19.12.2018
REGI_AD(2018)628643
ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
Zivsaimniecības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Iskra Mihaylova

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 356kWORD 155k
Juridisks paziņojums