Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees ParlementPDF
Achtste zittingsperiode - juli 2018
EPUB 184kPDF 1059k
INHOUD
AANHANGSEL
ZAAKREGISTER
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL I : LEDEN, ORGANEN VAN HET PARLEMENT EN FRACTIES
HOOFDSTUK 2 : AMBTSDRAGERS IN HET PARLEMENT

Artikel 21 : Voortijdige ambtsbeëindiging

De Conferentie van voorzitters kan met een meerderheid van drie vijfde van de uitgebrachte stemmen die ten minste drie fracties vertegenwoordigt, het Parlement voorstellen de ambtstermijn te beëindigen van de Voorzitter van het Parlement, een ondervoorzitter van het Parlement, een quaestor, een voorzitter of ondervoorzitter van een commissie, een voorzitter of ondervoorzitter van een interparlementaire delegatie dan wel van enige andere in het Parlement verkozen ambtsdrager wanneer de Conferentie van voorzitters van oordeel is dat het betrokken lid zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag. Het Parlement beslist over dit voorstel met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen die de meerderheid van de leden van het Parlement vertegenwoordigt.

Indien een rapporteur de als bijlage bij dit Reglement gevoegde gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (1) schendt, kan de commissie die hem heeft benoemd hem op initiatief van de Voorzitter en op voorstel van de Conferentie van voorzitters uit zijn ambt ontheffen. De in de eerste alinea genoemde meerderheden zijn van overeenkomstige toepassing op elke fase van deze procedure.

(1) Zie bijlage I.
Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2019Juridische mededeling