PDF 175kWORD 310k

 

Regionaludviklingsudvalget

 

REGI(2019)1002_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 15.00-18.00

Bruxelles

Mødelokale: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne

         3. september 2019 PV – PE641.079v01-00

3. Meddelelser fra formanden

*** Afstemning ***

4. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Formand:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Kor.udv.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Vedtagelse af udkast til udtalelse

         Frist for ændringsforslag: den 9. september 2019 kl. 17.00

5. Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Medordførere:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

6. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Ordfører:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

7. Særlige bestemmelser for målet om europæisk territorialt samarbejde (Interreg), der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og de eksterne finansieringsinstrumenter

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Ordfører:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

8. Mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Ordfører:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

9. Justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Ordfører:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

 

         Afstemning om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger

*** Afstemning afsluttet ***

10. Finansiel bistand til medlemsstaterne til at afhjælpe en alvorlig økonomisk byrde, som de påføres som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen uden en aftale

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Kor.udv.:

 

REGI

 

 

Udtalelser:

 

BUDG

 

 

 

         Afgørelse om anvendelse af den forenklede procedure uden ændringsforslag (artikel 52, stk. 1)

11. Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår fastsættelse af en fast takst for finansiering

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Kor.udv.:

 

REGI*

 

 

Udtalelser:

 

EMPL*

 

 

 

         Redegørelse ved Kommissionen

12. Diverse sager

13. Næste møder

         den 4. november 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

         den 5. november 2019 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

(Høring af den indstillede kommissær for samhørighed og reformer: 2. oktober 2019 kl. 18.30 - 21.30 - Mødeværelse: JAN 2Q2 (Bruxelles))

Seneste opdatering: 25. september 2019Juridisk meddelelse