Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzataPDF
8. parlamenti ciklus - 2018. július
EPUB 181kPDF 1028k
TARTALOM
FÜGGELÉK
TÁRGYMUTATÓ
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

II. CÍM : JOGALKOTÁSI, KÖLTSÉGVETÉSI, MENTESÍTÉSI ÉS EGYÉB ELJÁRÁSOK
2. FEJEZET : A BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS

52. cikk : Saját kezdeményezésű jelentések

1.   Ha a bizottság olyan, a hatáskörébe tartozó tárgyban kíván nem jogalkotási jelentést vagy a 45. vagy a 46. cikk szerinti jelentést készíteni, amelyet nem utaltak hozzá, ezt csak az Elnökök Értekezlete engedélyével teheti meg.

A jelentés elkészítésének engedélyezésére irányuló, első albekezdés szerinti kérelmekről az Elnökök Értekezlete dönt, az általa meghatározandó végrehajtási rendelkezések szerint.

2.   Amennyiben az Elnökök Értekezlete megtagadja az engedélyezést, azt indokolnia kell.

Ha a jelentés tárgya a Parlament 45. cikkben említett kezdeményezési jogkörébe tartozik, az Elnökök Értekezlete az engedélyezést csak azon az alapon tagadhatja meg, hogy a Szerződésekben foglalt feltételek nem teljesülnek.

3.   Az Elnökök Értekezlete a 45. cikkben és a 46. cikkben említett esetekben két hónapon belül határoz.

4.   A Parlamenthez beterjesztett állásfoglalási indítványokat a Parlament a 151. cikk szerinti rövid ismertetési eljárásban vitatja meg. Az ilyen állásfoglalási indítványokhoz csak akkor fogadhatók el módosítások, illetve részenkénti vagy külön szavazásra irányuló kérelmek a plenáris ülésen történő megvitatásra, ha azokat az előadó új információ figyelembevétele céljából terjesztette elő, vagy ha azokat a képviselők legalább egytizede terjeszti elő. A képviselőcsoportok alternatív állásfoglalási indítványokat terjeszthetnek elő a 170. cikk (3) bekezdésének megfelelően. A bizottság állásfoglalási indítványára és annak összes módosítására a 180. cikk alkalmazandó. A 180. cikk alkalmazandó az alternatív állásfoglalási indítványokról szóló egyetlen szavazásra is.

5.   A (4) bekezdés nem alkalmazandó, ha a jelentés tárgya alkalmas kiemelt plenáris vitára, ha a jelentést a 45. vagy a 46. cikkben említett kezdeményezési jog alapján készítették, vagy ha a jelentést stratégiai jelentésként engedélyezték (1).

(1) Lásd az Elnökök Értekezletének vonatkozó határozatát.
Utolsó frissítés: 2019. május 22.Jogi nyilatkozat