Διαδικασία : 2019/2881(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0145/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0145/2019

Συζήτηση :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2019 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0044

<Date>{23/10/2019}23.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0145/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0150/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0152/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0153/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 177kWORD 51k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0145/2019 (Verts/ALE)

B9‑0150/2019 (Renew)

B9‑0152/2019 (S&D)

B9‑0153/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας</Titre>

<DocRef>(2019/2881(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Λευτέρης Χριστοφόρου, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler‑Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Katalin Cseh, Atidzhe Alieva‑Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew Europe</Commission>

<Depute>Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας

(2019/2881(RSP))

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ινδονησία,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2014,

 έχοντας υπόψη τον 7ο διάλογο ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 1ης Φεβρουαρίου 2018,

 έχοντας υπόψη τον 8ο γύρο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Ινδονησίας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2019,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο ποινικού κώδικα, το οποίο υποβλήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τις αρχές της Yogyakarta,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 (ICCPR), το οποίο η Ινδονησία κύρωσε το 2006,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1987 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία αποτελεί το τέταρτο πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο, μια σταθερή δημοκρατία στην περιοχή, τη μεγαλύτερη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία και μια ετερόκλιτη κοινωνία που περιλαμβάνει 265 εκατομμύρια πολίτες διαφόρων εθνοτήτων, γλωσσών και πολιτισμών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας πρότεινε σχέδιο ποινικού κώδικα για την τροποποίηση του ισχύοντος ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω σχέδιο ποινικού κώδικα οριστικοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο ποινικού κώδικα περιλαμβάνει άρθρα που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, των θρησκευτικών μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ, καθώς και την ελευθερία του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, συγκεντρώθηκαν σε όλη την Ινδονησία για να διαμαρτυρηθούν για το σχέδιο ποινικού κώδικα και ζήτησαν να ανασταλεί η έγκρισή του·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Ινδονησίας διέταξε το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας να καθυστερήσει την έγκριση του νομοσχεδίου μετά από μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση σχετικά με την έγκριση εναπόκειται πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ινδονησίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του σχεδίου ποινικού κώδικα που αναφέρεται σε «ζώντες νόμους» θεωρείται ασαφές, δεδομένου ότι δεν απαριθμεί αξιόποινες πράξεις, γεγονός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση σε τοπικό επίπεδο εκατοντάδων υφιστάμενων νόμων της Σαρία που εισάγουν διακρίσεις·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο ποινικού κώδικα τιμωρεί το σεξ εκτός γάμου με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διάταξη ποινικοποιεί στην πράξη κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του εν λόγω άρθρου θα απειλούνται με ποινική δίωξη όλοι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος ποινικός κώδικας ορίζει ότι τα άγαμα πρόσωπα που συζούν μπορούν να καταδικαστούν σε ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζονται επίσημα από τις ινδονησιακές αρχές και είναι, ως εκ τούτου, ρητά στοχευμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία βιώνει πρωτοφανή αριθμό βίαιων επιθέσεων και επιθέσεων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και πολυάριθμων πράξεων παρενόχλησης κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, ενώ αυξάνονται οι κακεντρεχείς δηλώσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις του σχεδίου ποινικού κώδικα οδηγούν σε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος νόμου περί βλασφημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη θέσπισή του το 1965, έχουν καταδικαστεί βάσει του ισχύοντος νόμου περί βλασφημίας πάνω από 150 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αυξανόμενης μισαλλοδοξίας έναντι των μειονοτήτων στην Ινδονησία, ο νόμος περί βλασφημίας θέτει σε κίνδυνο θρησκευτικές μειονότητες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο ποινικού κώδικα περιορίζει την παροχή πληροφοριών σε άτομα κάτω των 18 ετών σχετικά με την αντισύλληψη και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αντισύλληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη πρόσβαση στην αντισύλληψη έχει ιδιαίτερα δριμύ αντίκτυπο σε περιθωριοποιημένες ομάδες, που ήδη επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της επιδημίας του HIV στην Ινδονησία·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος ποινικός κώδικας ορίζει ότι οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε άμβλωση μπορούν να καταδικαστούν σε ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όποιος παρέχει συνδρομή σε έγκυο γυναίκα προκειμένου να προβεί σε άμβλωση μπορεί να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο θεσπίστηκε στην Ινδονησία ένας αμφιλεγόμενος νόμος που αποδυναμώνει την εθνική επιτροπή για την εξάλειψη της διαφθοράς, γνωστή και ως «KPK», η οποία, από τη συγκρότησή της το 2002, προέβη στην επιτυχή δίωξη εκατοντάδων πολιτικών·  λαμβάνοντας υπόψη ότι διατάξεις του ισχύοντος ποινικού κώδικα, του νόμου περί ηλεκτρονικής ενημέρωσης και συναλλαγών και της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιοριστεί αυθαίρετα το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν στοχοποιηθεί επειδή καταγγέλλουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με τις διαδηλώσεις στη Δυτική Παπουασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη των διαδηλώσεων, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 8.000 αυτόχθονες και άλλοι Ινδονήσιοι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στη Δυτική Παπουασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιτραπεί επανειλημμένα η πρόσβαση δημοσιογράφων και ανεξάρτητων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2015 και 2018 πάνω από 40 άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ στις φυλακές της Ινδονησίας εξακολουθούν να κρατούνται πάνω από 300 θανατοποινίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή συνιστά σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική τιμωρία που προσβάλλει το δικαίωμα στη ζωή·

1. επικροτεί το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας βασίζονται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας και της οικονομικής προόδου·

2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις διατάξεις του σχεδίου για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα της Ινδονησίας, που επιτρέπει τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τη θρησκεία και τον γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς και τις διακρίσεις σε βάρος των μειονοτήτων·

3. επικροτεί το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Widodo διέταξε να αναβληθεί η έγκρισή του· καλεί το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας να αναθεωρήσει ουσιαστικά τον προτεινόμενο ποινικό κώδικα, ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να καταργήσει όλες τις διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις·

4. καλεί τις ινδονησιακές αρχές να καταργήσουν όλες τις νομικές διατάξεις που περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και να ευθυγραμμίσουν όλους τους νόμους τους με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ινδονησίας·

5. καλεί τις ινδονησιακές αρχές να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ μέσω της δίωξης κάθε επίθεσης εναντίον ατόμων ΛΟΑΔΜ και να τροποποιήσουν τον ποινικό κώδικα ώστε να αποποινικοποιηθεί η ομοφυλοφιλία· καλεί τους αξιωματούχους της Ινδονησίας να μην προβαίνουν σε εμπρηστικές δηλώσεις εις βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ, καθώς το μόνο που πετυχαίνουν είναι να στιγματίζουν περαιτέρω τα εν λόγω άτομα· ενθαρρύνει τις ινδονησιακές αρχές να προωθήσουν τον πολιτικό διάλογο με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6. ζητεί την αναθεώρηση των διατάξεων του νόμου περί βλασφημίας, καθώς θέτει σε κίνδυνο τις θρησκευτικές μειονότητες και τους αθέους· υποστηρίζει τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών να καταργηθούν τα άρθρα 156 και 156(α) του ποινικού κώδικα, ο νόμος για την πρόληψη της κατάχρησης και της καθύβρισης του θρησκεύματος και ο νόμος περί ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεδομένων, να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και να αποσυρθούν οι κατηγορίες και να παύσει η δίωξη όσων κατηγορούνται για βλασφημία·

7. σημειώνει με ανησυχία τον περιορισμό της ελεύθερης διάδοσης βασικών πληροφοριών για τη σεξουαλική υγεία που προβλέπεται στο σχέδιο ποινικού κώδικα· ενθαρρύνει την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε πληροφορίες που δεν έχουν υποστεί λογοκρισία σχετικά με την αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό·

8. επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί κατάλληλη και οικονομικά προσιτή σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής αγωγής και ενημέρωσης, του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης, καθώς και των ασφαλών και νόμιμων αμβλώσεων· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι σημαντικές για τη διάσωση της ζωής των γυναικών, τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας και την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS·

9. επαναλαμβάνει την έκκλησή τους προς τις αρχές να κηρύξουν εκ νέου μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις, με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής· σημειώνει ότι αυτή η σύσταση έγινε δεκτή από την Ινδονησία στον τελευταίο κύκλο της καθολικής περιοδικής εξέτασης το 2017·

10. ζητεί συνεχή και στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία, ιδίως μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδονησία και το Μπρουνέι· καλεί την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδονησία και το Μπρουνέι και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή προστασίας έκτακτης ανάγκης και στήριξης στα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο·

11. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έγκριση των νέων νομοθετικών διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τις οποίες το KPK θα καταστεί κυβερνητική υπηρεσία και θα παύσει να αποτελεί ανεξάρτητο όργανο, και ζητεί την αναθεώρηση των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων·

12. εκφράζει την ανησυχία του για τη βία στη Δυτική Παπουασία· καλεί τις ινδονησιακές αρχές να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στη Δυτική Παπουασία· ζητεί να περιοριστεί η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή· παροτρύνει την ινδονησιακή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Δυτική Παπουασία μέσω πολιτικού διαλόγου· καλεί τις αρχές να παράσχουν σε αξιωματούχους του ΟΗΕ, ΜΚΟ και δημοσιογράφους ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Δυτική Παπουασία·

13. καλεί την Ινδονησία να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση στο πλαίσιο όλων των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ολόκληρη τη χώρα·

14. καλεί την κυβέρνηση της Ινδονησίας να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της και να σέβεται, να προασπίζει και να τηρεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο ICCPR·

15. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδονησίας, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων·

16. χαιρετίζει τον συνεχιζόμενο ετήσιο διάλογο ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναμένει τον προσεχή διάλογο τον Νοέμβριο·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας, τον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, τη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 23 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου