30.10.2018
REGI_PA(2018)629641
NUOMONĖS PROJEKTAS
Regioninės plėtros komiteto
pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD))
Nuomonės referentas: Bronis Ropė

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 276kWORD 157k
Teisinis pranešimas