24.10.2018
REGI_AM(2018)629580
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1940 - 2085
Návrh správy
Andrey Novakov, Constanze Krehl
(PE626.671v01-00)
Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
Návrh nariadenia
(COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 327kWORD 103k
Právne oznámenie