Procedure : 2019/2886(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0123/2019

Indgivne tekster :

RC-B9-0123/2019

Forhandlinger :

PV 23/10/2019 - 7
CRE 23/10/2019 - 7

Afstemninger :

PV 24/10/2019 - 8.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0049

<Date>{22/10/2019}22.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0123/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0125/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0127/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0128/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0129/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 174kWORD 57k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0123/2019 (Verts/ALE)

B9‑0125/2019 (Renew)

B9‑0127/2019 (PPE)

B9‑0128/2019 (GUE/NGL)

B9‑0129/2019 (S&D)</TablingGroups>


<Titre>om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf</Titre>

<DocRef>(2019/2886(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Željana Zovko, David McAllister, Sandra Kalniete, Esther de Lange, Andrzej Halicki, Paulo Rangel, Jeroen Lenaers, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák, Ivan Štefanec</Depute>

<Commission>{PECH}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Malik Azmani, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Martin Hojsík, Antony Hook, Karin Karlsbro, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Tineke Strik, Hannah Neumann, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Alice Kuhnke, Molly Scott Cato, Ellie Chowns, Damien Carême, Benoît Biteau, Petra De Sutter, Michael Bloss, Pär Holmgren, Markéta Gregorová, Caroline Roose, Erik Marquardt, François Alfonsi, David Cormand, Michèle Rivasi, Alexandra Geese, Catherine Rowett, Mounir Satouri, Jutta Paulus, Marcel Kolaja, Gwendoline Delbos‑Corfield, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Sergey Lagodinsky</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}for GUE/NGL-Gruppen</Commission>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om den tyrkiske militæroperation i det nordøstlige Syrien og konsekvenserne heraf

(2019/2886(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner om Tyrkiet af 17. oktober 2019,

 der henviser til konklusionerne fra Udenrigsrådets møde om Syrien af 14. oktober 2019,

 der henviser til de relevante erklæringer fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), særligt til hendes erklæring af 9. oktober 2019 om den seneste udvikling i det nordøstlige Syrien og hendes bemærkninger ved ankomsten og på pressekonferencen efter samlingen i Udenrigsrådet den 14. oktober 2019,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien og til sin beslutning af 14. marts 2019 om en europæisk sanktionsordning for krænkelser af menneskerettighederne[1],

 der henviser til den fælles erklæring af 18. oktober 2019 fra formændene for Udenrigsudvalgene i Tyskland, Frankrig, Det Forenede Kongerige, Europa-Parlamentet og Repræsentanternes Hus i USA,

 der henviser til den fælles erklæring fra Tyrkiet og USA om det nordøstlige Syrien af 17. oktober 2019,

 der henviser til erklæringerne fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder, Rupert Colville, om Syrien af 11. og 15. oktober 2019;

 der henviser til NATO's generalsekretærs erklæring af 14. oktober 2019,

 der henviser til kommunikéet af 12. oktober 2019 fra Den Arabiske Liga om den Tyrkiets militære operationer i det nordøstlige Syrien,

 der henviser til den fælles meddelelse af 14. marts 2017 fra Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om elementer i en EU-strategi for Syrien (JOIN(2017)0011) og til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om en EU-strategi for Syrien,

 der henviser til De Forenede Nationers pagt og til alle de FN-konventioner, som Tyrkiet og Syrien er deltagende stater i,

 der henviser til de relevante resolutioner fra FN 's Sikkerhedsråd, navnlig resolution 2254 (2015) af 18. december 2015 og Genèvekommunikéet fra 2012,

 der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 71/248 af 21. december 2016 om oprettelse af en international, upartisk og uafhængig mekanisme til at bistå med efterforskningen og retsforfølgningen af de ansvarlige for de alvorligste forbrydelser i henhold til folkeretten, der er begået i Den Syriske Arabiske Republik siden marts 2011,

 der henviser til Romstatutten og stiftelsesdokumenterne for Den Internationale Domstol samt til den præcedens, der blev skabt med oprettelsen af internationale tribunaler, såsom Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Det Tidligere Jugoslavien, Den Internationale Krigsforbryderdomstol for Rwanda og Den Særlige Domstol for Libanon,

 der henviser til aftalememorandummet om etablering af nedtrapningszoner i Den Syriske Arabiske Republik, som blev undertegnet af Iran, Rusland og Tyrkiet den 6. maj 2017,

 der henviser til Genèvekonventionerne fra 1949 og tillægsprotokollerne dertil,

 der henviser til NATO-traktaten fra 1949,

 der henviser til konventionen om kemiske våben af 1993,

 der henviser til Rådets konklusioner om den regionale EU-strategi for Syrien og Irak samt over for truslen fra ISIL/Daesh, vedtaget den 16. marts 2015,

 der henviser til sin beslutning af 13. marts 2019 om Kommissionens 2018-rapport om Tyrkiet[2], hvori det henstilles til Kommissionen og Rådet i overensstemmelse med forhandlingsrammen formelt at suspendere tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at Tyrkiet den 9. oktober 2019 som følge af den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at trække amerikanske tropper ud af det nordøstlige Syrien i strid med folkeretten iværksatte en militær invasion ("Operation Peace Spring") i områder af Syrien, der kontrolleres af de syriske demokratiske styrker (SDF); der henviser til, at dette har forårsaget alvorlige civile og militære tab på begge sider af grænsen og ifølge FN-kilder medført, at mindst 300 000 personer, herunder 70 000 børn, er blevet fordrevet; der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd til trods for enigheden i EU endnu ikke har grebet til handling over for krisen;

B. der henviser til, at USA og Tyrkiet den 18. oktober 2019 bebudede en øjeblikkelig fem dages våbenhvile i området ved grænsen til Syrien; der henviser til, at denne aftale er midlertidig, da Tyrkiet ikke har indvilliget i at trække sine styrker tilbage fra det nordøstlige Syrien; der henviser til, at situationen vedrørende gennemførelsen af våbenhvilen fortsat er uklar; der henviser til, at et møde mellem præsident Erdoğan og præsident Putin vil finde sted den 22. oktober;

C. der henviser til, at Rådet fordømte den tyrkiske operation og forpligtede sig til at tage de første skridt vedrørende våbensalg til Tyrkiet; der henviser til, at en række EU-medlemsstater allerede har suspenderet våbensalg til Tyrkiet i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr[3];

D. der henviser til, at Rådet har indført en række restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien, som er rettet mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for at undertrykke civilbefolkningen i Syrien, samt mod enkeltpersoner og enheder, der har tilknytning disse; der henviser til, at USA har pålagt tyrkiske ministerier og højtstående regeringsembedsmænd sanktioner som reaktion på landets militære offensiv i det nordlige Syrien;

E. der henviser til, at denne ensidige tyrkiske militæroperation ikke har noget retsgrundlag og kun forværrer den otte år lange konflikt i Syrien; der henviser til, at følgerne af operationen i alvorlig grad skader den indsats, som den globale koalition har gjort for at besejre Daesh, hvori de kurdiske styrker stadig spiller en afgørende rolle ved at bekæmpe ISIS-krigere, der stadig er aktive;

F. der henviser til, at EU's officielle holdning fortsat er at respektere den syriske stats enhed, suverænitet og territoriale integritet; der henviser til, at disse mål kun kan garanteres via en ægte politisk overgang i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 2254 og Genèvekommunikéet fra 2012, der blev forhandlet af de syriske parter inden for den FN-ledede Genèveproces; der henviser til, at der i FN's forhandlingsregi blev indgået en aftale mellem Den Syriske Arabiske Republiks regering og den Syriske Forhandlingskommission om at etablere et troværdigt, afbalanceret og inklusivt Forfatningsudvalg, der skulle fremme en politisk løsning på krigen i Syrien, som nu risikerer at blive forhindret i at mødes som følge af tyrkiets ensidige militære aktion;

G. der henviser til, at der foreligger specifikke rapporter om drab, intimidering, mishandling, kidnapning, plyndring og beslaglæggelse af civile hjem begået af tyrkiskstøttede væbnede grupper, hvor civile, som anklages for at være tilknyttet specifikke kurdiske grupper, angiveligt med tvang fjernes fra deres hjem eller pågribes ved kontrolposter af medlemmer af disse grupper; der henviser til, at der ifølge FN foreligger rapporter om summariske henrettelser foretaget af krigere, der tilhører den væbnede gruppe "Ahrar al-Sharqiya", som er allieret med Tyrkiet; der henviser til, at en kendt kurdisk kvindelig politiker, Hevrin Khalaf, angiveligt blev tortureret og henrettet af krigere fra Ahrar al-Sharqiya;

H. der henviser til, at Bashar al-Assads tropper efter tilbagetrækningen af de amerikanske tropper den 14. oktober 2019 er gået ind i en række byer i det nordøstlige Syrien for første gang i syv år siden de kurdiske styrker accepterede en russisk mæglet aftale om at forsøge at afværge et tyrkisk angreb; der henviser til, at de nøjagtige detaljer i aftalen mellem Damaskus og kurderne fortsat er uklare; der henviser til, at russiske tropper ifølge nogle endnu ikke verificerede rapporter patruljerer frontlinjen mellem de tyrkiske og syriske militærstillinger for at holde dem adskilt;

I. der henviser til, at tyrkiske-støttede styrker angiveligt har anvendt ammunition, der indeholder hvidt fosfor; der henviser til, at fotos og levende billeder fra hospitalerne i Tal Tamr og al-Hassakah viser børn med alvorlige kemiske forbrændinger; der henviser til, at Tyrkiet har afvist disse anklager; der henviser til, at SDF opfordrede de internationale organisationer til at sende eksperter til at undersøge sagen; der henviser til, at FN's våbeninspektører har meddelt, at de er begyndt at indsamle oplysninger efter disse beskyldninger;

J. der henviser til, at de krænkelser, der er blevet begået under den syriske konflikt af Assadregimet og dets allierede og af ISIS/Daesh samt andre terrorgrupper, omfatter vilkårlige angreb på civile med kemiske våben, udenretslige henrettelser, tortur og mishandling, tvungne forsvindinger, masseanholdelser og vilkårlige anholdelser, kollektiv straf, angreb på lægepersonale og nægtelse af adgang til mad, vand og lægehjælp; der henviser til, at disse forbrydelser udgør krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab og hidtil er forblevet ustraffede;

K. der henviser til, at hundredvis af påståede medlemmer af Daesh, hvoraf nogle er EU-borgere, er rapporteret flygtet fra SDF's varetægt i forbindelse med den tyrkiske offensiv; der henviser til, at de som en hovedprioritet for sikkerheden i regionen og EU skal forhindres i at vende tilbage til kamp og sprede terror; der henviser til, at SDF hævder at have omkring 10 000 krigere fra Islamisk Stat i sin varetægt; der henviser til, at langt størstedelen af de tusindvis af europæiske børn, der er født af krigere fra Islamisk Stat, i øjeblikket befinder sig i tre forskellige lejre i det nordøstlige Syrien, nemlig Al Hol-, al-Roj- og Ain Issa-lejrene, som er hårdt ramt af den tyrkiske offensiv;

L. der henviser til, at etableringen af sikkerhedszoner i Syrien giver anledning til alvorlig bekymring for sikkerheden for personer, der er fordrevet på grund af konflikten, og dem, der vil kunne flyttes dertil fra Tyrkiet; der henviser til, at den tvungne fordrivelse af mennesker, herunder med henblik på at foretage demografiske ændringer, udgør en klar overtrædelse af den humanitære folkeret, udgør en forbrydelse imod menneskeheden og kan føre til demografiske og etniske forandringer; der henviser til, at "sikkerhedszoner" i forbindelse med militære konflikter ofte bliver til krigszoner for civile;

M. der henviser til, at der fra en række provinser er fremkommet troværdige rapporter om, at de tyrkiske myndigheder vilkårligt har tilbageholdt og under tvang tilbagesendt snesevis af syrere til det nordlige Syrien siden juli 2019, i strid med Tyrkiets internationale forpligtelse til ikke at sende nogen tilbage til et sted, hvor de ville stå over for en reel risiko for forfølgelse, tortur eller anden mishandling eller en trussel mod deres liv;

N. der henviser til, at de tyrkiske myndigheder siden begyndelsen af den militære intervention har slået hårdt ned på enhver, der kritiserer den militære operation, ved at anvende tyrkiske antiterrorlove; der henviser til, at de tyrkiske myndigheder har indledt undersøgelser af mere end 500 sociale medier, idet de beskylder dem for at sprede "terrorpropaganda"; der henviser til, at 121 mennesker ifølge Tyrkiets indenrigsminister allerede tilbageholdes på grund af deres indlæg på sociale medier, hvor de sætter spørgsmålstegn ved operationen; der henviser til, at mere end 150 medlemmer af Folkets Demokratiske Parti (HDP) er blevet arresteret siden indledningen af operationen;

O. der henviser til, at de fleste internationale hjælpeorganisationer har været tvunget til at indstille deres aktiviteter og evakuere internationalt personale som følge af sikkerhedsmæssige bekymringer; der henviser til, at det også er en overtrædelse af den humanitære folkeret og adskillige resolutioner at lægge hindringer i vejen for sikker, uhindret og vedvarende levering af humanitær bistand, evakueringer og lægehjælp; der henviser til, at FN og dets partnere fortsat leverer humanitære forsyninger til titusindvis af mennesker, der er fordrevet af volden;

P. der henviser til, at det internationale samfund og enkeltstater er forpligtet til at stille de ansvarlige for krænkelser af den internationale menneskerettighedslovgivning og af den humanitære folkeret, der er begået under konflikten i Syrien, til ansvar, herunder gennem anvendelse af princippet om universel jurisdiktion og national lovgivning; der henviser til, at dette enten kan ske ved de eksisterende nationale og internationale domstole og tribunaler eller ved internationale ad hoc-straffetribunaler, der endnu ikke er oprettet;

Q. der henviser til, at toldunionen mellem Tyrkiet og EU trådte i kraft i 1995 og er forblevet uændret siden; der henviser til, at værdien af den bilaterale handel som følge heraf er blevet mere end firedoblet; der henviser til, at Tyrkiet i 2018 fortsat samlet set var EU's femtestørste handelspartner, mens EU er Tyrkiets langt vigtigste handelspartner og dets vigtigste kilde til direkte udenlandske investeringer; der henviser til, at EU i 2018 suspenderede initiativet til modernisering af toldunionen på grund af den bekymrende politiske udvikling i Tyrkiet;

R. der henviser til, at Tyrkiet fortsat er en central partner for EU, et medlem af NATO og en vigtig aktør i den syriske krise og regionen; der henviser til, at artikel 1 i NATO-traktaten fastsætter, at parterne forpligter sig til at bilægge eventuelle internationale tvister, som de indblandes i, ved fredelige midler og på en sådan måde, at international fred, sikkerhed og retfærdighed ikke bringes i fare, og at afstå fra trusler eller magtanvendelse på en måde, der er uforenelig med De Forenede Nationers mål;

1. fordømmer på det kraftigste den ensidige tyrkiske militære intervention i det nordøstlige Syrien, som udgør en alvorlig krænkelse af folkeretten, og som underminerer stabiliteten og sikkerheden i regionen som helhed, idet den påfører mennesker, der allerede er ramt af krig, yderligere lidelse, medfører fordrivelse af civile og kan medvirke til en genopblussen af Daesh, som fortsat udgør en sikkerhedstrussel mod Syrien, Tyrkiet, regionen som helhed, EU og hele verden og hindrer adgangen til humanitær bistand;

2. opfordrer indtrængende Tyrkiet til øjeblikkeligt og definitivt at standse sin militæroperation i det nordøstlige Syrien og trække alle sine styrker ud af syrisk territorium; understreger, at militæroperationen ikke vil løse landets underliggende sikkerhedsproblemer; kræver fuld overholdelse af den humanitære folkeret, herunder beskyttelse af civile, og at lokale og internationale humanitære organisationer får uhindret adgang;

3. udtrykker sin solidaritet med det kurdiske folk og alle andre indbyggere i regionen; understreger det væsentlige bidrag, som de syriske demokratiske styrker (SDF) og navnlig kvinderne, har ydet som allieret i kampen mod Daesh og for at have bekræftet betydningen af frihed og borgerlige rettigheder i udviklingen af det sociale, politiske og kulturelle liv i den kurdisk-dominerede del af Syrien;

4. opfordrer NF/HR til at give udtryk for EU's holdning over for de tyrkiske myndigheder og lægge fundamentet til en stærk og helhedsorienteret EU-reaktion på denne krise; opfordrer hende til at indlede en dialog med de tyrkiske myndigheder med henblik på en hurtig nedtrapning‑ af situationen og for at finde en holdbar løsning på krisen; understreger, at EU bør overveje alle til rådighed værende muligheder i sit samarbejde med internationale partnere inden for rammerne af FN;

5. tager den amerikansk-tyrkiske aftale af 17. oktober om en midlertidig våbenhvile til efterretning; frygter dog, at dens bestemmelser vil legitimere den tyrkiske besættelse af "sikkerhedszonen" i det nordøstlige Syrien; udtrykker endvidere dyb bekymring over, at aftalen ikke kun kræver fordrivelse af lokale befolkningsgrupper såsom kurdere, yazidier og assyrere samt turkmenske, armenske, arabiske og andre mindretal, men også flytning af dem til de arabisk flertalsområder, hvilket vil skabe nye spændinger og trusler mod civilbefolkningernes sikkerhed;

6. fastholder, at der bør findes en global politisk løsning på den syriske konflikt baseret på anerkendelse af enhed, suverænitet og territorial integritet i den syriske stat med fuld respekt for alle etniske og religiøse dele af det syriske samfund inden for rammerne af UNSC-resolution 2254 og Genèvekommunikéet fra 2012, der blev forhandlet af de syriske parter inden for den FN-ledede Genèveproces og danner grundlag for en ægte politisk overgang;

7. glæder sig i denne forbindelse over iværksættelsen af Forfatningsudvalgets arbejde og indsatsen fra Geir O. Pedersen, FN's generalsekretærs særlige udsending for Syrien, som formodes at ville tilvejebringe et troværdigt, afbalanceret og inklusivt grundlag for den politiske proces blandt syrere, der er fri for ekstern indblanding; opfordrer til, at alle relevante aktører fra det nordøstlige Syrien inddrages fuldt ud i denne proces; minder om, at der ikke findes nogen holdbar militær løsning på konflikten, og opfordrer alle parter til fuldt ud at overholde FN's Sikkerhedsråds resolutioner om omgående at bringe fjendtlighederne til ophør, hæve alle belejringer, sikre en fuldstændig og uhindret humanitær adgang til hele landet og beskytte de humanitære hjælpearbejdere; opfordrer medlemsstaterne til igen at anmode FN's Sikkerhedsråd om at vedtage en resolution, der vil gøre det muligt for Rådet at handle målrettet, og som i sidste ende skal tage sigte på at oprette en FN-ledet sikkerhedszone i det nordlige Syrien til gavn for de mennesker, der bor der;

8. gentager alvoren af de konsekvenser, som en yderligere eskalering i og destabilisering af regionen udgør for såvel regionen i sig selv som for EU, i form af øgede sikkerhedsrisici, humanitære kriser og migrationsstrømme; opfordrer derfor Kommissionen til at forberede EU på samtlige aspekter i forbindelse med den bedst mulige reaktion på enhver situation, der måtte opstå, og til at underrette Europa-Parlamentet om samtlige konsekvenser af en yderligere optrapning af konflikten og destabilisering af regionen;

9. beklager, at Udenrigsudvalget på sit møde den 14. oktober 2019 ikke var i stand til at nå til enighed om en EU-dækkende våbenembargo mod Tyrkiet; glæder sig ikke desto mindre over, at forskellige EU-medlemsstater har besluttet at indstille våbeneksporttilladelser til Tyrkiet, men opfordrer dem indtrængende til at sikre, at suspensionen også finder anvendelse på overførsler, der allerede er blevet godkendt, og på overførsler, der endnu ikke har fundet sted; gentager navnlig, at det er nødvendigt, at alle medlemsstaterne konsekvent anvender de bestemmelser, der er fastsat i Rådets fælles holdning 2008/944/CFSP om våbeneksport, herunder en konsekvent anvendelse af kriterium 4 om regional stabilitet; opfordrer kraftigt NF/HR til, så længe den tyrkiske militær operation og tilstedeværelse i Syrien fortsætter, at iværksætte et initiativ med henblik på at indføre en omfattende EU-dækkende våbenembargo mod Tyrkiet, herunder varer med dobbelt anvendelse, i betragtning af de alvorlige påstande om brud på den humanitære folkeret;

10. opfordrer Rådet til at indføre en række målrettede sanktioner og visumforbud over for de tyrkiske embedsmænd, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne under den nuværende militære intervention, og foreslår lignende tiltag over for de tyrkiske embedsmænd, der er ansvarlige for det interne anslag mod de grundlæggende rettigheder; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til at sikre fuld overensstemmelse med Rådets afgørelse 2013/255/FUSP[4] om restriktive foranstaltninger over for Syrien, og navnlig den deri anførte indefrysning af aktiver for privatpersoner og indrejserestriktionerne over for personer, som drager fordel af eller støtter regimet i Syrien;

11. afviser blankt Tyrkiets planer om at etablere en såkaldt sikkerhedszone langs grænsen i det nordøstlige Syrien; understreger, at enhver tvungen overførsel af syriske flygtninge eller internt fordrevne til dette område vil udgøre en alvorlig krænkelse af den konventionelle internationale flygtningeret, den humanitære folkeret og princippet om non-refoulement; minder om, at enhver tilbagesendelse af flygtninge skal være sikker, frivillig og værdig, og at de nuværende omstændigheder er af en sådan art, at de kategorisk udelukker sådanne bevægelser; fastholder, at der ikke ydes EU-stabiliserings- eller udviklingsbistand til sådanne områder; understreger, at de etniske og religiøse grupper i Syrien har ret til fortsat at leve i eller vende tilbage til deres historiske og traditionelle hjemlande i værdighed og sikkerhed;

12. opfordrer Rådet til at overveje at vedtage passende og målrettede økonomiske foranstaltninger mod Tyrkiet, som ikke må berøre civilsamfundet eller mennesker, som allerede er hårdt ramt af den økonomiske krise i landet, situationen for syriske flygtninge eller tyrkiske studerendes fortsatte deltagelse i europæiske udvekslingsprogrammer som f.eks. Erasmus +; opfordrer Rådet til med henblik på at forhindre en yderligere optrapning i det nordøstlige Syrien at overveje at suspendere handelspræferencerne i henhold til aftalen om landbrugsprodukter og, som en sidste udvej, suspension af toldunionen mellem EU og Tyrkiet;

13. påpeger, at Parlamentet i de senere år har været proaktiv med hensyn til at reducere finansieringen inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II) som følge af bekymringer vedrørende den manglende respekt for menneskerettighederne; konkluderer, at de seneste skridt, som de tyrkiske myndigheder har taget, er i strid med de europæiske værdier; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der ikke anvendes nogen EU-midler til at finansiere den igangværende militære operation eller til at lette tvungne tilbagesendelser af syriske flygtninge til den såkaldte "sikre zone";

14. er yderst bekymret over påstandene om de tyrkiske styrkers og/eller deres hjælpestyrkers anvendelse af hvidt fosfor mod civile, hvilket er forbudt i henhold til folkeretten; støtter fuldt ud arbejdet i Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW), som har indledt en undersøgelse af den mulige anvendelse af hvidt fosfor; opfordrer til, at de ansvarlige stilles til regnskab;

15. opfordrer Tyrkiet til at sikre ansvarliggørelse for de grusomheder, der begås af dets stedfortrædende militser, herunder mordet på Hevrin Khalaf og andre summariske drab; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at støtte processen med at dokumentere alle krænkelser i det nordøstlige Syrien og insistere på, at de efterforskes grundigt og upartisk, og at gerningsmændene retsforfølges;

16. er yderst bekymret over rapporter om, at flere hundrede ISIS-fanger, herunder mange udenlandske krigere, flygter fra lejre i det nordlige Syrien som følge af den tyrkiske offensiv, hvilket øger risikoen for, at ISIS blusser op igen; opfordrer EU's medlemsstater til at udarbejde beredskabsplaner for de sikkerhedstrusler, der er forbundet med IS' udenlandske krigeres eventuelle tilbagevenden, og til at fortsætte retsforfølgningen i overensstemmelse med internationale standarder for de grusomheder, der begås af sådanne personer; opfordrer de nationale efterretningstjenester og sikkerhedstjenester til at udvise årvågenhed med hensyn til de udenlandske krigeres og deres familiers eventuelle tilbagevenden;

17. er bekymret over den dramatiske situation og skæbnen for de europæiske børn, der er født af krigere fra Islamisk Stat i det nordlige Syrien; opfordrer medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på disse børns situation og behov med henblik på at sikre, at deres grundlæggende rettigheder respekteres; opfordrer medlemsstaterne til at tage hensyn til barnets tarv som det primære hensyn i alle beslutninger vedrørende børn;

18. bekræfter på ny, at det støtter den indsats, som den globale koalition, som Tyrkiet er part i, har gjort; understreger, at koalitionen og de syriske partnerstyrker har gjort betydelige fremskridt i bekæmpelsen af Daesh i Syrien, men udtrykker sin bekymring over, at Tyrkiets ensidige militæraktion undergraver disse fremskridt;

19. glæder sig over EU's tilsagn om at yde humanitær bistand til Syriens nabolande, navnlig Jordan, Libanon, Tyrkiet, Irak og Egypten, som fortsat huser millioner af flygtninge; anser det for uacceptabelt, at den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdoğan nu anvender flygtninge som pressionsmiddel til at afpresse EU; opfordrer medlemsstaterne til at udvise et meget stærkere engagement i ansvarsdeling med henblik på at gøre det muligt for flygtninge, der flygter fra de syriske krigszoner, at finde beskyttelse uden for den nærmeste naboregion gennem genbosættelse; understreger nødvendigheden af, at princippet om non-refoulement respekteres fuldt ud; opfordrer EU og medlemsstaterne til at yde ekstra finansiering til den kurdiske regionalregering i Irak for at sætte landet i stand til at håndtere tilstrømningen af flygtninge fra Syrien;

20. anerkender, at Tyrkiet har legitime sikkerhedsproblemer, men insisterer på, at der tages hånd om disse med politiske og diplomatiske midler, og ikke militære aktioner, i overensstemmelse med folkeretten, herunder humanitær ret;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, De Forenede Nationer, Tyrkiet, medlemmerne af den internationale støttegruppe for Syrien og alle parter, der er involveret i konflikten i Syrien, samt at sikre, at denne tekst oversættes til arabisk og tyrkisk.

 

[1] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0215.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0200).

[3] EUT L 335 af 13.12.2008, s. 99.

[4] Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31. maj 2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 147 af 1.6.2013, s. 14).

Seneste opdatering: 24. oktober 2019Juridisk meddelelse