Postup : 2019/2562(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0107/2019

Predkladané texty :

RC-B8-0107/2019

Rozpravy :

PV 14/02/2019 - 8.1
CRE 14/02/2019 - 8.1

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0115

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 162kWORD 48k
13.2.2019
PE635.332v01-00}
PE635.333v01-00}
PE635.334v01-00}
PE635.339v01-00}
PE635.342v01-00} RC1
 
B8-0107/2019}
B8-0108/2019}
B8-0109/2019}
B8-0114/2019}
B8-0117/2019} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0107/2019 (Verts/ALE)

B8-0108/2019 (PPE)

B8-0109/2019 (S&D)

B8-0114/2019 (ALDE)

B8-0117/2019 (ECR)


o situácii v Čečensku a o prípade Ojuba Titijeva (2019/2562(RSP))


Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Krzysztof Hetman, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Anna Maria Corazza Bildt, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Roberts Zīle, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Čečensku a o prípade Ojuba Titijeva  (2019/2562(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v Čečensku, najmä uznesenie z 8. februára 2018 o Rusku – prípad Ojuba Titijeva a centrum pre ľudské práva Memorial(1) a z 23. októbra 2014 o zatvorení mimovládnej organizácie Memorial (víťaza Sacharovovej ceny za rok 2009) v Rusku(2),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedov Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva z 12. januára 2018, v ktorých sa vyzýva na okamžité prepustenie obhajcu ľudských práv Ojuba Titijeva,

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ z 19. januára 2018 o porušovaní ľudských práv, ktoré sa týka centra pre ľudské práva Memorial v Rusku, a na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 11. januára 2018 o zadržiavaní riaditeľa centra pre ľudské práva Memorial v Čečenskej republike a z 27. júna 2018 o prípadoch ruských obhajcov ľudských práv Ojuba Titijeva a Jurija Dmitrijeva,

–  so zreteľom na článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 7 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktoré oba ustanovujú, že nikto nesmie byť vystavený mučeniu ani krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, a ktorých je Ruská federácia zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ochrancoch ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 9. decembra 1998,

–  so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, najmä kapitolu 2 venovanú ľudským a občianskym právam a slobodám,

–  so zreteľom na siedmu pravidelnú správu o Ruskej federácii, ktorú posudzoval Výbor OSN pre ľudské práva na svojom 3136. a 3137. zasadnutí 16. a 17. marca 2015,

–  so zreteľom na správu spravodajcu OBSE v rámci moskovského mechanizmu z 21. decembra 2018 o údajnom porušovaní ľudských práv a beztrestnosti v Čečenskej republike Ruskej federácie,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 svojho rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ruská federácia sa ako zmluvná strana Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Európskeho dohovoru o ľudských právach a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zaviazala obhajovať zásady demokracie, právneho štátu a rešpektovať základné slobody a ľudské práva;

B.  keďže medzinárodné záväzky Ruskej federácie zahŕňajú povinnosť chrániť obhajcov ľudských práv; keďže zákon z roku 2012 o „zahraničných agentoch“ výrazne obmedzuje schopnosť MVO pracovať nezávisle a účinne; keďže Ministerstvo spravodlivosti Ruskej federácie na základe tohto zákona označilo centrum pre ľudské práva Memorial za „zahraničného agenta“;

C.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v Čečensku sa v posledných rokoch dramaticky zhoršila, čo výrazne bráni nezávislým novinárom a aktivistom za ľudské práva, aby pokračovali vo svojej práci bez ohrozenia vlastných životov, životov svojich rodinných príslušníkov, priateľov a kolegov; keďže početné správy o systematickom a vážnom porušovaní ľudských práv v Čečensku poukazujú na to, že čečenské a ruské orgány nedodržiavajú zásady právneho štátu;

D.  keďže Ojub Titijev, riaditeľ čečenskej kancelárie organizácie Memorial, bol 9. januára 2018 zatknutý, oficiálne obvinený a opätovne vzatý do väzby na základe vymyslených obvinení z nezákonného získavania a prechovávania narkotík; keďže tieto obvinenia Ojub Titijev poprel a odsúdili ich aj mimovládne organizácie a obhajcovia ľudských práv ako vykonštruované a ako pokus o bránenie v práci jemu a jeho organizácii v oblasti ľudských práv;

E.  keďže súdy pred súdnym pojednávaním, ktoré sa začalo na súde mesta Šali v Čečensku 19. júla 2018, niekoľkokrát predĺžili väzbu Ojubovi Titijevovi; keďže rozsudok sa očakáva čoskoro v polovici februára 2019; keďže hrozí, že Ojub Titijev bude uznaný vinným zo spáchania trestného činu, ktorý nespáchal, a vo väzení strávi až desať rokov;

F.  keďže rodina Ojuba Titijeva čelí obťažovaniu a hrozbám, ktoré ju donútili odísť z Čečenska; keďže organizácia Memorial čelila v roku 2018 ďalším útokom vrátane podpaľačského útoku na svoje kancelárie v Ingušsku 17. januára 2018, útoku na auto právnika pána Titijeva v Dagestane 22. januára 2018 a útoku na vedúceho svojej kancelárie v Dagestane 28. marca 2018; keďže od zavraždenia predchodkyne Ojuba Titijeva vo funkcii riaditeľky čečenskej kancelárie v roku 2009 Natálie Estemirovovej stále neboli páchatelia tohto trestného činu postavení pred súd;

G.  keďže centrum Memorial je jednou z posledných zostávajúcich organizácií, ktoré pokračujú v práci v oblasti ľudských práv v Čečensku, zaznamenáva a odhaľuje porušovania ľudských práv, pomáha obetiam takéhoto porušovania práv a pomáha im pri presadzovaní spravodlivosti, a pravdepodobne sa stalo terčom odplaty za odhaľovanie porušovania ľudských práv a presadzovanie spravodlivosti v tejto oblasti; keďže organizácia Memorial získala Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia v roku 2009 a v decembri 2018 dostal Ojub Titijev francúzsko-nemeckú cenu za ľudské práva a právny štát, Cenu za ľudské práva Václava Havla (v októbri) a cenu moskovskej helsinskej skupiny pre ľudské práva (máj);

H.  keďže čečenskí úradníci opakovane zastrašujú obhajcov ľudských práv alebo znevažujú ich prácu a verejne neodsúdili hrozby násilia proti nim, čím vytvárajú a podporujú atmosféru beztrestnosti voči páchateľom násilných činov, ktorých sa dopúšťajú na obhajcoch ľudských práv; keďže väčšina obetí sa preto neusiluje o spravodlivosť z dôvodu obáv z odvetných opatrení miestnych orgánov;

1.  opakuje svoju výzvu na okamžité prepustenie Ojuba Titijeva, riaditeľa kancelárie centra pre ľudské práva Memorial v Čečensku, ktorý bol 9. januára 2018 zadržaný a obvinený z nezákonného získavania a prechovávania drog a ktorý očakáva rozsudok vo svojej veci v polovici februára 2019; naliehavo vyzýva čečenské orgány, aby zabezpečili plné rešpektovanie ľudských a zákonných práv Ojuba Titijeva vrátane jeho práva na spravodlivý proces, neobmedzený prístup k právnemu zástupcovi a lekárskej starostlivosti a ochranu pred súdnym obťažovaním a kriminalizáciou;

2.  rozhodne odsudzuje opakované verejné vyhlásenia čečenských úradníkov, ktorí znevažujú prácu obhajcov ľudských práv a organizácií alebo sa zameriavajú na konkrétne osoby, ako aj ich neschopnosť verejne odsúdiť a vyšetrovať zastrašovanie a násilné činy voči týmto skupinám a jednotlivcom;

3.  vyjadruje vážne obavy zo znepokojujúceho trendu zatýkania, útokov a zastrašovania nezávislých novinárov, obhajcov ľudských práv a ich podporovateľov, ako aj bežných občanov, ktoré sa zdajú byť súčasťou koordinovaných kampaní; domnieva sa, že prípad Ojuba Titijeva je názorným príkladom mnohých iných prípadov trestného stíhania postavených na vykonštruovaných dôkazoch, ktoré poukazujú na nefunkčný systém súdnictva v Čečenskej republike a Ruskej federácii; pripomína, že podobné obvinenia z prechovávania drog boli vznesené proti kaukazskej novinárke Zhalaudii Gerjevovej a aktivistovi za ľudské práva Ruslanovi Kutajevovi a požaduje ich prepustenie;

4.  naliehavo vyzýva orgány Čečenskej republiky a Ruskej federácie, aby ukončili obťažovanie a prenasledovanie svojich občanov a atmosféru beztrestnosti pre páchateľov násilných činov voči obhajcom ľudských práv, ich rodinným príslušníkom, kolegom a podporovateľom a ich organizáciám;

5.  vyzýva Ruskú federáciu, aby chránila všetkých svojich občanov pri plnom rešpektovaní ich ľudských práv, dodržiavala ústavu a právne predpisy a medzinárodné záväzky rešpektovať zásady právneho štátu a základné slobody a ľudské práva všetkých svojich občanov vrátane tých, ktorí venujú svoj čas, zdroje a prácu ochrane práv svojich spoluobčanov;

6.  vyzýva ruské orgány, aby zrušili zákon o „nežiaducich organizáciách“ z roku 2015 a zákon z roku 2012 o „zahraničných agentoch“, ako aj všetky ostatné právne predpisy, ktoré sa neustále používajú na prenasledovanie a útoky proti obhajcom ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že niektoré ruské mimovládne organizácie museli ukončiť svoju činnosť, aby sa vyhli obvineniam, že sú „cudzími agentmi“ a žalobám;

7.  žiada, aby sa okamžite skoncovalo s obťažovaním a zatýkaním obhajcov ľudských práv v Čečensku na základe vykonštruovaných obvinení, útokmi na ich kolegov a rodinných príslušníkov a zastrašovaním ich podporovateľov, čo v konečnom dôsledku vyznieva ako snaha o bránenie legitímnej a užitočnej práci ich organizácií;

8.  opakuje svoju výzvu Komisii, ESVČ a členským štátom, aby naďalej pozorne monitorovali situáciu v oblasti ľudských práv v Čečensku vrátane súdneho procesu Ojuba Titijeva, požadovali okamžité ukončenie porušovania ľudských práv, na príslušných stretnutiach s ruskými zástupcami upozorňovali na prípady všetkých osôb stíhaných z politických dôvodov a naďalej poskytovali rýchlu a účinnú pomoc obetiam prenasledovania a ich rodinným príslušníkom, a to aj v prípade žiadostí o azyl;

9.  vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s medzinárodnými organizáciami pre ľudské práva, ktoré pôsobia v Ruskej federácii, a s ruskými organizáciami pre ľudské práva a občianskou spoločnosťou napriek ruskému zákonu o zahraničných agentoch, a aby naďalej podporovala centrum Memorial a ďalšie podobné organizácie;

10.  vyzýva medzinárodné športové osobnosti a umelcov, aby sa nezúčastňovali na verejných podujatiach v Čečensku alebo podujatiach, ktoré sponzoruje vedenie Čečenskej republiky; opätovne potvrdzuje svoju podporu „Magnickém zákonu“ Európskej únie“, ktorým by sa mali sankcionovať osoby, ktoré porušujú ľudské práva, a vyzýva Radu, aby v tejto veci bezodkladne konala; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že porušovateľom ľudských práv v Čečenskej republike Ruskej federácie by sa nemali udeľovať víza EÚ ani poskytovať možnosť vlastniť aktíva v členských štátoch EÚ;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie a čečenským orgánom.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0034.

(2)

Ú. v. EÚ C 274, 27.7.2016, s. 21.

Posledná úprava: 13. februára 2019Právne oznámenie