PDF 174kWORD 310k

 

Utskottet för regional utveckling

 

REGI(2019)1002_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 15.00–18.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         3 september 2019 PV – PE641.079v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

*** Omröstning ***

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

REGI/9/00551

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Ordförande:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

         Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 9 september 2019 kl. 17.00

5. Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

REGI/9/01370

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 – C8-0230/2018

 

Medföredragande:

 

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

6. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

REGI/9/01376

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 – C8-0227/2018

 

Föredragande:

 

Andrea Cozzolino (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

7. Särskilda bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för externa åtgärder

REGI/9/01377

***I 2018/0199(COD) COM(2018)0374 – C8-0229/2018

 

Föredragande:

 

Pascal Arimont (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

8. Mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

REGI/9/01378

***I 2018/0198(COD) COM(2018)0373 – C8-0228/2018

 

Föredragande:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

9. Justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

REGI/9/01379

***I 2018/0322(COD) COM(2018)0614 – C8-0396/2018

 

Föredragande:

 

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

 

         Omröstning om beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar

*** Omröstningen avslutas ***

10. Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 – C9-0111/2019

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI

 

 

Rådgivande utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Beslut om tillämpning av förenklat förfarande utan ändringsförslag (artikel 52.1)

11. Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller fastställandet av finansiering till schablonsats

REGI/9/01163

 2019/2796(DEA) C(2019)06203

 

Ansvarigt utskott:

 

REGI*

 

 

Rådgivande utskott:

 

EMPL*

 

 

 

         Föredragning av kommissionen

12. Övriga frågor

13. Kommande sammanträden

         4 november 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         5 november 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

(Utfrågning av den nominerade kommissionsledamoten med ansvar för sammanhållning och reformer: 2 oktober 2019 kl. 18.30–21.30 – Lokal: JAN 2Q2 (Bryssel))

Senaste uppdatering: 26 september 2019Rättsligt meddelande