Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 52a : Изготвяне на докладите

1.   Докладчикът отговаря за изготвянето на доклада на комисията и за представянето му от нейно име в пленарно заседание.

2.   Изложението на мотивите се изготвя от докладчика и не се подлага на гласуване. При все това изложението на мотивите трябва да е в съответствие с текста на приетото предложение за резолюция и всички изменения, предложени от комисията, като в противен случай председателят на комисията може да заличи изложението на мотивите.

3.   В доклада се посочват резултатите от проведеното гласуване на доклада като цяло и в съответствие с член 208, параграф 3 в него се посочва как е гласувал всеки един от членовете.

4.   Позициите на малцинството могат да се изказват при гласуването на текста в цялост и по настояване на техните автори могат да бъдат включени в писмена декларация от не повече от 200 думи, която се прилага към изложението на мотивите.

Всички спорове, възникнали във връзка с прилагането на настоящия параграф, се решават от председателя на комисията.

5.   По предложение на своя председател комисията може да определи срок за представяне на проект на доклад от докладчика. Срокът може да бъде удължен или може да се определи нов докладчик.

6.   След изтичането на срока комисията може да възложи на своя председател да поиска въпросът да бъде включен в дневния ред на някое от следващите заседания на Парламента. В този случай разискванията и гласуването могат да се проведат въз основа на устен доклад от съответната комисия.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация