PDF 171kWORD 309k

 

Commissie regionale ontwikkeling

 

REGI(2019)1002_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 2 oktober 2019, 15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         3 september 2019 PV – PE641.079v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

*** Stemming ***

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Voorzitter:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

         Termijn voor de indiening van amendementen: 9 september 2019, 17.00 uur

5. Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Corapporteurs:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Bevoegd:

 

REGI

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

6. Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Rapporteur:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Bevoegd:

 

REGI

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

7. Specifieke bepalingen voor de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (Interreg) ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en financieringsinstrumenten voor extern optreden

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Rapporteur:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Bevoegd:

 

REGI

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

8. Mechanisme om juridische en administratieve belemmeringen in een grensoverschrijdende context uit de weg te ruimen

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Rapporteur:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Bevoegd:

 

REGI

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

9. Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Rapporteur:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Bevoegd:

 

REGI

 

 

 

         Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

*** Einde stemming ***

10. Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Bevoegd:

 

REGI

 

 

Adviezen:

 

BUDG

 

 

 

         Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)

11. Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de invoering van een financiering volgens een vast percentage

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Bevoegd:

 

REGI*

 

 

Adviezen:

 

EMPL*

 

 

 

         Uiteenzetting door de Commissie

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen

         4 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

(Hoorzitting met de Kandidaat-commissaris voor Cohesie en Hervormingen: 2 oktober 2019, 18.30 - 21.30 uur - Vergaderzaal: JAN2Q2 (Brussel))

Laatst bijgewerkt op: 25 september 2019Juridische mededeling