19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
СТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие
на вниманието на комисията по рибно стопанство
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Докладчик по становище: Искра Михайлова

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 392kWORD 165k
Правна информация