Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

В съответствие с решенията на Парламента относно използването на неутрален спрямо пола език в неговите документи, Правилникът за дейността беше адаптиран към насоките по този въпрос, одобрени от Групата на високо равнище за равнопоставеност на половете и многообразие на 11 април 2018 г.

Текстовете в курсив представляват тълкуване на Правилника за дейността (съгласно член 226).

„Сборник на основните правни актове, свързани с Правилника за дейността“, е достъпен на уебсайта на Европейския парламент и може да бъде изтеглен от него:

http://www.europarl.europa.eu/sipade/rules/compendium/Compendium_BG.pdf

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация