23.1.2019
REGI_AD(2019)629655
ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013
(COM(2018)0393 - C8-0247/2018 - 2018/0217(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Franc Bogovič

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 300kWORD 146k
Juridisks paziņojums