10.4.2018
REGI_PR(2018)620791
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi
(COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD))
Reģionālās attīstības komiteja
Referente: Ruža Tomašić

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 686kWORD 74k
Juridisks paziņojums