Postup : 2019/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0145/2019

Předložené texty :

RC-B9-0145/2019

Rozpravy :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Hlasování :

PV 24/10/2019 - 8.3

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0044

<Date>{23/10/2019}23.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0145/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0150/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0152/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0153/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 162kWORD 48k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0145/2019 (Verts/ALE)

B9-0150/2019 (Renew)

B9-0152/2019 (S&D)

B9-0153/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o návrhu nového trestního zákoníku v Indonésii</Titre>

<DocRef>(2019/2881(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler-Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Katalin Cseh, Atidzhe Alieva-Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu trestního zákoníku v Indonésii

(2019/2881(RSP))

 

 

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Indonésii,

 s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Indonésií, která vstoupila v platnost dne 1. května 2014,

 s ohledem na sedmý dialog o lidských právech mezi EU a Indonésií, který se konal dne 1. února 2018,

 s ohledem na osmé kolo jednání o dohodě o volném obchodu mezi EU a Indonésií, které se konalo v červnu 2019,

 s ohledem na návrh trestního zákoníku, který byl předložen dne 15. září 2019,

 s ohledem na zásady z Yogyakarty,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv ze dne 10. prosince 1948,

 s ohledem na Mezinárodní úmluvu o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966, kterou Indonésie ratifikovala v roce 2006,

 s ohledem na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1987,

 s ohledem na obecné pokyny EU týkající se trestu smrti,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Indonésie je čtvrtou nejlidnatější zemí světa, stabilní demokracií v daném regionu, největší převážně muslimskou zemí a různorodou společností, která čítá 265 milionů občanů různých náboženství, etnik, jazyků a kultur;

B. vzhledem k tomu, že vláda Indonésie předložila návrh trestního zákoníku, kterým se reviduje stávající trestní zákoník; vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku byl finalizován dne 15. září 2019;

C. vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku obsahuje články, které porušují práva žen, náboženských menšin a osob z řad LGBTI a omezují svobodu projevu a sdružování;

D. vzhledem k tomu, že v září protestovaly proti tomuto návrhu trestního zákoníku na demonstracích napříč Indonésií tisíce lidí, včetně studentů, a že demonstranti vyzývali k pozastavení jeho přijímání;

E. vzhledem k tomu, že v návaznosti na tyto rozsáhlé demonstrace přikázal dne 20. září prezident Indonésie indonéskému parlamentu, aby přijetí zákoníku odložil; vzhledem k tomu, že rozhodnutí o jeho přijetí nyní závisí na indonéské poslanecké sněmovně;

F. vzhledem k tomu, že článek 2 návrhu trestního zákoníku odkazuje na „uplatňované zákony“ (living laws), a je proto považován za nejasný, protože se v něm neuvádí seznam činů, které jsou trestné, což by bylo možné využít k legitimizaci stovek stávajících diskriminačních pravidel na místní úrovni vycházejících z práva šaría;

G. vzhledem k tomu, že návrh trestního zákoníku trestá mimomanželský pohlavní styk trestem odnětí svobody do jednoho roku; vzhledem k tomu, že toto ustanovení ve skutečnosti kriminalizuje veškeré homosexuální pohlavní jednání; vzhledem k tomu, že na základě tohoto článku bude možné trestně stíhat všechny osoby pracující v sexuálním průmyslu;

H. vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku stanoví, že osoby, které žijí ve společné domácnosti, aniž by byly sezdány, mohou být potrestány odnětím svobody v délce šesti měsíců;

I. vzhledem k tomu, že indonéské orgány oficiálně neuznávají vztahy osob stejného pohlaví, a tyto vztahy jsou tedy výslovně cílem represe; vzhledem k tomu, že Indonésie čelí bezprecedentnímu počtu násilných a diskriminačních útoků a početným případům pronásledování osob z řad LGBTI, přičemž se čím dál tím častěji setkáváme s agresivními verbálními projevy nenávisti namířenými proti této komunitě;

J. vzhledem k tomu, že ustanovení tohoto návrhu trestního zákoníku dále rozšiřují platný zákon o rouhání; vzhledem k tomu, že na základě stávajícího zákona o rouhání již bylo od jeho přijetí v roce 1965 odsouzeno více než 150 osob, většinou příslušníků náboženských menšin; vzhledem k tomu, že v době, kdy v Indonésii roste netolerantnost vůči náboženským menšinám, zákon o rouhání tyto menšiny ohrožuje;

K. vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku omezuje poskytování informací o metodách antikoncepce a zpřístupňování antikoncepce osobám mladším 18 let; vzhledem k tomu, že omezený přístup k antikoncepci má obzvláště vážné dopady na marginalizované skupiny, které jsou již dnes hlavní obětí epidemie HIV v Indonésii;

L. vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku stanoví, že žena, která podstoupí potrat, může být potrestána odnětím svobody v délce až čtyř let; vzhledem k tomu, že tento návrh trestního zákoníku stanoví, že osoba, která těhotné ženě pomůže podstoupit potrat, může být potrestána odnětím svobody v délce až pěti let;

M. vzhledem k tomu, že v září přijala Indonésie kontroverzní zákon, který oslabil Komisi pro vymýcení korupce (rovněž známou jako „KPK“), která od svého zřízení v roce 2002 úspěšně stíhala stovky politiků; vzhledem k tomu, že ustanovení stávajícího trestního zákoníku, zákona o elektronických informacích a transakcích a protiteroristické legislativy byla zneužita ke svévolnému omezování práce obránců lidských práv;

N. vzhledem k tomu, že obránci lidských práv se stali terčem odvetných útoků za to, že odsoudili porušování lidských práv, zejména v souvislosti s demonstracemi v provincii Západní Papua; vzhledem k tomu, že od začátku těchto demonstrací bylo zabito nejméně 40 osob a nejméně 8 000 domorodých Papuánců a dalších Indonésanů bylo vysídleno z jejich domovů v Západní Papui; vzhledem k tomu, že novinářům a nezávislým orgánům OSN byl do tohoto regionu opakovaně odepřen přístup;

O. vzhledem k tomu, že mezi lety 2015 a 2018 byl v Indonésii vynesen rozsudek smrti nad více než 40 lidmi a v cele smrti stále čeká na popravu přes 300 vězňů; vzhledem k tomu, že trest smrti je krutým, nehumánním a ponižujícím trestem, který porušuje právo na život;

1. vítá skutečnost, že vztahy mezi EU a Indonésií jsou založeny na sdílených hodnotách demokracie a řádné správy věcí veřejných, dodržování lidských práv a prosazování míru, stability a hospodářského pokroku;

2. je hluboce znepokojen ustanoveními návrhu revize indonéského trestního zákoníku, který umožňuje diskriminaci na základě pohlaví, náboženského vyznání á sexuální orientace a také diskriminaci menšin;

3. vítá nařízení prezidenta Widoda odložit jeho přijímání; vyzývá indonéský parlament, aby tento návrh trestního zákoníku zásadně zrevidoval, aby odpovídal mezinárodním standardům v oblasti lidských práv a aby z něj byla odstraněna veškerá diskriminační ustanovení;

4. vyzývá indonéské orgány, aby zrušily veškerá právní ustanovení omezující základní práva a svobody a uvedly své právní předpisy do souladu s mezinárodními standardy v oblasti lidských  práv a s mezinárodními závazky Indonésie;

5. vyzývá indonéské orgány, aby chránily práva osob LGBTI tím, že budou stíhat jakékoli pronásledování těchto osob a změnou trestního zákoníku přestane být homosexualita trestným činem; vyzývá představitele indonéského státu, aby se zdrželi výroků dmýchajících nenávist vůči osobám LGBTI, ty je totiž pouze ještě více stigmatizují; podněcuje indonéské orgány k pěstování politického dialogu s klíčovými zúčastněnými stranami z řad občanské společnosti, aby tak podpořily a zabezpečily všeobecné uplatňování lidských práv;

6. požaduje revizi ustanovení týkajících se zákona o rouhání, protože ohrožuje náboženské menšiny a bezvěrce; podporuje doporučení OSN zrušit ustanovení článku 156 a čl. 156 písm. a) trestního zákoníku, zákon o předcházení zneužívání a hanobení náboženství a zákon o elektronických transakcích, změnit protiteroristickou legislativu a stáhnout žaloby proti osobám obviněných z rouhání a zastavit jejich stíhání;

7. se znepokojením konstatuje, že návrh trestního zákoníku omezuje volné šíření zásadně důležitých informací o sexuálním zdraví; podněcuje k tomu, aby měly ženy a dívky přístup k necenzurovaným informacím o antikoncepci a plánovaném rodičovství;

8. potvrzuje, že přístup ke zdravotní péči, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, je jedním z lidských práv; zdůrazňuje, že by měla být zaručena řádná a dostupná péče o sexuální a reprodukční zdraví, včetně sexuální výchovy a informací, plánování rodičovství, metod antikoncepce a také bezpečných a legálních potratů; konstatuje, že tyto služby jsou důležité, protože zachraňují životy žen, snižují novorozeneckou a dětskou úmrtnost a zajišťují prevenci sexuálně přenosných onemocnění, včetně HIV/AIDS;

9. opakuje svou výzvu, aby orgány znovu vyhlásily moratorium na vykonávání všech poprav s výhledem na zrušení trestu smrti; podotýká, toto doporučení Indonésie při posledním cyklu všeobecného pravidelného přezkumu v roce 2017 akceptovala;

10. žádá trvalé a bedlivé sledování stavu dodržování lidských práv v Indonésii, zejména formou pravidelných zpráv delegace Evropské unie v Indonésii a Bruneji; vyzývá delegaci Evropské unie v Indonésii a Bruneji a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, aby poskytli lidem v ohrožení ochranu v nouzové situaci a podporu;

11. vyjadřuje politování nad přijetím nové protikorupční legislativy, podle níž se KPK stane vládní agenturou, a nebude již tedy nezávislým orgánem, a žádá revizi této legislativy;

12. vyjadřuje znepokojení nad násilím v Západní Papui; vyzývá indonéské orgány, aby nezávislým způsobem vyšetřili okolnosti nedávných protestů v Západní Papui; vyzývá ke zdrženlivosti při nasazování bezpečnostních sil v tomto regionu; vyzývá indonéskou vládu, aby situaci v Západní Papui řešila politickým dialogem; vyzývá orgány, aby poskytly představitelům OSN, nevládním organizacím a novinářům neomezený přístup do Západní Papuy;

13. vyzývá Indonésii, aby rozšířila stálé pozvání k návštěvě země na všechny zástupce zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva, přičemž by mělo zahrnovat ničím neomezený přístup do celé země;

14. vyzývá indonéskou vládu, aby plnila veškeré své závazky a respektovala, chránila a prosazovala práva a svobody zakotvené v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech;

15. poukazuje na to, že je důležité, aby součástí dohody o volném obchodu mezi EU a Indonésií, která se právě sjednává, byla závazná a vynutitelná ustanovení o dodržování lidských práv;

16. vítá pokračující každoroční dialog o lidských právech mezi EU a Indonésií a těší se na ten nadcházející, který se uskuteční v listopadu;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Indonésie, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), Mezivládní komisi sdružení ASEAN pro lidská práva a Radě OSN pro lidská práva.

 

 

 

Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění