7.10.2019
REGI_AD(2019)639988
ATZINUMS
Sniegusi Reģionālās attīstības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotājs: Younous Omarjee

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 161kWORD 68k
Juridisks paziņojums