PDF 175kWORD 280k

 

Reģionālās attīstības komiteja

 

REGI(2019)1204_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 4. decembrī, plkst. 15.00–18.30

Ceturtdien, 2019. gada 5. decembrī, plkst. 9.00–12.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q1)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 21. oktobrī PV – PE643.049v01-00

         2019. gada 4.–5. novembrī PV – PE643.081v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

4. Politikas departamenta B pasūtīts pētījums "Pētniecība REGI komitejas vajadzībām "Kohēzijas politika: Eiropas Parlamenta loma kopš Lisabonas līguma""

REGI/9/01826

         Pētījuma autoru Haris Martinos un Serafin Pazos-Vidal uzstāšanās

5. Eiropas komisijas ievadsesijas par reģionālo politiku

6. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

REGI/9/01040

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA – PE643.053v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

* * *

2019. gada 5. decembrī plkst. 9.00–12.30

*** Balsošanas laiks ***

7. Reformu atbalsta programmas izveide

REGI/9/00333

***I 2018/0213(COD) COM(2018)0391 – C8-0239/2018

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Cristian Ghinea (Renew)

 

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG, ECON –

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 

 

         Pieņemšana
Procesuāls balsojums, kura mērķis ir REGI komitejas 2018. gada 22. novembrī pieņemtā atzinuma atkārtota pieņemšana

*** Balsošanas beigas ***

8. EUROCITIES

REGI/9/01891

         Viedokļu apmaiņa ar Ģentes mēru un izpildkomitejas locekli Mathias De Clercq

9. Eiropas Reģionu komitejas atzinums “Sociālā un ekonomiskā pārveide Eiropas ogļu ieguves reģionos” (ECON-VI/041)

REGI/9/01945

         Viedokļu apmaiņa ar referentu Mark Speich

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 20. janvārī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2020. gada 21. janvārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

* * *

Aiz slēgtām durvīm

12. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 28. novembrisJuridisks paziņojums