Postup : 2019/2881(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0145/2019

Predkladané texty :

RC-B9-0145/2019

Rozpravy :

PV 24/10/2019 - 3.3
CRE 24/10/2019 - 3.3

Hlasovanie :

PV 24/10/2019 - 8.3

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0044

<Date>{23/10/2019}23.10.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0145/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0150/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0152/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0153/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 162kWORD 49k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0145/2019 (Verts/ALE)

B9‑0150/2019 (Renew)

B9‑0152/2019 (S&D)

B9‑0153/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o návrhu nového indonézskeho trestného zákona</Titre>

<DocRef>(2019/2881(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Eva Maydell, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Željana Zovko, Karlo Ressler, Romana Tomc, Tomasz Frankowski, Luděk Niedermayer, Magdalena Adamowicz, Isabel Wiseler‑Lima, Milan Zver, Maria Walsh, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}v mene skupiny S&D</Commission>

<Depute>Katalin Cseh, Atidzhe Alieva‑Veli, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Laurence Farreng, Valter Flego, Luis Garicano, Barbara Ann Gibson, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Martin Hojsík, Antony Hook, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Elsi Katainen, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Heidi Hautala, Hannah Neumann, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}v mene skupiny Verts/ALE</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nového indonézskeho trestného zákona

(2019/2881(RSP))

 

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Indonézii,

 so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Indonéziou, ktorá nadobudla platnosť 1. mája 2014,

 so zreteľom na siedmy dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Indonéziou, ktorý sa konal 1. februára 2018,

 so zreteľom na ôsme kolo rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Indonéziou, ktoré sa konalo v júni 2019,

 so zreteľom na návrh trestného zákona predložený 15. septembra 2019,

 so zreteľom na Jogjakartské zásady, 

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Indonézia ratifikovala v roku 2006,

 so zreteľom na Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1987,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o treste smrti,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Indonézia je štvrtou najľudnatejšou krajinou sveta, stabilnou demokraciou v regióne, najväčšou krajinou s moslimskou väčšinou a s rozmanitou spoločnosťou, ktorú tvorí 265 miliónov občanov rôznych etník, náboženstiev, jazykov a kultúr;

B. keďže indonézska vláda predložila návrh trestného zákona s cieľom zmeniť a doplniť súčasný trestný zákon; keďže tento návrh trestného zákona bol dokončený 15. septembra 2019;

C. keďže návrh trestného zákona obsahuje články, ktorými sa porušujú práva žien, náboženských menšín a LGBTI osôb, ako aj sloboda prejavu a združovania;

D. keďže v septembri sa tisíce ľudí vrátane študentov schádzali v celej Indonézii, aby protestovali proti návrhu trestného zákona a vyzvali na pozastavenie jeho prijatia;

E. keďže 20. septembra prezident Indonézie nariadil parlamentu, aby odložil prijatie tohto zákona po rozsiahlych protestoch; keďže rozhodnutie o jeho prijatí je teraz v rukách indonézskej snemovne reprezentantov;

F. keďže článok 2 návrhu trestného zákona týkajúci sa „životných zákonov“ sa považuje za vágny, pretože v ňom nie sú uvedené trestné činy, ktoré by mohli odôvodňovať použitie stoviek platných a diskriminačných zákonov šaría na miestnej úrovni;

G. keďže návrh trestného zákona trestá nemanželský pohlavný styk odňatím slobody až na jeden rok; keďže toto ustanovenie v skutočnosti kriminalizuje  každé konanie osôb rovnakého pohlavia; keďže tento článok vystaví všetkých ľudí, ktorí pracujú v sexuálnom priemysle, trestnému stíhaniu;

H. keďže v navrhovanom trestnom zákone sa uvádza, že slobodné osoby žijúce v spoločnom zväzku by mohli byť odsúdené na šesť mesiacov odňatia slobody;

I. keďže indonézske orgány oficiálne neuznávajú vzťahy osôb rovnakého pohlavia, a sú preto výslovne cielené; keďže v Indonézii dochádza k bezprecedentnému počtu násilných a diskriminačných útokov, ako aj k početným prípadom obťažovania LGBTI osôb, pričom sa množia nenávistné prejavy proti LGBTI osobám;

J. keďže ustanovenia návrhu trestného zákona rozširujú súčasný zákon o rúhaní; keďže podľa platného zákona o rúhaní bolo od jeho prijatia v roku 1965 odsúdených viac ako 150 osôb, z ktorých väčšina patrí k náboženským menšinám; keďže zákon o rúhaní ohrozuje náboženské menšiny v Indonézii v kontexte rastúcej neznášanlivosti voči menšinám;

K. keďže návrh trestného zákona obmedzuje poskytovanie informácií o antikoncepcii a uľahčení antikoncepcie všetkým osobám mladším ako 18 rokov; keďže obmedzený prístup k antikoncepcii má mimoriadne vážny dosah na marginalizované skupiny, ktoré už nesú najväčšiu časť záťaže spojenej s epidémiou HIV v Indonézii;

L. keďže v navrhovanom trestnom zákone sa uvádza, že ženy, ktoré podstúpia umelé prerušenie tehotenstva, by mohli byť odsúdené až na štyri roky odňatia slobody; keďže ktokoľvek, kto pomôže tehotnej žene  podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva, by mohol byť odsúdený až na päť rokov odňatia slobody;

M. keďže v septembri Indonézia prijala kontroverzný zákon, ktorým sa oslabuje národná komisia pre odstránenie korupcie, známa aj ako KPK, ktorá od svojho zriadenia v roku 2002 úspešne stíhala stovky politikov; keďže ustanovenia súčasného trestného zákona, zákona o elektronických informáciách a transakciách a protiteroristických právnych predpisov sa používajú na svojvoľné obmedzovanie práce obhajcov ľudských práv;

N. keďže obhajcovia ľudských práv sú terčom útokov za prácu odsudzujúcu porušovanie ľudských práv, najmä v súvislosti s protestmi v Západnej Papue; keďže od začiatku protestov bolo zabitých najmenej 40 ľudí a najmenej 8 000 domorodých Papuáncov a ďalších Indonézanov bolo vysídlených z ich domovov v Západnej Papue; keďže novinárom a nezávislým orgánom OSN bol opakovane odopretý prístup do tohto regiónu;

O. keďže v rokoch 2015 až 2018 bolo v Indonézii odsúdených na trest smrti viac ako 40 osôb a viac ako 300 väzňov čaká na jeho vykonanie; keďže trest smrti je krutým, neľudským a ponižujúcim trestom, ktorý je v rozpore s právom na život;

1. víta skutočnosť, že vzťahy medzi EÚ a Indonéziou sú založené na spoločných hodnotách demokracie a dobrej správy vecí verejných, dodržiavania ľudských práv a podpory mieru, stability a hospodárskeho pokroku;

2. je hlboko znepokojený ustanoveniami indonézskeho návrhu trestného zákona, ktorý umožňuje diskrimináciu na základe pohlavia, náboženstva a sexuálnej orientácie, ako aj diskrimináciu menšín;

3. víta nariadenie prezidenta Widoda odložiť jeho prijatie; vyzýva indonézsky parlament, aby podstatne zrevidoval navrhovaný trestný zákon tak, aby spĺňal medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, a aby odstránil všetky diskriminačné ustanovenia;

4. vyzýva indonézske orgány, aby zrušili všetky právne ustanovenia obmedzujúce základné práva a slobody a aby zosúladili všetky právne predpisy s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a s medzinárodnými záväzkami Indonézie;

5. vyzýva indonézske orgány, aby chránili práva LGBTI osôb tým, že budú stíhať každé prenasledovanie LGBTI osôb a zmenou trestného zákona zrušia kriminalizáciu homosexuality; vyzýva indonézskych úradníkov, aby sa zdržali poburujúcich vyhlásení voči LGBTI osobám, ktoré ich len ďalej stigmatizujú; nabáda indonézske orgány, aby posilnili politický dialóg s kľúčovými zainteresovanými stranami v občianskej spoločnosti s cieľom podporiť a chrániť všeobecné uplatňovanie ľudských práv;

6. žiada revíziu ustanovení o zákone o rúhaní, pretože ohrozuje náboženské menšiny a ateistov; podporuje odporúčania OSN zrušiť článok 156 a jeho písm. a) trestného zákona, zákon o predchádzaní zneužívaniu a hanobeniu náboženstva, zákon o elektronických informáciách a transakciách, zmeniť protiteroristické právne predpisy a zrušiť obvinenia proti osobám obvineným z rúhania a ich stíhanie;

7. so znepokojením berie na vedomie obmedzenie voľného šírenia životne dôležitých informácií o sexuálnom zdraví v návrhu trestného zákona; podporuje prístup k necenzurovaným informáciám o antikoncepcii a plánovaní rodičovstva pre ženy a dievčatá;

8. potvrdzuje, že prístup k zdraviu vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia je ľudským právom; zdôrazňuje, že by sa mala zaručiť riadna a cenovo dostupná zdravotná starostlivosť v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane sexuálneho vzdelávania a informácií, plánovania rodičovstva, metód antikoncepcie, ako aj bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva; konštatuje, že tieto služby sú dôležité pre záchranu životov žien, zníženie dojčenskej a detskej úmrtnosti a predchádzanie sexuálne prenosným chorobám vrátane HIV/AIDS;

9. opätovne vyzýva orgány, aby obnovili moratórium na všetky popravy s cieľom zrušiť trest smrti; konštatuje, že Indonézia toto odporúčanie prijala počas posledného cyklu všeobecného pravidelného preskúmania v roku 2017;

10. vyzýva na pokračovanie a dôkladné monitorovanie situácie v oblasti ľudských práv v Indonézii, najmä prostredníctvom pravidelného podávania správ delegáciou Európskej únie v Indonézii a Bruneji; vyzýva delegáciu Európskej únie v Indonézii a Bruneji a členské štáty, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na poskytnutie núdzovej ochrany a podpory osobám vystaveným riziku;

11. vyjadruje poľutovanie nad prijatím nových protikorupčných právnych predpisov, podľa ktorých sa KPK stane vládnou agentúrou a nie nezávislým orgánom, a vyzýva na revíziu týchto právnych predpisov;

12. vyjadruje znepokojenie nad násilím v Západnej Papue; vyzýva indonézske orgány, aby uskutočnili nezávislé vyšetrovanie nedávnych protestov v Západnej Papue; vyzýva na zdržanlivosť pri nasadzovaní bezpečnostných síl v regióne; naliehavo vyzýva indonézsku vládu, aby riešila situáciu v Západnej Papue prostredníctvom politického dialógu; vyzýva orgány, aby úradníkom OSN, mimovládnym organizáciám a novinárom poskytli neobmedzený prístup do Západnej Papuy;

13. vyzýva Indonéziu, aby rozšírila trvalé pozvanie na všetky osobitné postupy Rady OSN pre ľudské práva, ktoré by malo zahŕňať neobmedzený prístup do celej krajiny;

14. vyzýva indonézsku vládu, aby si plnila všetky svoje záväzky a aby rešpektovala, chránila a dodržiavala práva a slobody zakotvené v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach;

15. zdôrazňuje dôležitosť zahrnutia záväzných a vynútiteľných ustanovení o dodržiavaní ľudských práv do dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Indonéziou, o ktorej sa v súčasnosti rokuje;

16. víta pokračovanie každoročného dialógu medzi EÚ a Indonéziou o ľudských právach a teší sa na nadchádzajúci dialóg v novembri;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Indonézie, generálnemu tajomníkovi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), Medzivládnej komisii pre ľudské práva združenia ASEAN a Rade OSN pre ľudské práva.

 

 

Posledná úprava: 24. októbra 2019Právne oznámenie