PDF 169kWORD 272k

 

Výbor pre regionálny rozvoj

 

REGI(2019)0903_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 3. septembra 2019 od 10.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         10. júla 2019 PV – PE639.754v01-00

         23. júla 2019 PV – PE639.876v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

Predseda:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

5. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)

REGI/9/01112

 2019/2784(DEA) C(2019)05841

 

Gestorský výbor:

 

REGI

 

 

 

         výklad Komisie

* * *

3. septembra 2019 od 11.00 h

Za zatvorenými dverami

6. Schôdza koordinátorov

* * *

3. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

7. Úvod do práce tematickej sekcie B a prezentácia štúdie s názvom Agenda v oblasti politiky súdržnosti na roky 2019 – 2024: kľúčové otázky týkajúce sa výboru REGI

8. Výmena názorov s generálnym riaditeľom GR pre regionálnu a mestskú politiku (REGIO) Marcom Lemaîtrom

9. Schválenie rozhodnutí koordinátorov

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         2. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         3. októbra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 30. augusta 2019Právne oznámenie