Förfarande : 2019/2670(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0223/2019

Ingivna texter :

RC-B8-0223/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.11
CRE 28/03/2019 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :


<Date>{27/03/2019}27.3.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B8‑0223/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B8‑0224/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 145kWORD 54k

<TitreType>GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Replacing>som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:</Replacing>

<TablingGroups>B8‑0223/2019 (ECR)

B8‑0224/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>om den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen</Titre>

<DocRef>(2019/2670(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Jens Gieseke</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

<Depute>Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>


Europaparlamentets resolution om den senaste utvecklingen i ”dieselgate”-skandalen

(2019/2670(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon[1],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon[2],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG[3],

 med beaktande av yttrandet av den 28 oktober 2015 från tekniska kommittén för motorfordon, som inrättades genom artikel 40.1 i direktiv 2007/46/EG,

 med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2016/427 av den 10 mars 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6)[4],

 med beaktande av kommissionens förordning (EU) 2016/646 av den 20 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 6)[5],

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004[6],

 med beaktande av sin rekommendation av den 4 april 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen om utsläppsmätningar i bilindustrin[7],

 med beaktande av slutrapporten av den 2 mars 2017 från undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin,

 med beaktande av sin resolution av den 13 september 2016 om undersökningen av utsläppsmätningar i bilindustrin[8],

 med beaktande av Europeiska revisionsrättens briefingdokument av den 7 februari 2019 om EU:s svar på ”dieselgate”-skandalen,

 med beaktande av Europeiska unionens domstols dom av den 13 december 2018 i de förenade målen T-339/16, T-352/16 och T-391/16[9],

 med beaktande av Europeiska ombudsmannens rekommendation i ärende 1275/2018/EWM,

 med beaktande av diskussionen mellan utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och kommissionsledamot Elżbieta Bieńkowska om uppföljningen av rekommendationerna från undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin[10],

 med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2019 om ett Europa som skyddar: Ren luft för alla[11],

 med beaktande av arbetsdokumentet av den 22 november 2018 från kommissionens avdelningar Report on Raw Materials for Battery Applications (rapport om råvaror för batteritillämpningar) (SWD(2018)0245),

 med beaktande av de formella underrättelserna till Tyskland, Grekland, Italien, Luxemburg, Spanien och Förenade kungariket som en del av de överträdelseförfaranden som inletts av kommissionen 2016 mot sju medlemsstater, nämligen Tjeckien, Tyskland, Grekland, Litauen, Luxemburg, Spanien och Förenade kungariket,

 med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen.

1. Europaparlamentet understryker att betydande framsteg har gjorts sedan utsläppsskandalen (den så kallade dieselgate-skandalen) 2015, särskilt i EU:s regelverk i form av nya regler för typgodkännande (förordning (EU) 2018/858) och nya provningsförfaranden, som gör fordon miljövänligare, samtidigt som de återställer konsumenternas förtroende.

2. Europaparlamentet konstaterar att förordning (EU) 2018/858, förordning (EG) nr 692/2008 och annan relaterad lagstiftning inför solidare och mer verklighetstrogna provningsmetoder för att mäta föroreningar, såsom utsläpp av kväveoxider (NOx) och koldioxid, säkerställer att fordonsprovningen är av högre kvalitet och oberoende samt möjliggör förbättrad övervakning av överensstämmelse av de fordon som redan är i trafik.

3. Europaparlamentet påminner om att kommissionen den 1 juni 2017 även införde ett strängare och mer verklighetstroget provningsförfarande i laboratorium, nämligen det globalt harmoniserade provningsförfarandet för lätta fordon (WLTP), som utvecklats tillsammans med FN:s ekonomiska kommission för Europa (Unece), för att mäta koldioxidutsläppen från personbilar och lätta lastbilar samt deras bränsleförbrukning, vilket blev obligatoriskt för alla nya bilmodeller från och med september 2017, och för alla nya bilar från och med september 2018.

4. Europaparlamentet påpekar dessutom att EU:s provningssystem också omfattar utsläpp vid verklig körning (RDE), och blir därmed det första regelverket i världen som tillämpar utsläppsmätning vid verklig körning, som säkerställer att bilar som säljs i EU ger låga utsläpp både i laboratoriet och på vägarna och motverkar bedrägeri vid utsläppsprovningar under vägförhållanden.

5. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna den 28 oktober 2015 kom överens om att metoder för mätning av utsläpp av kväveoxider vid verklig körning (RDE) skulle vara obligatoriska för nya bilmodeller från och med september 2017, och för alla nya fordon från och med september 2019.

6. Europaparlamentet understryker att EU:s nya regler för typgodkännande avsevärt kommer att höja kvaliteten, oberoendet och tillsynen över de myndigheter som ansvarar för typgodkännande och provning. Parlamentet konstaterar dock att de nya reglerna i förordning (EU) 2018/858 träder i kraft den 1 september 2020, och att många av förbättringarna av kvaliteten, oberoendet och tillsynen över de myndigheter som ansvarar för typgodkännande och provning av fordon därför inte har fått verkan än.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att minska gränsvärdena för kväveoxidutsläpp från bilar i EU genom att årligen och i takt med den tekniska utvecklingen se över överensstämmelsefaktorn, såsom föreskrivs i det andra paketet om utsläpp vid verklig körning.

8. Europaparlamentet konstaterar dock att ett fastställande av allt striktare gränser för förekomsten av hälsofarliga luftföroreningar inte i sig är en effektiv metod för att förbättra luftkvaliteten, vilket visat sig genom det stora antalet överträdelsemål i Europeiska unionens domstol. Parlamentet konstaterar att en effektiv politik måste omfatta genomförande av långsiktiga och integrerade planer för bättre luftkvalitet som stöds av tillräckliga ekonomiska resurser.

9. Europaparlamentet noterar med viss oro att en del medlemsstater, eller deras lokala myndigheter, har infört oproportionerliga åtgärder, såsom förbud mot äldre dieselfordon, vilket leder till svårigheter i vardagen för dem som äger sådana fordon, en värdeminskning av fordonen och till att äldre och högförorenande fordon börjar användas i stor utsträckning i länder med lägre inkomster.

10. Europaparlamentet påpekar att biltillverkarna har gjort stora investeringar för att kraftigt minska kväveoxidutsläppen (t.ex. utbredd användning av system för selektiv katalytisk reduktion och kväveoxidfällor).

11. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att bedöma livscykelutsläppen från de fordon som släpps ut på unionsmarknaden, i enlighet med parlamentets begäran, men konstaterar samtidigt svårigheterna för kommissionen i detta avseende med att utveckla en gemensam unionsmetod för koldioxidutsläppen under hela livscykeln.

12. Europaparlamentet betonar att det krävs en omställning till en miljövänligare och effektivare rörlighet i samråd med fordonsindustrin för att förbättra luftkvaliteten och därmed folkhälsan, skydda vår miljö, stärka EU:s konkurrenskraft i en globaliserad värld och skydda europeiska arbetstillfällen och Europas industriella bas.

13. Europaparlamentet betonar att dieseltekniken spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna genom att minska koldioxidutsläppen, eftersom fordon som drivs med alternativa energikällor fortfarande har många brister. Parlamentet konstaterar därför att moderna dieselfordon tillsammans med fordon som drivs med alternativa bränslen kommer att spela en viktig roll för att hjälpa städerna att närma sig luftkvalitetsmålen.

14. Europaparlamentet betonar att principen om teknikneutralitet är viktig och rekommenderar med kraft att all tillgänglig teknik används, inklusive syntetiska bränslen och bränslecellsteknik, för att förbättra luftkvaliteten och minska koldioxidutsläppen.

15. Europaparlamentet betonar att elektromobilitet innebär utmaningar för konsumenternas komfort (t.ex. räckvidd, tunga laster, höga kostnader för elfordon och kort livslängd för batterier), men även nya stora miljöutmaningar (t.ex. anskaffning av material för tillverkning av batterier och återvinning av batterier).

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strikt utöva sina övervakningsbefogenheter och att fortsätta att arbeta med medlemsstaterna och andra berörda parter för att optimera de framtida utsläppsbestämmelserna för fordon och påskynda övergången till en mer miljövänlig och konkurrenskraftig rörlighet.

17. Europaparlamentet framhåller att det i första hand är medlemsstaternas och deras myndigheters ansvar att säkerställa efterlevnaden av EU:s nya ram för typgodkännande och provning, i syfte att förhindra framtida skandaler och återvinna de europeiska konsumenternas förtroende.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

[1] EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.

[2] EUT L 263, 9.10.2007, s. 1.

[3] EUT L 151, 14.6.2018, s. 1.

[4] EUT L 82, 31.3.2016, s. 1.

[5] EUT L 109, 26.4.2016, s. 1.

[6] EUT L 345, 27.12.2017, s. 1.

[7] EUT C 298, 23.8.2018, s. 140.

[8] EUT C 204, 13.6.2018, s. 21.

[9] Domstolens dom av den 13 december 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles, Ayuntamiento de Madrid mot kommissionen, T-339/16, T-352/16 och T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.

[11] Antagna texter, P8_TA(2019)0186.

Senaste uppdatering: 28 mars 2019Rättsligt meddelande