24.10.2018
REGI_AM(2018)629580
ИЗМЕНЕНИЯ
1940 - 2085
Проект на доклад
Андрей Новаков, Констанце Крел
(PE626.671v01-00)
Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите
Предложение за регламент
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 322kWORD 108k
Правна информация