Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA V : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
VIII.   Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   politiky v oblasti životního prostředí a opatření pro ochranu životního prostředí týkajících se zejména:

a)   změny klimatu,
b)   znečištění ovzduší, půdy a vody, nakládání s odpadem a jeho recyklace, nebezpečných látek a přípravků, hladiny hluku a ochrany biologické rozmanitosti,
c)   udržitelného rozvoje,
d)   mezinárodních a regionálních opatření a dohod majících za cíl ochranu životního prostředí,
e)   nápravy škod na životním prostředí,
f)   civilní ochrany,
g)   Evropské agentury pro životní prostředí,
h)   Evropské agentury pro chemické látky;

2.   veřejného zdraví, zejména:

a)   programů a specifických činností v oblasti veřejného zdraví,
b)   léčivých a kosmetických přípravků,
c)   zdravotních aspektů bioterorismu,
d)   Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského centra pro prevenci a kontrolu nakažlivých chorob;

3.   otázek bezpečnosti potravin, zejména včetně:

a)   označování a bezpečnosti potravin,
b)   veterinárních právních předpisů týkajících se ochrany před nebezpečím poškození lidského zdraví, hygienické kontroly potravin a systémů jejich výroby,
c)   Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropského potravinového a veterinárního úřadu.
(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění