Процедура : 2019/2670(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0223/2019

Внесени текстове :

RC-B8-0223/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :


<Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8‑0223/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0224/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 166kWORD 56k

<TitreType>ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ</TitreType>

<TitreRecueil>внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността</TitreRecueil>


<Replacing>вместо следните предложения за резолюция:</Replacing>

<TablingGroups>B8‑0223/2019 (ECR)

B8‑0224/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jens Gieseke</Depute>

<Commission>{PPE}от името на групата PPE</Commission>

<Depute>Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha</Depute>

<Commission>{ECR}от името на групата ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Резолюция на Европейския парламент относно последните развития във връзка със скандала „Дизелгейт“

(2019/2670(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства[1],

 като взе предвид Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства[2],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО[3],

 като взе предвид становището, представено на 28 октомври 2015 г. от Техническия комитет по моторните превозни средства (ТКМПС), създаден съгласно член 40, параграф 1 от Директива 2007/46/ЕО,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/427 на Комисията от 10 март 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)[4],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/646 на Комисията от 20 април 2016 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 692/2008 по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)[5],

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2006/2004[6],

 като взе предвид своята препоръка от 4 април 2017 г. до Съвета и Комисията вследствие на проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор[7],

 като взе предвид окончателния доклад на анкетната комисия за измерване на емисиите в автомобилния сектор от 2 март 2017 г.,

 като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно проучването относно измерването на емисиите в автомобилния сектор[8],

 като взе предвид информационния документ на Европейската сметна палата от 7 февруари 2019 г. относно отговора на ЕС на скандала „Дизелгейт“,

 като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 13 декември 2018 г. по съединени дела T-339/16, T-352/16 и T-391/16[9],

 като взе предвид препоръката на Европейския омбудсман по дело 1275/2018/EWM,

 като взе предвид размяната на мнения на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните с г-жа Елжбета Бенковска, член Комисията, относно последващите действия във връзка с препоръките на анкетната комисия по измерването на емисиите в автомобилния сектор[10],

 като взе предвид своята резолюция от 13 март 2019 г. относно Европа, която закриля: чист въздух за всички[11],

 като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 ноември 2018 г., озаглавен „Доклад относно суровините с приложение в акумулаторните батерии“ (SWD (2018) 0245),

 като взе предвид официалните уведомителни писма, изпратени до Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Испания и Обединеното кралство като част от процедурите за нарушение, започнати от Комисията през 2016 г. срещу седем държави членки, а именно Чешката република, Германия, Гърция, Литва, Люксембург, Испания и Обединеното кралство,

 като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

1. подчертава, че е постигнат значителен напредък, откакто през 2015 г. избухна т.нар. скандал с емисиите „Дизелгейт“, а именно в законодателната рамка на ЕС, например чрез приемането на нови правила за одобряване на типа (Регламент (ЕС) 2018/858) и нови процедури за изпитване, което направи превозните средства по-екологосъобразни и възстанови доверието на потребителите;

2. отбелязва, че Регламент (ЕС) 2018/858, Регламент (ЕО) № 692/2008 и останалото законодателство, имащо отношение по въпроса, въвеждат по-солидни и реалистични методи за изпитване за измерване на замърсители като азотни оксиди (NOx) и емисии на CO2, осигуряват по-високо качество и независимост на изпитването на превозни средства и предоставят възможност за подобрен контрол на съответствието на превозните средства, които вече са в движение;

3. припомня, че на 1 юни 2017 г. Комисията въведе също така по-стриктна и по-реалистична процедура за лабораторно изпитване, хармонизираната в световен мащаб процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP), разработена съвместно с Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), за измерване на емисиите на CO2 и разхода на гориво на леките и лекотоварните автомобили, която стана задължителна за всички нови модели автомобили от септември 2017 г., както и за всички нови автомобили от септември 2018 г.;

4. посочва освен това, че режимът на ЕС за изпитване сега включва и изпитване за емисии в реални условия на движение (RDE), което е първото използване на измервания на емисиите в реални условия на движение в регулаторна рамка в света и гарантира, че продадените в ЕС автомобили са с ниски емисии както в лабораторни, така и в пътни условия, и води борба с измамите при изпитванията на емисиите от превозни средства при пътни условия;

5. припомня, че на 28 октомври 2015 г. държавите членки се съгласиха, че измерванията на емисиите на NOx в реални условия на движение ще бъдат задължителни за новите модели автомобили от септември 2017 г., както и за всички нови превозни средства от септември 2019 г.;

6. подчертава, че новите правила на ЕС за одобряване на типа ще доведат до значително повишаване на качеството, независимостта и надзора на органите по одобряване на типа и изпитване на превозни средства; признава обаче, че новите правила съгласно Регламент (ЕС) 2018/858 влизат в сила на 1 септември 2020 г. и че следователно много от подобренията по отношение на качеството, независимостта и надзора на органите по одобряване на типа и изпитване на превозни средства все още не са влезли в сила;

7. призовава Комисията да продължи своята работа за намаляване на емисиите на NOx от автомобилите в ЕС, като преразглежда коефициента на съответствие, предвиден във втория пакет по процедурата на комитет относно изпитването за емисии в реални условия на движение, ежегодно и в съответствие с технологичното развитие;

8. отбелязва обаче, че установяването на все по-строги ограничения за наличието на вредни замърсители на въздуха само по себе си не е ефективен метод за подобряване на качеството на въздуха, както се вижда от големия брой производства за установяване на неизпълнение на задължения, заведени пред Съда на Европейския съюз; отбелязва, че една ефективна политика трябва да включва прилагане на дългосрочни и интегрирани планове за подобряване на качеството на въздуха, подкрепени с достатъчни финансови ресурси;

9. отбелязва с известна загриженост, че някои държави членки или техни местни органи са въвели непропорционални мерки, като например ограничения за по-стари дизелови превозни средства, което води до ежедневни затруднения за техните собственици, загуба на стойност на съответните превозни средства и значително навлизане на по-стари и силно замърсяващи превозни средства в държавите членки с по-ниски доходи;

10. посочва, че производителите на автомобили са направили сериозни инвестиции за постигане на огромно намаляване на емисиите на NOx (като например широко прилагане на системи за селективна каталитична редукция (SCR) и за улавяне на NOx);

11. подчертава значението на оценката на емисиите през целия жизнен цикъл на превозните средства, пускани на пазара на Съюза, както беше поискано от Парламента, като в този контекста признава трудната задача на Комисията да разработи обща методика на Съюза за емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл;

12. подчертава, че за да се подобри качеството на въздуха, а оттук и общественото здраве, да се защити околната среда и да се повиши конкурентоспособността на ЕС в глобализирания свят и да се защитят европейските работни места и европейската промишлена база, е необходимо преминаване към по-екологосъобразна и по-ефективна мобилност в консултация с автомобилния сектор;

13. подчертава, че дизеловата технология играе важна роля в борбата срещу изменението на климата чрез намаляване на емисиите на CO2, тъй като превозните средства, задвижвани от алтернативни източници на енергия, все още имат много недостатъци; поради това признава, че съвременните дизелови превозни средства, заедно с превозните средства, задвижвани от алтернативни източници на енергия, ще играят важна роля в подпомагането на градовете да преминат към съответствие с целите за качество на въздуха;

14. подчертава значението на принципа на технологична неутралност и призовава настоятелно за използване на всички налични технологии, включително синтетични горива и технологии за горивни клетки, с цел подобряване на качеството на въздуха и намаляване на емисиите на CO2;

15. посочва, че електрическата мобилност носи със себе си предизвикателства по отношение на комфорта на потребителите (като обхват, тежък товар, високи разходи за електрически превозни средства и кратък жизнен цикъл на акумулаторните батерии), но също така и значими нови екологични предизвикателства (като например снабдяването с материали, необходими за производството на акумулаторни батерии, и рециклирането на батерии);

16. призовава Комисията да упражнява безкомпромисно своя надзорен мандат и да продължава да работи заедно с държавите членки и други заинтересовани страни за оптимизиране на нормативната уредба за емисиите от превозни средства в бъдеще и за ускоряване на прехода към по-чиста и по-конкурентоспособна мобилност;

17. подчертава, че държавите членки и техните органи трябва да поемат основната отговорност, за да се гарантира ефективното прилагане на новата рамка на ЕС за одобряване на типа и за изпитване, така че да бъдат предотвратени бъдещи скандали и да се възстанови още повече доверието на потребителите от ЕС;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

[1] ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.

[2] ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

[3] ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1.

[4] ОВ L 82, 31.3.2016 г., стр. 1.

[5] ОВ L 109, 26.4.2016 г., стр. 1.

[6] ОВ L 345, 27.12.2017 г., стр. 1.

[7] OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 140.

[8] ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 21.

[9] Решение на Съда на Европейския съюз от 13 декември 2018 г., Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid/Комисия, T-339/16, T-352/16 и T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.

[10] Речта на члена на Комисията Бенковска може да бъде намерена на адрес: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/bienkowska/announcements/commissioner-elzbieta-bienkowska-exchange-views-envi-committee-ep-recommendation-former-committee_en

[11] Приети текстове, P8_TA(2019)0186.

Последно осъвременяване: 27 март 2019 г.Правна информация