Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpaPDF
8ú téarma parlaiminteach - Iúil 2018
EPUB 222kPDF 1147k
CLÁR
AGUISÍN
INNÉACS
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL II : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA, BUISÉADACHA, URSCAOILTE AGUS EILE
CAIBIDIL 1 : NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA — FORÁLACHA GINEARÁLTA

Riail 48 : Nósanna imeachta reachtacha maidir le tionscnaimh a thagann ó institiúidí seachas an Coimisiún nó ó Bhallstáit

1.   Nuair a bheifear ag déileáil le tionscnaimh a thagann ó institiúidí seachas an Coimisiún nó a thagann ó Bhallstáit, féadfaidh an coiste freagrach cuireadh a thabhairt d’ionadaithe de chuid na n-institiúidí nó na mBallstát tionscnaimh sin a dtionscnamh a thíolacadh don choiste. Féadfaidh Uachtaránacht na Comhairle a bheith i dteannta ionadaithe na mBallstát tionscnaimh.

2.   Sula rachaidh an coiste freagrach ar aghaidh leis an vótáil, fiafróidh sé den Choimisiún an bhfuil tuairim ar an tionscnamh á hullmhú aige, nó má sé ar intinn aige togra eile a thíolacadh laistigh de thréimhse ghearr ama. Má fhaigheann sé freagra dearfa, ní ghlacfaidh an coiste a thuarascáil sula bhfaighidh sé an tuairim sin nó togra eile.

3.   I gcás ina ndéantar dhá thogra nó níos mó, arna dtionscnamh ag an gCoimisiún agus/nó ag institiúid eile agus/nó ag Ballstáit, ar tograí iad a bhfuil an cuspóir reachtach céanna acu, a chur faoi bhráid na Parlaiminte ag an am céanna nó laistigh de thréimhse ghearr ama óna chéile, déileálfaidh an Pharlaimint leo i dtuarascáil aonair. Léireoidh an coiste freagrach, ina thuarascáil, cén téacs a bhfuil leasuithe molta aige ina leith agus tagróidh sé do gach téacs eile sa rún reachtach.

An nuashonrú is déanaí: 22 Bealtaine 2019Fógra dlíthiúil