ospravedlnenie a na posilnenie kontroly nad obyvateľstvom a ich útlaku, napríklad posilňovaním kapacít v oblasti sledovania, a to aj na hraniciach, a dodávkami zariadení, ako je biometrické zariadenie; preto žiada, aby EÚ a jej členské štáty zabezpečili úplnú transparentnosť v súvislosti s projektmi týkajúcimi sa Sudánu v oblasti bezpečnosti vrátane všetkých plánovaných aktivít a príjemcov finančných prostriedkov EÚ a členských štátov;

16.  opakuje svoju výzvu, aby sa v celej EÚ zaviedol zákaz vývozu, predaja, modernizácie a údržby akýchkoľvek foriem bezpečnostných zariadení, ktoré možno používať alebo ktoré sa používajú na vnútorné represie – vrátane technológií na sledovanie internetu –, do štátov s odsúdeniahodnou bilanciou v oblasti ľudských práv, akým je i Sudán;

17.  berie na vedomie vyhlásenia hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v súvislosti s prebiehajúcimi protestmi; vyzýva PK/VP, aby verejne odsúdila znepokojivú situáciu v Sudáne a využila všetky účinné prostriedky, ktoré má k dispozícii, na vyvinutie nátlaku na sudánske orgány, aby zastavili pokračujúce násilie a represie, ako aj masové zatýkanie a zabíjanie a aby dodržiavali svoje záväzky k medzinárodným normám a zákonom;

18.  zdôrazňuje odhodlanie EÚ v oblasti poskytovania humanitárnej pomoci a podpory organizáciám občianskej spoločnosti v Sudáne a nabáda EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali vo svojom úsilí v týchto oblastiach; naliehavo vyzýva Komisiu, aby ďalej posilňovala finančnú podporu poskytovanú obhajcom ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti v Sudáne v rámci Európskeho rozvojového fondu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vláde Sudánu, Africkej únii, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, spolupredsedom Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ a Panafrickému parlamentu.

 

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0233.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0080.

(3)

Ú. v. EÚ C 356, 4.10.2018, s. 50.

(4)

Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 33.

(5)

Na základe výpočtov, ktorých autorom je profesor Steve H. Hanke, Johns Hopkins University, https://allafrica.com/stories/201807230267.html.

Posledná úprava: 16. januára 2019Právne oznámenie