30.10.2018
REGI_PA(2018)629641
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: regionaalarengukomisjon
Saaja: põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013;
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Arvamuse koostaja: Bronis Ropė

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 269kWORD 156k
Õigusalane teave