Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentuPDF
8. volební období - červenec 2018
EPUB 201kPDF 1068k
OBSAH
DODATEK
REJSTŘÍK
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA II : LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÝ POSTUP, POSTUP UDĚLOVÁNÍ ABSOLUTORIA A JINÉ POSTUPY
KAPITOLA 2 : POSTUP VE VÝBORU

Článek 49 : Legislativní zprávy

1.   Předseda výboru, jemuž byl postoupen návrh právně závazného aktu, navrhne výboru postup, kterým je třeba se řídit.

2.   Po rozhodnutí o postupu, kterým je třeba se řídit, a pokud se nepoužije zjednodušený postup podle článku 50, jmenuje výbor z členů nebo stálých náhradníků zpravodaje k návrhu právně závazného aktu, pokud tak již neučinil na základě čl. 47 odst. 3.

3.   Zpráva výboru obsahuje:

(a)   případné pozměňovací návrhy doplněné stručným odůvodněním, za které je odpovědný jejich autor a o němž se nehlasuje;

(b)   návrh legislativního usnesení podle čl. 59 odst. 5;

(c)   případné vysvětlující prohlášení, které v nutných případech obsahuje finanční výkaz o finančním dopadu zprávy a o její slučitelnosti s víceletým finančním rámcem;

(d)   odkaz na posouzení dopadu provedené Parlamentem, je-li k dispozici.

Poslední aktualizace: 22. května 2019Právní upozornění