PDF 179kWORD 322k

 

Комисия по регионално развитие

 

REGI(2019)1002_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 2 октомври 2019 г., 15.00–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         3 септември 2019 г. PV – PE641.079v01-00

3. Съобщения на председателя

*** Време за гласуване ***

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Председател:

 

Юнус Омаржи (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Приемане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 9 септември 2019 г., 17.00 ч.

5. Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Съдокладчици:

 

Андрей Новаков (PPE)
Констанце Крел (S&D)

 

Водеща:

 

REGI

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

6. Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Докладчик:

 

Андреа Коцолино (S&D)

 

Водеща:

 

REGI

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

7. Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за регионално развитие и инструменти за външно финансиране

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Докладчик:

 

Паскал Аримон (PPE)

 

Водеща:

 

REGI

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

8. Механизъм за преодоляване на правните и административните пречки в трансграничен контекст

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Докладчик:

 

Кристиан Гиня (Renew)

 

Водеща:

 

REGI

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

9. Адаптиране на равнището на годишното предварително финансиране за периода 2021—2023 г.

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Докладчик:

 

Анджелика Анна Можджановска (ECR)

 

Водеща:

 

REGI

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

*** Край на гласуването ***

10. Финансова помощ за държавите членки с цел покриване на сериозната финансова тежест, която ще понесат вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза без споразумение

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Водеща:

 

REGI

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG

 

 

 

         Решение относно прилагането на опростената процедура без изменения (член 52, параграф 1)

11. Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на финансиране с единна ставка

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Водеща:

 

REGI*

 

 

Подпомагащи:

 

EMPL*

 

 

 

         Изложение на Комисията

12. Разни въпроси

13. Следващи заседания

         4 ноември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

         5 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

(Изслушване на кандидата за член на Комисията по въпросите на сближаването и реформите: 2 октомври 2019 г., 18. – 21.30 ч. – зала „Йожеф Антал“ (2Q2) (Брюксел)

Последно осъвременяване: 26 септември 2019 г.Правна информация