23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
СТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие
на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Докладчик по становище: Франц Богович

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 332kWORD 163k
Правна информация