PDF 174kWORD 310k

 

Regioninės plėtros komitetas

 

REGI(2019)1002_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. spalio 2 d., trečiadienis, 15.00–18.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 3 d. PV – PE641.079v01-00

3. Pirmininko pranešimai

*** Balsavimas ***

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Pirmininkas:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugsėjo 9 d. 17.00 val.

5. Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Pranešėjai:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

6. Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Pranešėjas:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

7. Konkrečios nuostatos, taikomos siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo („Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Pranešėjas:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

8. Mechanizmas teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Pranešėjas:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

9. 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimas

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Pranešėja:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

 

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarptinstitucines derybas

*** Balsavimo pabaiga ***

10. Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

BUDG

 

 

 

         Sprendimas dėl supaprastintos procedūros (be pakeitimų) taikymo (52 straipsnio 1 dalis)

11. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 papildomas nuostatomis dėl finansavimo taikant fiksuotąją normą

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Atsakingas komitetas:

 

REGI*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

EMPL*

 

 

 

         Komisijos pranešimas

12. Kiti klausimai

13. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 4 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. lapkričio 5 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

(paskirtosios Komisijos narės, atsakingos už sanglaudą ir reformas, klausymas vyks 2019 m. spalio 2 d. 18.30–21.30 val. JAN 2Q2 salėje (Briuselis))

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 26 d.Teisinis pranešimas