Διαδικασία : 2019/2930(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0209/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0209/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.7
CRE 28/11/2019 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0078

<Date>{26/11/2019}26.11.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0209/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0212/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0220/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 159kWORD 47k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0209/2019 (Renew)

B9‑0212/2019 (S&D)

B9‑0220/2019 (GUE/NGL)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης</Titre>

<DocRef>(2019/2930(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Miriam Dalli, Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Pascal Canfin, Nils Torvalds</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Manuel Bompard, Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Πέτρος Κόκκαλης, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Clare Daly, Manon Aubry, Leila Chaibi, Anne‑Sophie Pelletier, Στέλιος Κούλογλου, Malin Björk, Silvia Modig, Pernando Barrena Arza, Marc Botenga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Έλενα Κουντουρά, Sira Rego, Manu Pineda, Martin Schirdewan, Miguel Urbán Crespo, Eugenia Rodríguez Palop</Depute>

<Commission>{GUE/NGL}εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL</Commission>

</RepeatBlock-By>


Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης

(2019/2930(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο,

 έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ),

 έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα οποία παρουσίασε η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) στην ειδική έκθεσή της με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης αυτής (AR5) και τη συναφή συγκεφαλαιωτική έκθεση, στην ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, και στην ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

 έχοντας υπόψη την τεράστια απειλή της απώλειας βιοποικιλότητας που περιγράφεται στην προοριζόμενη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περίληψη, της 29ης Μαΐου 2019, της έκθεσης συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, την οποία δημοσίευσε η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων,

 έχοντας υπόψη την 25η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP25) που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 2-13 Δεκεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη την 26η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,

 έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15) που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας τον Οκτώβριο του 2020, όπου θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας κατά την περίοδο μετά το 2020,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού[1],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25)[2],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθεί άμεση και φιλόδοξη δράση, ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5°C και να αποφευχθεί μια τεραστίων διαστάσεων απώλεια βιοποικιλότητας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει στη δράση αυτή να συμμετέχουν οι πολίτες και όλοι οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού τομέα, με έναν κοινωνικά ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει η δράση αυτή να συνοδεύεται από ισχυρά κοινωνικά και χωρίς αποκλεισμούς μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση που δεν συνεπάγεται καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας, με σεβασμό πάντα προς την ανάγκη για υψηλά πρότυπα ευημερίας και για θέσεις εργασίας και κατάρτιση υψηλής ποιότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών ή για την υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει όλα τα μέτρα να θεσπίζονται πάντα μέσω δημοκρατικής διαδικασίας·

1. κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν επειγόντως τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της απειλής αυτής προτού να είναι πολύ αργά, και δηλώνει ότι δεσμεύεται να πράξει το ίδιο·

2. καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα και στο περιβάλλον κάθε συναφής πρόταση νομοθετικής πράξης και προϋπολογισμού, και να διασφαλίσει ότι στο σύνολό τους ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5°C και δεν συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

 

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2019)0000.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου