Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламентPDF
8-ми парламентарен мандат - юли 2018 г.
EPUB 232kPDF 1224k
СЪДЪРЖАНИЕ
ДОПЪЛНЕНИЕ
ИНДЕКС
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 4 : СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЦЕДУРАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ

Член 78б : Позиция на Комисията относно измененията

Преди да пристъпи към окончателно гласуване на предложение за правнообвързващ акт, компетентната комисия може да прикани Комисията да изложи позицията си по всички изменения към предложението ѝ, които компетентната комисия е приела.

По целесъобразност тази позиция се включва в доклада.

Последно осъвременяване: 22 май 2019 г.Правна информация