PDF 178kWORD 311k

 

Výbor pro regionální rozvoj

 

REGI(2019)1002_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 2. října 2019, 15:00–18:00

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         3. září 2019 PV – PE641.079v01-00

3. Sdělení předsedy

*** Hlasování ***

4. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Předsedy:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 9. září 2019, 17:00

5. Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a finanční pravidla těchto subjektů a Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víza

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Spoluzpravodajové:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

REGI

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

6. Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Zpravodaj:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

REGI

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

7. Zvláštní ustanovení týkající se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného Evropským fondem pro regionální rozvoj a nástroji financování vnější činnosti

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Zpravodaj:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

REGI

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

8. Mechanismus řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Zpravodaj:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

REGI

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

9. Úprava ročního předběžného financování na období 2021 až 2023

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Zpravodajka:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

REGI

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

*** Konec hlasování ***

10. Finanční pomoc členským státům na pokrytí závažné finanční zátěže, která jim byla způsobena v návaznosti na vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Příslušný výbor:

 

REGI

 

 

Stanoviska:

 

BUDG

 

 

 

         Rozhodnutí o použití zjednodušeného postupu bez pozměňovacích návrhů (čl. 52 odst. 1)

11. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o stanovení financování paušální sazbou

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Příslušný výbor:

 

REGI*

 

 

Stanoviska:

 

EMPL*

 

 

 

         vystoupení Komise

12. Různé

13. Příští schůze

         4. listopadu 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         5. listopadu 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

(slyšení kandidátky na komisaře pro soudržnost a reformy: 2. října 2019, 18:30 - 21:30 - místnost: JAN 2Q2 (Brusel))

Poslední aktualizace: 27. září 2019Právní upozornění