26.7.2018
REGI_PR(2018)626663
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov
(COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD))
Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajca: Pascal Arimont

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 274kWORD 101k
Právne oznámenie