23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
NUOMONĖ
Regioninės plėtros komiteto
pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Nuomonės referentas: Franc Bogovič

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 298kWORD 146k
Teisinis pranešimas