PDF 164kWORD 271k

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2019)0903_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 3 september 2019 kl. 10.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (6Q2)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         10 juli 2019 PV – PE639.754v01-00

         23 juli 2019 PV – PE639.876v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 

 

Ordförande:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

5. Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts)

REGI/9/01112

 2019/2784(DEA) C(2019)05841

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

 

         Föredragning av kommissionen

* * *

3 september 2019 kl. 11.00

Inom stängda dörrar

6. Samordnarnas sammanträde

* * *

3 september 2019 kl. 15.00–18.30

7. Redogörelse för arbetet i utredningsavdelning B och för en undersökning om agendan för sammanhållningspolitiken 2019–2024: centrala frågor för REGI-utskottet

8. Diskussion med Marc Lemaître, generaldirektör för regional- och stadspolitik (GD REGIO), kommissionen

9. Godkännande av samordnarnas beslut

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         2 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         3 oktober 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 29 augusti 2019Rättsligt meddelande